Gå direkte til innhold
 

Våre strategier

Forskningsrådet har som mål å fremme samfunnsnyttig forskning av høy kvalitet. Her finner du våre aktuelle strategier og policyer, både for vårt nasjonale og internasjonale arbeid.

Finner du ikke det du leter etter under, gå til Publikasjonsdatabasen vår.

Der finner du også vår overordnede strategi Forskning for innovasjon og bærekraft.

Forskningsrådets strategi for nordområdeforskning

Strategien peker på forskningsbehov som må løses, og tiltak som må iverksettes, for å nå ambisjonen om å være blant de ledende kunnskapsnasjonene i og for nordområdene.

Last ned Forskning og innovasjon i og for nord

 

Forskningsrådets strategi for innovasjon i offentlig sektor

Strategien understreker behovet for en bedre balanse mellom offentlig og privat sektor når det gjelder Forskningsrådets innovasjonssatsinger. 

 Last ned Innovasjon i offentlig sektor

 

Forskningsrådets strategi for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Forskningsrådets bærekraftsstrategi viser hvordan vi vil følge opp bærekraftsagendaen og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. 

Last ned Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
 

Forskningsrådets strategi for et innovativt næringsliv

Strategien gir retning for Forskningsrådets arbeid med innovasjon i og for næringslivet.

Last ned Innovativt næringsliv

 

Policy for helhetlig helsesatsing i Forskningsrådet

Denne policyen skal skape større sammenheng og helhet i Forskningsrådet aktiviteter og tiltak på helseområdet.

Last ned Helhetlig helsesatsing i Forskningsrådet

 

Forskningsrådets policy for rekruttering til forskning 
Hovedmål i policyen er å gjøre forskerkarrieren attraktiv, styrke kvaliteten i doktorgradsutdanningen og å sikre kapasitet i forskerkvalifiseringen. Les mer om Forskningsrådets arbeid med dette her.

Last ned Forskningsrådet policy for rekruttering til forskning

Veikart for internasjonalt samarbeid
Forskningsrådet har utarbeidet veikart for forskningssamarbeid med de åtte prioriterte samarbeidslandene utenfor EU/EØS: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

 

Forskningsrådets policy for grunnleggende forskning 
Forskningsrådet skal bidra til mer grensesprengende forskning av høy internasjonal kvalitet og gode karrieremuligheter for yngre forskere i bredden av sine virkemidler. 

Last ned Grunnleggende forskning. Forskningsrådets policy 2015-2020

Forskningsrådets strategi for instituttsektoren

Strategien inneholder signaler om hvordan Forskningsrådet kan ta en tydeligere strategisk rolle overfor forskningsinstituttene og bidra til at forskningsinstituttenes styrker og videreutvikler sin særegne rolle i FoU-systemet.

Last ned Forskningsrådets strategi for instituttsektoren

Forskningsrådets policy for høgskolene
Forskningsrådet skal bidra til at høgskolene utfører FoU av høy kvalitet, medvirke til forskningsbasert utdanning og profesjonsutøvelse i høyskolene, og bidra til å styrke høgskolenes evne til utvikling av arbeids-, samfunns- og næringsliv. 

Last ned Høgskolepolicyen

Forskningsrådets FoU-strategi for Miljø21

Strategien "Miljø i alt" fra Miljø21 er et perspektivdokument som skal gjøre miljøforskningen mer synlig. 

Last ned Miljø i alt

 

Forskningsrådets policy for norsk polarforskning

Policyen angir ambisjon og retning for Forskningsrådets innsats på polarforskning i kommende tiårsperiode. Norge må ha bredt internasjonalt samarbeid og bidra til godt samspill mellom nasjonal og internasjonal polarforskning. 

Last ned Norsk polarforskning  

 

Forskningsrådets nasjonale strategi for forskningsinfrastruktur

Gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur kan det tildeles prosjektmidler innenfor en kostnadsramme på 2 til 200 milioner. Målet er å heve nivået av avansert vitenskapelig utstyr og elektronisk infrastruktur for blant annet lagring og behandling av data.

Skrevet av:
Therese Farstad Rådgiver +47 412 97 320 tf@forskningsradet.no
Publisert:
15.08.2007
Sist oppdatert:
13.12.2018