Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL )

Frist Utlysning
Løpende Registrering av norske partnere i AAL-prosjekter som er bekreftet finansiert 2014-2020 Velg

Meldinger:

Søknaden sendes inn via www.aal-europe.eu Søknadsprosessen administreres av AAL-sekretariatet i Brussel.

Mål for programmet:

Active and Assisted Living Research and Development Programme (AAL) er et europeisk samarbeid om nyskapende og nyttige IKT-baserte løsninger for eldre.

Programmets hovedmålsettinger er å:
- Øke tilgjengeligheten av IKT-baserte produkter og tjenester som kan bidra til en aktiv og sunn aldring, bedre livskvalitet for eldre og pårørende og økt kvalitet i helse- og omsorgssystemene.
- Fremme anvendt forskning om IKT-baserte produkter og tjenester for eldre, og bidra til kritisk masse av europeiske virksomheter, spesielt SMB-er, som driver innovasjon på dette området.
- Stimulere til private investeringer og bedre mulighetene for industrialisering og kommersialisering av slike IKT-løsninger gjennom å utvikle felles rammeverk, standarder og retningslinjer.

AAL-programmet er opptatt av sterk brukerinvolvering i prosjektene og god deltakelse fra små og mellomstore bedrifter. Programmet utlyser felles midler fra helseprogrammet i Horisont 2020 og nasjonale programmer.

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Virksomheter i privat, offentlig eller sivil sektor som utfører FoU innenfor programmets tematiske områder. Det er krav om deltakelse fra små og mellomstore bedrifter og fra sluttbrukere i prosjektene.

Varighet:

2014-2020

Totalbudsjett:

Utlyste midler varierer fra år til år og er avhengig av fordeling mellom nasjonale midler og EU-midler.

Andre nettsider

Kontaktpersoner