Gå direkte til innhold
 

Underliggende strategier

Forskningsrådet har som mål å fremme samfunnsnyttig forskning av høy kvalitet. Her finner du våre aktuelle strategier og policyer, både for vårt nasjonale og internasjonale arbeid.

Finner du ikke det du leter etter under, gå til Publikasjonsdatabasen vår.

Der finner du også vår overordnede strategi Forskning for innovasjon og bærekraft.

Forskningsrådets strategi for innovasjon i offentlig sektor

Forskning og kunnskap må bli sentrale kilder for innovasjon og innsatsen må styrkes på tvers av fag, sektorer og forvaltningsnivåer. Offentlig sektor utgjør halvparten av nasjonaløkonomien, men får kun ti prosent av Forskningsrådets bevilgninger til innovasjon. Strategien understreker behovet for en bedre balanse mellom offentlig og privat sektor når det gjelder Forskningsrådets innovasjonssatsinger. Et viktig budskap er at det trengs et tydeligere nasjonalt pådriveransvar for innovasjon i offentlig sektor.  
Last ned Innovasjon i offentlig sektor

Forskningsrådets strategi for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling

Forskningsrådets bærekraftsstrategi viser hvordan vi vil følge opp bærekraftsagendaen og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Et sentralt element er hvordan Forskningsrådet vil legge til rette for å utvikle forskning og innovasjon for å møte utfordringene.
Last ned Forskning for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling
 

Forskningsrådets strategi for et innovativt næringsliv

Forskningsrådets strategi for et innovativt næringsliv legger til grunn det arbeidet for næringsrettet innovasjon som Forskningsrådet har gjort, og løfter i tillegg frem områder med fortsatt behov for fornying, forenkling og forbedring. Strategien gir retning for Forskningsrådets arbeid med innovasjon i og for næringslivet.
Last ned Innovativt næringsliv

Policy for helhetlig helsesatsing i Forskningsrådet

Forskningsrådet forvalter en stor portefølje av forskningsprosjekter på helseområdet. Disse henter midler fra mange programmer og aktiviteter . Denne policyen skal skape større sammenheng og helhet i Forskningsrådet aktiviteter og tiltak på helseområdet.
Last ned Helhetlig helsesatsing i Forskningsrådet

Forskningsrådets policy for rekruttering til forskning 
Hovedmål i policyen er å gjøre forskerkarrieren attraktiv, styrke kvaliteten i doktorgradsutdanningen og å sikre kapasitet i forskerkvalifiseringen. Forskningsrådet vil øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring. Les mer om Forskningsrådets arbeid med dette her. 
Last ned Forskningsrådet policy for rekruttering til forskning

Veikart for internasjonalt samarbeid
Forskningsrådet har utarbeidet veikart for forskningssamarbeid med de åtte prioriterte samarbeidslandene utenfor EU/EØS: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

 

Forskningsrådets policy for grunnleggende forskning 
Forskningsrådet skal bidra til mer grensesprengende forskning av høy internasjonal kvalitet og gode karrieremuligheter for yngre forskere i bredden av sine virkemidler. Grunnleggende forskning av høy kvalitet skal være et bærende element i tematiske satsinger i Forskningsrådet.
Last ned Grunnleggende forskning. Forskningsrådets policy 2015-2020

Forskningsrådets strategi for instituttsektoren

Strategien inneholder signaler om hvordan Forskningsrådet kan ta en tydeligere strategisk rolle overfor forskningsinstituttene og bidra til at forskningsinstituttenes styrker og videreutvikler sin særegne rolle i FoU-systemet.
Last ned Forskningsrådets strategi for instituttsektoren

Forskningsrådets policy for forskning og utvikling ved høgskolene
Forskningsrådet skal, gjennom forskningspolitiske råd, forvaltning av forskningsmidler og utvikling av møteplasser bidra til at høgskolene utfører FoU av høy kvalitet, medvirke til forskningsbasert utdanning og profesjonsutøvelse i høyskolene, og bidra til å styrke høgskolenes evne til utvikling av kunnskapsbasert arbeids-, samfunns- og næringsliv.
Last ned Høgskolepolicyen

Forskningsrådets regionale policy

Forskningsrådet har for første gang fått en policy for sitt regionale arbeid. Utvikling og spredning av kunnskap er vesentlig for arbeidsplasser, økonomisk vekst og velferd i hele Norge. Den nye policyen skal bidra til å styrke regionenes bruk av forskning i sitt utviklingsarbeid.
Last ned Regional policy

Forskningsrådets FoU-strategi for Miljø21

Strategien "Miljø i alt" fra Miljø21 er et perspektivdokument som skal gjøre miljøforskningen mer synlig. Områdene som dekkes er: naturmangfold, landskap og kulturmiljøer, forurensning, forbruk og avfall, og miljø og næring.
Last ned Miljø i alt

Forskningsrådets policy for norsk polarforskning

Policyen angir ambisjon og retning for Forskningsrådets innsats på polarforskning i kommende tiårsperiode. Norge må ha bredt internasjonalt samarbeid og bidra til godt samspill mellom nasjonal og internasjonal polarforskning. Eksisterende og ny infrastruktur må benyttes på en god måte og nye polarforskere å rekrutteres. Vi må bidra til god koordinering av forskningen på Svalbard og utvide innsatsen og kvaliteten i Antarktisforskningen.
Last ned Norsk polarforskning 

Forskningsrådets strategi for internasjonalt samarbeid

En ny internasjonal strategi ble vedtatt i Forskningsrådets hovedstyre i november 2010. Strategien tar utgangspunkt i rammene Forskningsmeldingen og Innovasjonsmeldingen setter for Forskningsrådets arbeid med internasjonalt samarbeid. Alle Forskningsrådets satsinger skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt samarbeid. 
Last ned Internasjonal strategi 

Forskningsrådets policy for innovasjon i offentlig sektor

Skal vi kunne løse de offentlige oppgavene i framtida, trenger vi innovasjon i offentlig sektor og i samspillet mellom offentlig sektor og næringsliv, sivilsamfunn og den enkelte. I Forskningsrådets policy for arbeidet med innovasjon i offentlig sektor definerer vi retningen for vårt videre arbeid og samarbeid med andre aktører, legger grunnlaget for prioriteringer, utvikler nye tiltak innenfor   
våre eksisterende programmer og tar initiativ til nye tiltak og  i
innsatsområder.
Last ned Innovasjon i offentlig sektor 

 

Forskningsrådets nasjonale strategi for forskningsinfrastruktur

Gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur kan det tildeles prosjektmidler innenfor en kostnadsramme på 2 til 200 milioner. Satsingen retter seg mot å heve nivået innen avansert vitenskapelig utstyr og elektronisk infrastruktur for blant annet lagring og behandling av data.

Skrevet av:
Therese Farstad Rådgiver +47 412 97 320 tf@forskningsradet.no
Publisert:
15.08.2007
Sist oppdatert:
27.02.2018