Gå direkte til innhold
 

Inntil 50 millioner kroner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning

Vi lyser ut midler til å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning. BALANSE-programmet skal bidra til strukturell og kulturell fornyelse av forskningssystemet gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Dere kan søke om midler til tiltaksprosjekter og/eller forskerprosjekter.

Annen støtte Velg
Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Vi inviterer dere som er interesserte i å søke til en søkerkonferanse 12. september 2018. For mer informasjon, se hjemmesiden til BALANSE (lenke til høyre på siden).

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 50 millioner kroner: 20 millioner til A. tiltaksprosjekter og 30 millioner til B. forskerprosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


A. Tiltaksprosjekter (Annen støtte)
 

Vi lyser ut inntil 20 millioner til tiltaksprosjekter
 

Hvem kan søke?

Forskningsorganisasjoner PDF - 282 KB og ikke enkeltforskere, kan søke om støtte til tiltaksprosjekter. Vi gir støtte til tiltakspakker/tiltaksprosjekter der hovedmålet er strukturell og kulturell endring som fremmer likestilling og kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Prosjektene kan omfatte hele organisasjonen, et fakultet, et institutt, en avdeling eller lignende.

Kostnader som kan dekkes

Relevante prosjektkostnader som personalkostnader, egne aktiviteter, nettverkstiltak eller kjøp av FoU-tjenester kan dekkes. Dere kan ikke søke om støtte til ph.d. og/eller post doc. stipend.

Overordnede krav til søknaden

Dere skal beskrive det dere oppfatter som de sentrale utfordringer med hensyn til kjønnsbalanse og likestilling ved organisasjonen/enheten deres. Dere skal synliggjøre hvordan tiltak og aktiviteter i prosjektet bidrar til å møte utfordringene på en god måte. Utfordringer og tiltak må forankres i eksisterende kunnskap på feltet.

Søknaden skal gi et bilde av utfordringer, mål, tiltak og forventede resultater. Dere må legge fram tall og statistikk over kjønnsfordelingen i de enhetene der tiltakene skal gjennomføres. Prosjektene må ha en klar forankring i ledelsen. Dere kan søke om støtte til flere forskjellige typer tiltak basert på egne utfordringer. Tiltakene bør i hovedsak rettes inn mot strukturelle og kulturelle utfordringer som for eksempel ledelseskultur, organisasjonskultur, organisasjonsendringer osv. Dersom dere søker om støtte til individrettede tiltak, må disse inngå som del av en større plan. Dere må begrunne særskilt hvorfor dere vurderer disse tiltakene som egnet. Vi forventer at dere viser en klar sammenheng mellom omfang, ambisjonsnivå og budsjett.

Videre er det er ønskelig med nyskapende initiativ og tiltak. Vi utfordrer dere til å tenke nytt rundt måter å lede på for å fremme kjønnsbalanse og likestilling. I søknaden må dere vise hvordan prosjektet er planlagt ledet og gjennomført. Dere må ha med en aktivitet hvor effektene av tiltakene vurderes. Søknaden må også inneholde en plan for kommunikasjon av resultatene.

B. Forskerprosjekter
 

Vi lyser ut inntil 30 millioner kroner til forskerprosjekter
 

Hvem kan søke?

Utlysningen retter seg mot alle typer forskningsmiljøer. BALANSE vil med denne utlysningen legge til rette for at sektorens tiltaks- og innovasjonsarbeid forankres i forskning. Vi lyser derfor ut midler til forskning som skal dekke de viktigste kunnskapsbehovene knyttet til manglende kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning. Samtidig ønsker vi også analyser av hvilke tiltak som virker og ikke virker.

Prosjektene må ta utgangspunkt i aktuelle utfordringer som påvirker kjønnsbalansen. Disse kan f.eks. være:

Forskningspolitikkens betydning for kjønnsbalanse

 • mer søkelys på internasjonalisering, eksellens og innovasjon
 • Forskningsrådets virkemidler i et kjønnsperspektiv
 • publiseringsmønstre
 • internasjonalisering og mobilitet

Institusjonelle og kulturelle rammer for karriereveier

 • betydningen av midlertidighet
 • evaluerings-, ansettelses- og opprykksprosesser
 • mobilitet inn og ut av akademia
 • kulturelle inklusjons- og eksklusjonsprosesser, herunder trakassering
 • uformelle prosesser som betydning av nettverk, bekjentskaper mm.
 • endringsagenter og motstand

Virkninger av tiltak for likestilling og kjønnsbalanse

 • kunnskap om hvilke tiltak som faktisk gir effekt, hvorfor, og om det er forskjell fra institusjon til institusjon, og fra fagfelt til fagfelt
 • analyser av gjennomførte og pågående BALANSE-prosjekter
 • konkrete effekter av god eller dårlig kjønnsbalanse
 • komparative studier av likestillingstiltak fra ulike sektorer

Forutsetning for støtte (gjelder både del A og del B)

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Dokumenter

Kontaktpersoner