Gå direkte til innhold
 

Inntil 40 millioner for å fremme kjønnsbalanse og likestilling i norsk forskning

Det gis støtte til prosjekter der hovedmålet er strukturell og kulturell fornyelse som fremmer likestilling og kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
11.10.2017 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 40 millioner kroner er tilgjengelig for nye prosjekter i 2017. Finansiering per prosjekt kan være på 3–9 millioner kroner fordelt over tre år. Det kreves egenfinansiering på 50 prosent av de totale prosjektkostnadene.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Prosjektene skal rette seg mot forskningsinstitusjoner/virksomheter (og ikke enkeltforskere), og kan omfatte hele institusjonen, et fakultet, et institutt, en avdeling eller lignende. Det gis støtte til tiltak og aktiviteter der hovedmålet er strukturell og kulturell endring som fremmer likestilling og kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Hvert prosjekt skal ha en varighet på tre år.

Krav til søknaden

Søkeren skal beskrive det de oppfatter som sentrale utfordringer i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen ved institusjonen/enheten og vise hvordan tiltak og aktiviteter i prosjektet bidrar til å møte utfordringene på en god måte. Utfordringer og tiltak må ta utgangspunkt og forankres i eksisterende kunnskap på feltet.

Detaljerte beskrivelser av hvert enkelt tiltak er ikke nødvendig, men søknaden må gi et tydelig overordnet bilde av utfordringer, mål, tiltak og forventede resultater. Søkeren må legge fram tall og statistikk over kjønnsfordelingen i de enhetene der tiltakene skal gjennomføres. Prosjektet må ha en klar forankring i ledelsen.

Tiltakene bør i hovedsak rettes inn mot strukturelle og kulturelle utfordringer som for eksempel ledelseskultur, organisasjonskultur, fusjoner, systematisk karriereplanlegging, internasjonal nettverksbygging, osv. Prosjektet skal bidra til å bygge kunnskap i egen organisasjon.

Dersom det søkes om støtte til tiltak rettet mot enkeltpersoner, må de inngå som del av en større plan, og det må begrunnes særskilt hvorfor disse tiltakene vurderes som egnet.

Innovative tiltak vil bli positivt vurdert. Det operative virksomhetsnivået (for eksempel fakultet, institutt, avdeling eller lignende) skal ha direkte nytte av tiltakene. Organisasjons- og ledelsesutvikling skal inngå i prosjektene, og søkeren utfordres til å tenke nytt rundt måter å lede på for å fremme kjønnsbalanse.

Søknaden må vise hvordan prosjektet er planlagt ledet og gjennomført. Tiltakene skal beskrives på en måte som fremmer åpenhet og transparens (etterprøvbarhet) og kan bidra til læring for andre. En plan for vurdering av effekten av tiltakene skal inngå i søknaden. Søknaden skal også inneholde planer for hvordan institusjonen skal jobbe for å øke kvinnedeltakelsen i internasjonale forskningsprosjekter og -nettverk.

I tillegg skal søkeren kort beskrive hvordan de vil sikre læring, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling fra prosjektet sitt. Systematisering av erfaringer, følgeforskning, seminarvirksomhet og formidling kan inngå i dette. Det forventes at alle som får BALANSE-midler, formidler erfaringene sine slik at både egen organisasjon og andre institusjoner/virksomheter kan lære av dem.

Det forventes at prosjektene deltar på samlingene som BALANSE-programmet arrangerer. Målgrupper: prosjektdeltakere og ledere i miljøene som får støtte.

Detaljerte krav til søknaden:

 • Beskrivelse av utfordringer ved institusjonen/enheten og bakgrunnen for søknaden
 • Mål for prosjektet
 • Beskrivelse av hvilke tiltak som skal inngå i prosjektet. Følgende fire elementer må inngå og omtales:
 • o    organisasjonsutvikling, herunder ledelsesutvikling
 • o    kunnskapsutvikling og analyse av utfordringer og igangsatte tiltak
 • o    kunnskapsdeling og kommunikasjon
 • o    internasjonalisering
   
 • Forventede resultater, og hvordan man kan måle resultatoppnåelse

Hvem kan søke?

Forskningsinstitutter, UoH-institusjoner og forskningsaktivt næringsliv kan søke, gjerne i partnerskap. Det teller positivt med samarbeid innenfor en institusjon og/eller mellom institusjoner.

Vurderingskriterier

Relevans
Relevans-kriteriet er et uttrykk for hvor godt prosjektet tilfredsstiller føringene som er gitt i utlysningen.

Kvalitet
Kvalitet på søknaden vurderes utfra om

 • søknaden gir en god beskrivelse av institusjonens/enhetens sentrale utfordringer
 • de foreslåtte tiltakene og aktivitetene framstår som relevante og treffende for utfordringene som er beskrevet i søknaden, og om de er gjennomførbare innenfor de oppsatte rammene.

Strategisk forankring og betydning
Det vil bli vurdert hvor godt prosjektet er forankret i organisasjonen, og hvilken betydning det kan ha for institusjonen/virksomhetens og eventuelle samarbeidspartneres strategiske mål og planer (for eksempel strategiplaner, planer for likestilling, rekruttering og kompetanseutvikling).

Nyskaping
Det vil bli vurdert hvor innovativt prosjektet er i forhold til tidligere tiltak som søkeren og andre har gjennomført. Graden av lokal nyskaping, det vil si at aktiviteten ikke er gjennomført før lokalt, vil inngå i vurderingen.

Merverdi
Det vil bli vurdert om prosjektet gir merverdi målt opp mot institusjonen/virksomhetens eget likestillingsarbeid. Egenandelen til prosjektet bør ikke tas av midler som allerede er allokert til likestillingsarbeid.

Læring, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling
Det vil bli vurdert hvordan læring, kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling blir ivaretatt internt og eksternt. Høy kvalitet på analysearbeid og gode planer for måling av resultater vil telle positivt.

Samarbeid
Ved eventuelt samarbeid med andre aktører vil det bli vurdert i hvilken grad prosjektet fremmer nettverksbygging og kunnskapsoverføring mellom ulike miljøer.

Gjennomføringsplan og ressursbehov
Det vil bli vurdert om prosjektet framstår som gjennomførbart, og om ressursinnsatsen framstår som rimelig. Disse momentene inngår i vurderingen:

 • prosjektledelse
 • gjennomføringsplan med milepæler
 • budsjett og finansiering

Prosjektporteføljens sammensetning
Programstyret vil tilstrebe bredde i prosjektporteføljen i programmet, for eksempel med hensyn til fagområder, institusjonstyper og erfaringsnivå.

Kontaktpersoner