Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: unge forskertalenter

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Informasjon til fristen 10. april 2019

Alle føringene til søknadsfristen 10.04.19 ligger i selve utlysningene. Dere finner informasjon om endringene knyttet til denne fristen på en egen infoside.

 

Formål

Fremme karrieren til spesielt dyktige, unge forskere som har vist evne til å drive selvstendig forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Prosjektene skal bidra til vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene og/eller ny kunnskap om relevante problemstillinger i samfunnet.

Kjennetegn

Prosjektet utvikles av én eller flere forskere ved en eller flere institusjoner. Prosjektet kan være frittstående eller programtilknyttet.

Kostnader som kan dekkes

Relevante prosjektkostnader som personalkostnader, ett eller flere stipend, kjøp av FoU-tjenester, nettverkstiltak og avskrivning av utstyrsenheter som benyttes i prosjektet. Det gis ikke støtte til doktorgradsstipendiater som har doktorgrad/PhD fra før.

Støtten skal gå til forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet.

Kan søkes av

Norsk forskningsorganisasjon (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten) og nordisk forskningsutførende institusjon finansiert av Nordisk Ministerråd eller av minst tre nordiske lands myndigheter inkl. Norge. Se Generelle krav til søknaden.
 

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk eller nordisk institusjon (se "Kan søkes av") med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen.  
 • Prosjektleder må ha doktorgrad, og det skal ha gått minst 2 år og maksimalt 8 år siden dato for godkjent doktordisputas.  
 • Krav til språk søknaden skal skrives på, framgår av utlysningsteksten.
 • Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (Ny mal vil komme i løpet av desember 2018). Samtlige punkter i malen skal besvares.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider inkludert referanseliste, hvis ikke annet er oppgitt i utlysningen. Det er ikke mulig å laste opp et vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye.

Vedlegg til søknadsskjemaet


A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV for prosjektleder, inkl. publikasjonsliste (maks. 4 sider per CV). (Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes). Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.

B Vedlegg som kan kreves i utlysningen.
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt i utlysningen. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

 • Bekreftelser fra samarbeidspartnere på deres forpliktelse i prosjektet.
  NB: Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Anbefalinger og invitasjoner knyttet til utenlandsstipend
 • Karakterutskrifter eller vitnemål
 • Veilederattester for studentstipend
 • Andre vedlegg

C Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden.

Vurderingskriterier


Vurderingskriterier for alle søknader
Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt.
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknadene.

Vurderingskriterier for denne søknaden:

 • vitenskapelig kvalitet
 • vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse
 • prosjektleder
 • prosjektgruppen
 • gjennomføringsplan og ressursbehov
 • nasjonalt samarbeid
 • internasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysningen
 • samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Det kan være gitt ytterligere vurderingskriterier i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:

 

Vitenskapelig kvalitet

Vitenskapelig kvalitet er et uttrykk for hvor godt sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet er fanget opp.

Vitenskapelig kvalitet skal vurderes i forhold til følgende punkter:

 • Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap
 • Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare
 • Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder
 • Dokumentert kunnskap om forskningsfronten
 • Prosjektets faglige realisme
 • Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant

Vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse

Vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse er et uttrykk for i hvilken grad forskningsprosjektet med stor sannsynlighet vil føre til betydelige framskritt når det gjelder teori, metode eller fagkunnskap, heller enn å bidra til gradvise framskritt.
Eksempler på kjennetegn ved vitenskapelig dristighet og faglig fornyelse er: 

 • Dristig hypotese
 • Stort potensial for betydelige teoretiske framskritt
 • Original metode
 • Kreativ tilnærming til å utvide nåværende kunnskap på feltet

Prosjektleder

Prosjektleder er et uttrykk for prosjektlederens kvalifikasjoner og skal vurderes ut fra følgende punkter:

 • Ekspertise og erfaring innen det aktuelle forskningsområdet
 • Utviklet egne forskningsideer
 • Vist selvstendighet som forsker, for eksempel gjennom publikasjoner og mobilitet
 • Erfaring som prosjektleder og/eller veileder
 • Omfanget av kontakt med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Erfaring med nasjonalt og internasjonalt prosjektsamarbeid.

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen er et uttrykk for prosjektgruppen kvalifikasjoner og erfaring og vurderes ut fra følgende punkter:

 • Ekspertise og erfaring innenfor det aktuelle forskningsområdet
 • Grad av kontakt med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Erfaring med nasjonalt og internasjonalt prosjektsamarbeid.
 • I hvilket omfang prosjektgruppen er tilknyttet forskningsmiljøer som har kompetanse og ressurser som er nødvendige for å sikre et vellykket prosjekt

Gjennomføringsplan og ressursbehov

Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet.

Følgende punkter skal vurderes:

 • Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser
 • Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler
 • Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler

Nasjonalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen og fremme nasjonal nettverksbygging.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
26.10.2007
Sist oppdatert:
28.11.2018