Gå direkte til innhold
 

120 millioner kroner til intervensjonsforskning

Det lyses ut midler til intervensjonsforskning for å løse helse- og samfunnsutfordringer. Utlysningen omfatter programmets tematiske prioriteringer. Barn, unge, eldre og minoriteter er de viktigste gruppene for programmet.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
20.04.2016 13:00 CEST

Meldinger:

Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende for denne utlysningen. Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i utlysningen frem til seks uker før søknadsfristen. Det vil bli publisert en engelsk oversettelse av utlysningen.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

120 mill. kroner til nye prosjekter i hele prosjektperioden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

I denne utlysningen etterspørres intervensjonsprosjekter.  

Med intervensjonsprosjekter forstår vi forskning for å utvikle, implementere og/eller måle effekt av helsefremmende og forebyggende tiltak for å bedre folkehelsen. Det er behov for systematisk utprøving av hele intervensjoner eller av elementer i intervensjoner. Denne utprøvingen kan skje både i form av mindre studier og i stor skala med vitenskapelige evalueringer av tiltakene. Den vitenskapelige utprøvingen kan være en del av selve tiltaket. Både formativ evaluering, prosessevaluering og effektevaluering er relevante metoder/forskningsdesign. Helseøkonomiske analyser og vurderinger er en viktig del av slike utprøvinger. Det finnes data i en rekke registre, biobanker og befolkningsundersøkelser i Norge. Intervensjonsstudier som nyttiggjør seg og baserer seg på slike data, vil vurderes som særlig relevante.

Forskningen i programmet skal gi kunnskap om hvordan sosiale forskjeller i helse og livskvalitet kan reduseres. For bedre å forstå kompleksiteten i samspillet mellom forebyggende og helsefremmende individ- og miljøfaktorer er det vesentlig at forskningen på feltet er tverrfaglig og at psykisk og somatisk helse sees i sammenheng.

Prosjektsøknader må være innenfor programmets prioriterte temaer og grupper. Barn, unge, eldre, og minoriteter er de viktigste gruppene for forskning i programmet. For å løse komplekse helse- og samfunnsutfordringer  er det viktig at flere av programmets tematiske prioriteringer (se programplanen) ses i sammenheng.

Brukermedvirkning
Det er et krav at brukere skal involveres i alle deler av forskningsprosessen for å bidra til mer relevante problemstillinger og økt nytteverdi. I søknaden skal det beskrives hvem brukerne er og hvordan de er involvert i planlegging, gjennomføring og utnyttelse av resultatene. Det skal redegjøres for betydningen av brukermedvirkning og hvordan brukerperspektivet ivaretas. Dette skal beskrives under punkt 6 i mal for prosjektbeskrivelse selv om emnet er berørt i andre deler av prosjekt­beskrivelsen. Mangelfull beskrivelse av brukermedvirkning vil påvirke vurderingen av søknaden negativt.

Forventet nytteverdi
Prosjektene skal frembringe ny kunnskap som er anvendbar og kan tas i bruk. Søknadene skal beskrive hvilken nytte resultatene fra prosjektene forventes å ha i et slikt perspektiv og hva som er forutsetningene for at forskningsresultatene kan implementeres i praksis. Det bør fremkomme i søknaden hvorfor det er viktig å gjøre denne forskningen nå, og hvordan prosjektet bygger på og videreutvikler eksisterende kunnskap. Det skal vises til relevante systematiske kunnskapsoppsummeringer der de finnes. Dette skal beskrives under punkt 6. i mal for prosjektbeskrivelse selv om emnet er berørt i andre deler av prosjekt­beskrivelsen. Mangelfull beskrivelse av forventet nytteverdi vil påvirke vurderingen av søknaden negativt.

Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
Det forventes at prosjektene har relevante samarbeidspartnere på tvers av fag og sektorer. Dette forutsetter samarbeid på tvers av disipliner og med aktører som beslutter og gjennomfører tiltak; offentlig sektor, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Kommunene regnes som særlig relevante samarbeids­partnere og brukere av den tiltaksrelevante forskningen. Samarbeidspartneres rolle i prosjektet må beskrives under punkt 3 i mal for prosjektbeskrivelse

Andre viktige egenskaper ved prosjektene

  • Prosjektets potensial for å redusere sosial ulikhet i helse skal beskrives i søknadene. Dersom dette ikke er relevant skal det begrunnes hvorfor
  • Intervensjonsprosjekter skal ha et nasjonalt potensial
  • Nasjonalt, nordisk og/eller internasjonalt samarbeid i prosjektet vektlegges
  • Prosjektene skal utnytte nasjonale og/eller nordiske helsedata dersom det er tilgjengelige data
  • Prosjektene skal utnytte og bygge videre på gjennomført forskning og systematiske kunnskapsoppsummeringer der slike finnes
  • Kjønns- og minoritetsperspektivet skal ivaretas der det er relevant
  • For å bygge kompetanse og sikre rekruttering kan prosjektene inkludere doktorgrads- og/eller postdoktorstipendiater
  • Helseøkonomiske perspektiver skal ivaretas der det er relevant

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Kontaktpersoner