Gå direkte til innhold
 

Totalkostberegning i UoH-sektor

Søkere fra universitets- og høgskolesektoren som har innført modell for totalkostnadsberegning av prosjektkostnader (TDI-modellen) skal bruke denne modellen når de lager budsjett i søknader til Forskningsrådet.

TDI-modellen er en felles nasjonal modell som skal brukes for å synliggjøre alle kostnader i forskningsprosjekter med ekstern finansiering. TDI-modellen er utviklet av UoH-sektoren for bruk blant annet i søknader om finansiell støtte fra Forskningsrådet. Vi viser også til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2014 der UoH-sektoren blir bedt om å bruke TDI-modellen.

Formålet med TDI-modellen er å synliggjøre alle kostnader som påløper når institusjonen gjennomfører forskningsaktiviteter, inkludert prosjekter med bidragsfinansiering fra Forskningsrådet. Bruk av modellen skal gi:

  • bedre finansiering av institusjonenes reelle kostnader i forskningsprosjekter
  • bedre ressursstyring ved institusjonene
  • bedre kunnskap for Forskningsrådets om ressurser som skal brukes i prosjekter
  • bedre og enklere oppfølging av prosjektøkonomien, både for institusjonene og Forskningsrådet

En forutsetning for å nå disse målene er at søkere fra UoH-sektoren bruker alle elementene i TDI-modellen når de setter opp budsjett i søknader til Forskningsrådet.

Se også Universitets- og høgskolerådets veiledning om TDI-modellen.

Bruk av TDI-modellen i søknader til Forskningsrådet

Alle organisasjoner som deltar i prosjektet og mottar støtte fra Forskningsrådet (støttemottakere) og/eller bidra med egenfinansierte aktiviteter, skal budsjettere kostnader i de fire kostnadsartene Forskningsrådet opererer med. Organisasjoner i UH-sektoren skal bruke TDI-modellen som beregningsgrunnlag. Eventuelle samarbeidspartnere fra andre sektorer, skal følge budsjetteringsregler for respektive sektorer, selv om prosjektansvarlig er i UH-sektoren. Prosjektansvarlig skal innhente budsjetterte kostnader fra alle samarbeidspartnere og er ansvarlig for at disse legges inn i Forskningsrådets søknadsskjema.

Dersom FoU-oppdrag inngår i prosjektet, dvs når en organisasjon leverer en FoU-tjeneste til en kontraktssum til prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere i prosjektet, skal budsjettert kontraktssum føres som "Innkjøp av FoU".

I TDI-modellen deles kostnadselementene inn i direkte og indirekte kostnader (tabell 1). De direkte kostnadene kan knyttes til bestemte aktiviteter. De indirekte kostnadene er "felleskostnader" for institusjonen, som fordeles på de enkelte prosjektene. De indirekte kostnadene i et forskningsprosjekt er en andel av felleskostnadene til institusjonen. Andelen skal tilsvare prosjektets andel av institusjonens totale virksomhet. Både direkte lønns og personalkostnader (elementene D1, D2 og D3) og de indirekte kostnadene (IG og IA) knyttes til personellets tidsbruk.

Søkerne skal oppgi personalressurser (hvor mange måneds-/årsverk prosjektet bruker) og andre driftskostnader i Spesifikasjonsfeltet i Forskningsrådets søknadsskjema.

Tabell 1: Kostnadselementene I et forskningsprosjekt i UoH-sektoren

  Direkte kostnader UoH-kostnadsart Forskningsrådets kostnadsart

 D1

Vitenskapelig personale

 Lønnskostnad

Personal og indirekte kostnader

 D2

Evt. administrativt eller teknisk støttepersonell som ikke er inkludert i henholdsvis IG eller D5

 Lønnskostnad

Personal og indirekte kostnader

 D3

PhD- og/eller postdok-stipendiater, gjesteforsker- og utenlandsstipend

Lønnskostnad

Personal og indirekte kostnader

 D4

 Drift av prosjektet, som reise- og møtekostnader og mindre underleveranser

Diverse kostnader

Andre driftskostnader

 D5

Leiestedskostnader, herunder drift av forskningsinfrastruktur, forbruksmateriell, kostnader forbundet med driftspersonell og avskrivninger på egne investeringer

Driftskostnad

Utstyr

 D6

FoU-tjenester utført på oppdrag ved andre institusjoner. (NB ikke gjennomført av samarbeidspartnere)

Diverse kostnader

Innkjøp av FoU-tjenester

 

 Indirekte kostnader

 

 

 IG

 «Institusjonsspesifikk grunnsats» generert av tidsbruk for personellkategori D1, D2 og D3

Indirekte kostnad

Personal og indirekte kostnader 

 IA

 «Aktivitetsspesifikt» tillegg generert av tidsbruk for personellkategori D1 og D3

Indirekte kostnad
 

Personal og indirekte kostnader

 

 Sum

Totalsum

 Totalsum

 

Publisert:
01.04.2014