Gå direkte til innhold
 

Strategi og planer

Forskningsrådets mål er å fremme samfunnsnyttig forskning av høy kvalitet. Gode strategier og planer er viktige verktøy for å nå dette målet.

Våre strategier

Forskningsinnsatsen må øke og forskningskvaliteten må bli bedre. Forskningen må i større grad innrettes mot spesifikke utfordringer i samfunnet. Våre strategier og policyer skal hjelpe oss med dette.

Åpen forskning

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige.

Likestilling og kjønnsperspektiver

Forskningsrådet har ansvaret for analyse- og utviklingsarbeid innen kjønnsforskning, kjønnsperspektiver og likestilling i norsk forskning. Rådet har også ansvar for forskningsaktiviteter innenfor feltet.

Kontaktpersoner