Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE)

Frist Utlysning
Løpende Utenlandsstipend for pågående prosjekter i BEDREHELSE Velg
Løpende Arrangementsstøtte fra BEDREHELSE Velg
Løpende Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017. Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.Vi gjør oppmerksom på at prosjektsammendraget kan bli videresendt til eksperter når de blir forespurt om å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Hovedmålet for Bedre helse og livskvalitet (BEDREHELSE) er å fremme forskning og forskningsbasert innovasjon av høy kvalitet og nytteverdi som kan bidra til bedre folkehelse, økt livskvalitet og redusert sosial ulikhet i helse.

Utvikling og styrking av tiltaksforskning er det høyest prioriterte området i BEDREHELSE. Utvikling, implementering og evaluering av tiltak som kan bidra til bedre folkehelse, samt forskning som utføres i, for og med kommunene vil stå sentralt.

Sykdomsbyrdeanalyser, analyse av livskvalitet og årsaksforskning skal også styrkes. Studier som kun beskriver forekomst av sykdom og død vil være mindre aktuelle, men kan være relevante der det er behov for slik kunnskap og denne ikke finnes. Årsaks- og tiltaksforskning som utnytter eksisterende data  fra registre, biobanker og befolkningsundersøkelser etterspørres særlig.

Forskningen som finansieres skal ha høy kvalitet og bidra til økt kunnskap om vesentlige helse og samfunnsutfordringer. Brukermedvirkning skal være med i planlegging, gjennomføring og ved implementering av utviklede tiltak. Det er et politisk mål å redusere sosiale forskjeller i helse og livskvalitet. Dette programmet vil gjennom utlysninger og finansiering av prosjekter bidra til å nå dette målet.

Programmet har som mål å øke tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid, samt deltakelse i konkurranse om finansiering fra EU. Programmet ønsker å bidra til innovasjon og legge til rette for næringsutvikling på folkehelseområdet.

Barn, unge, eldre og minoriteter er de viktigste målgruppene for programmet og dette er utgangspunktet for programmets tematiske prioriteringer. Flere av de tematiske prioriteringene i programplanen bør sees i sammenheng for å løse komplekse helse- og samfunnsutfordringer.

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene tilhører BEDREHELSE-programmets portefølje. En del av prosjektene fikk innvilget støtte av tidligere programmer, og i oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter, andre offentlige finansierte forskningsmiljøer

Varighet:

2016 -

Totalbudsjett:

Programmets årlige budsjett er ca. 93 mill. kroner

Dokumenter

Kontaktpersoner