Gå direkte til innhold
 

Arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser og miljø

Støtte til FoU-relaterte arrangementer som nasjonale eller internasjonale konferanser, workshop og seminarer innenfor programmene BIONÆR, CLIMIT, ENERGIX, HAVBRUK2, KLIMAFORSK, MARINFORSK og MILJØFORSK

Arrangementsstøtte Velg

Meldinger:

Når søknaden opprettes, vil søker bli bedt om å oppgi hvilket program søknaden er mest relevant for.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning for Arrangementsstøtte vil være tilgjengelig i mai.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

6 millioner kroner er tilgjengelig for søknader som blir sendt inn i 2019. Arrangementene må være tematisk innenfor programplanene til ett eller flere av programmene listet nedenfor. Tilgjengelige midler i hvert program står i parentes:
•BIONÆR (1 mill. kroner)
• CLIMIT (1 mill. kroner)
• ENERGIX (1 mill. kroner)
• HAVBRUK2 (1 mill. kroner)
• KLIMAFORSK (0,5 mill. kroner)
• MARINFORSK (1 mill. kroner)
• MILJØFORSK (0,5 mill. kroner)


Dere kan søke om inntil 100 000 kroner per arrangement. For større, internasjonale arrangementer som retter seg mot programmet CLIMIT kan dere søke om inntil 200 000 kroner i støtte. For å trekke større internasjonale arrangementer relevant for havbruk til Norge, kan dere søke programmet HAVBRUK om inntil 200 000 kroner i støtte.

Dersom ett program går tom for midler, vil vi opplyse om dette på denne siden. Utlysningen blir stengt når alle midlene eventuelt er brukt opp. Siden søknadsbehandlingen er løpende, oppfordrer vi dere til å avklare tilgjengelige midler med kontaktpersonen for det aktuelle Forskningsråds-programmet før dere oppretter søknaden.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Arrangementene skal være en møteplass for formidling av forskningsresultater, kunnskapsdeling, utvikling av kunnskapsgrunnlag og/eller generering av vitenskapelig samarbeid.


Hvem kan søke?
Hovedansvarlig for arrangementet kan søke. Dette kan være norske forskningsinstitusjoner, bedrifter, bedriftssammenslutninger og organisasjoner som er registrert med organisasjonsnummer.

Støtte til foretak (det kan også gjelde organisasjoner) vil bli gitt etter reglene om bagatellmessig støtte (se under).

Føringer 

  •     Det gis kun støtte til én søknad per arrangement gjennom denne utlysningen.
  • Søknaden må begrunne hvilket program den er relevant for og hvorfor

  • Dere kan søke om støtte tidligst 18 måneder før arrangementet skal holdes. Dere må sende inn søknaden senest 6 uker før arrangementet starter.

  • Det er et krav at arrangementet er åpent for interessenter og relevante aktører

  • Det kan ikke søkes om støtte til aktiviteter som burde vært inkludert i ordinære forskningsprosjekter.   

  • Vi oppfordrer til  tiltak som reduserer belastningen på miljø.

Budsjett:

  • Budsjettet skal vise totale inntekter og utgifter. Det kan søkes støtte til dekning av direkte kostnader unntatt personalutgifter. Beløpet det søkes om kan ikke overstige 50 prosent av arrangørens direkte utgifter. Kostander som dekkes er f.eks. leie av lokale, materiell, kommunikasjon, reisekostnader til foredragsholdere og innkjøp av tjenester. Reiseutgifter for ordinære deltakere dekkes ikke

  • Vi gir kun utbetaling til arrangementer som er blitt gjennomført.

  • Bevilgningen utbetales i etterkant på bakgrunn av godkjent regnskap. Bevilgningen skal ikke bidra til overskudd. 

Bagatellmessig støtte

Dersom et foretak søker, vil støtten gis som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se for øvrig EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

 

Dokumenter