Gå direkte til innhold
 

Strategi og planer

Forskningsrådets mål er å fremme samfunnsnyttig forskning av høy kvalitet. Gode strategier og planer er viktige verktøy for å nå dette målet.

Hovedstrategi

Forskningsrådets hovedstrategi for perioden 2015-2020 tar utgangspunkt i to overordnede samfunnsutfordringer: Samfunnet må bli mer innovativt, både i privat og offentlig sektor, og mer bærekraftig på alle områder.

Underliggende strategier

Forskningsinnsatsen må øke og forskningskvaliteten må bli bedre. Forskningen må i større grad innrettes mot spesifikke utfordringer i samfunnet. Våre strategier og policyer skal hjelpe oss med dette.

Likestilling

Forskningsrådet har ansvaret for analyse- og utviklingsarbeid innen kjønnsforskning, kjønnsperspektiver og likestilling i norsk forskning. Rådet har også ansvar for forskningsaktiviteter innenfor feltet.

Åpen tilgang

Åpenhet og kunnskapsdeling er en forutsetning for all forskning. En viktig forskningspolitisk målsetting er at resultatene av offentlig finansiert forskning er offentlig tilgjengelige.

Kontaktpersoner