Gå direkte til innhold
 

Søknadsbehandlingen i Forskningsrådet

Forskningsrådet mottar hvert år om lag 5000 søknader. Hver søknad gjennomgår grundig saksbehandling, tilpasset søknadstype og fagområde.

Kvittering for mottatt søknad 

Både den som har opprettet søknaden og administrativt ansvarlig ved institusjonen/bedriften får umiddelbart etter innsending en kvittering for mottatt søknad på e-post.

Registrering og bekreftelse 

Søknaden registreres i Forskningsrådet og blir oversendt til det programmet/aktiviteten det er søkt på. Når søknaden er registrert, sendes en bekreftelse til søkeren (administrativt ansvarlig ved institusjonen/bedriften). Her gis det informasjon om saksbehandlers navn, samt søknadens tildelte prosjektnummer.

Avvisning av søknad på formelt grunnlag

Etter at en søknad er registrert, kontrolleres det at den tilfredsstiller de krav til søknaden (inkl. vedlegg) som er angitt i utlysningen. Søknader som ikke tilfredsstiller kravene avvises på formelt grunnlag.

Søker orienteres om avvisningen og kan klage på denne dersom den skyldes en saksbehandlingsfeil, vesentlig svikt eller mangler i premissene for det faglige skjønn eller at feil faktum er lagt til grunn for vedtaket. Klagen må sendes Forskningsrådet innen tre uker etter mottak av vedtaket om avvisning. Se: Klageordningen og Klageutvalget.

Vurdering av søknaden

En søknad er et svar på en utlysning og behandles av det programmet/aktiviteten det er søkt på. I spesielle tilfeller kan det være et annet program/aktivitet som også er relevant for søknaden. Men det er søker selv som må sørge for at det sendes søknad til det eller de aktuelle programmet(ne)/aktiviteten(e).

Søknadene vurderes opp mot de vurderingskriteriene og kravene som er angitt i utlysningen og for søknadstypen.

Søknadene vurderes vanligvis av eksterne fageksperter før de behandles og bevilgningsvedtak fattes, normalt i programstyrer eller fagkomiteer eller i styret i den relevante divisjonen i Forskningsrådet.

Ved vurderingen av søknaden forholder fagekspertene seg til de vurderingskriterier som er gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen. Det benyttes en 7-delt eller 3-delt karakterskala og dette varierer mellom søknadstypene men også mellom utlysningene. Følgende grunndefinisjon gjelder for vurderingskriteriene:

7-delt karakterskala:
7 – Fremragende
6 – Svært godt
5 – Meget godt
4 – Godt
3 – Mindre godt
2 – Svakt
1 – Dårlig

3-delt karakterskala:
A – Meget godt
B – Godt
C – Svakt

Søknader som vurderes eksternt, blir vurdert enten av et panel sammensatt av flere eksperter eller av minst to enkelteksperter. Når en søknad er vurdert av to enkelteksperter, og det er sterkt sprik mellom ekspertuttalelsene, kan vurdering innhentes fra en tredje ekspert. For å få mest mulig lik bruk av karakterskalaen for vurdering av søknader, unngår man om mulig å la en ekspert bare vurdere én søknad.

Der det er flere søknader som skal vurderes innen samme fagfelt, er det en fordel å benytte paneler. Det er Forskningsrådets erfaring at bruk av paneler gir en kvalitativt bedre søknadsbehandling ved at panelene kommer fram til en omforent vurdering og således i større grad enn individuelle eksperter vurderer søknadene på en konsistent måte. I mange tilfeller vil panelene også bli bedt om å rangere de beste søknadene, og det vil bidra ytterligere til en systematisk vurdering. Det kan være at en ved å bruke paneler og ikke enkelteksperter, mister noe av spisskompetansen som kan være nyttig for enkelte av søknadene. Det vurderes likevel som viktigere med en bred kompetanse hos alle ekspertene for å kunne se flere søknader i samme konkurranse i sammenheng.

Søkere kan selv foreslå eksterne eksperter som kan vurdere søknadene. Forskningsrådet har ikke plikt til å bruke noen av disse, og en søknad skal aldri vurderes bare av eksperter som søker har foreslått. Søkere kan også melde til Forskningsrådet en begrunnet innvending mot bruk av enkelte eksperter, men uten at Forskningsrådet plikter å ta hensyn til dette.

Navn på ekspertene/panelsammensetningen som har vært benyttet, legges ut etter at søknadsbehandlingen er avsluttet  Hvilke eksperter som har vurdert den enkelte søknad vil det bli opplyst om i tilbakemelding til søker og/eller på forespørsel.

Habilitet i søknadsvurderingen

Forskningsrådet har klare regler for habilitet i forbindelse med søknadsvurdering. Se Bestemmelser om habilitet og tillit.

Tilbakemelding om resultatet

Når søknadsbehandlingen er avsluttet, legges det ut en liste over søknader som er innstilt til bevilgning med opplysninger om prosjekttittel og prosjektansvarlig institusjon/bedrift.

Forskningsrådet tilstreber å gi tilbakemeldinger til søkerne som gir informasjon om søknadenes styrke og svakheter og som eventuelt kan være til nytte også ved framtidige søknader. For innovasjonsprosjekter mottar søkerne en oversikt over karakterene søknaden har fått på kriteriene som er vurdert og hovedkarakter for søknaden. For andre søknadstyper mottar søkerne uttalelsen(e) fra vurderingene som er gjort av eksperter/panel. I tilbakemeldingen gis det også opplysninger om hvor søker kan finne ekspertenes navn/panelets sammensetning. Disse opplysningene kan også oppgis på forespørsel.

Etter norsk lov bortfaller Forskningsrådets mulighet til å unnta ekspertvurderingen fra offentlighet når uttalelsen sendes ut. Dette betyr at interesserte etter anmodning har rett til å få se vurderingen. Før det gis innsyn til tredjepart har imidlertid Forskningsrådet plikt til å unnta opplysninger som er taushetsbelagte, og anledning til å unnta opplysninger om forskningsideer og om selve forskningsprosjektet.

Nærmere informasjon om søknadsbehandlingen får du ved å henvende deg til kontaktpersonen for det aktuelle programmet/aktiviteten.

Kontraktsinngåelse
Det inngås kontrakt for alle innvilgede prosjekter. Kontrakten består av et avtaledokument, et prosjektsammendrag og Forskningsrådets generelle kontraktsvilkår. Kontraktsvilkårene finnes på bokmål, nynorsk og engelsk på nettstedet, eller man kan få dem tilsendt.

Klage på saksbehandlingen

En søker som har fått avslag på sin søknad om midler, og som mener at det er begått saksbehandlingsfeil eller at det er vesentlig svikt eller mangler ved måten Forskningsrådet har utøvd sitt faglige skjønn under søknadsbehandlingen, kan klage på avslaget. Se Klageordningen og Klageutvalget

Publisert:
11.06.2013
Sist oppdatert:
04.12.2017
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no