Gå direkte til innhold
 

Satser for stipend

Tabellen nedenfor gir en oversikt over satsene for nye stipend som gjelder for 2019 og inntil videre.

Stipend/stilling

Satser 2019

Doktorgradsstipend

Rundsumbevilgning: kr 1 095 000 per år

Postdoktorstipend

Rundsumbevilgning: kr 1 095 000 per år

Gjesteforskerstipend

Måned 1: kr 54 000 per måned
Måned 2 - 12: kr 30 000 per måned

Utenlandsstipend

Kr 18 000 (enslig)/ 33 000 (familie) per måned

Satsene over skal ikke brukes for utenlandske doktorgrads- og postdoktorstipendiater som er tilknyttet et forskerprosjekt ved en norsk institusjon, men som skal gjennomføre stipendperioden ved en institusjon i hjemlandet eller et annet land. Prosjektansvarlig institusjon (søker) vurderer selv hvilken lønn, overhead, drift o.l. vedkommende stipendiat bør ha. I søknaden skal det gis en kort begrunnelse for de vurderingene som ligger bak beløpet som foreslås (forhold i det aktuelle landet, kompetanse o.l.). Det vil uansett ikke kunne gis en høyere bevilgning enn rundsumsatsene over.

Se mer informasjon om hver enkelt stipendkategori nedenfor.

Doktorgradsstipend

For et fullt doktorgradsstipend bevilger Forskningsrådet normalt den angitte rundsumbevilgningen per år over en treårsperiode. Stipendet gis som rundsumsbevilgning til vertsinstitusjonen og inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Det er mulig å søke Forskningsrådet om dekning av andre kostnader forbundet med prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til.
Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universiteter.

For søknader med flere enn ett års varighet, skal det legges inn følgende satser for doktorgradsstipend (gjelder der prosjektansvarlig er arbeidsgiver):

2019

2020

2021

2022 2023

1 095 000

1 125 000

1 156 000

1 187 000 1 220 000

 

Postdoktorstipend

Satsen for postdoktorstipend ansatt ved en norsk institusjon inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Det er mulig å søke Forskningsrådet om dekning av andre kostnader forbundet med prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til.

Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet.

Det skal legges inn følgende satser for postdoktorstipend (gjelder der prosjektansvarlig er arbeidsgiver):

2019

2020

2021

2022 2023

1 095 000

1 125 000

1 156 000

1 187 000 1 220 000

 

Gjesteforskerstipend

For gjesteforskerstipend gjelder den høyere satsen for den første måneden, og den lavere satsen for hver av de etterfølgende månedene. Forskningsrådet gir normalt støtte til gjesteforskerstipend for 1–12 måneder. Stipendet skal dekke dokumenterte etableringskostnader og andre merutgifter ved forskningsoppholdet i Norge. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av hvordan skattemyndighetene vurderer saken. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter tur/retur Norge for gjesteforskeren (billigste reisemåte).

Gjesteforskeren kan få dekket reiseutgifter for ektefelle/samboer og barn under 18 år når stipendet er tildelt for minimum tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med ham/henne i hele stipendperioden. Dersom forskeren har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), har forskeren også rett til å få dekket reiseutgifter for barna og eventuell ektefelle/samboer hvis stipendet er tildelt for mindre enn tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med gjesteforskeren i hele stipendperioden.

Familie er definert som en forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som forskeren har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som forskeren har felles bopel med.

Utenlandsstipend

Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet etter faste satser. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av skattemyndighetenes vurdering. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte).
Stipendiaten kan få dekket reiseutgifter for ektefelle/samboer og barn under 18 år når stipendet er tildelt for minimum tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med ham/henne i hele stipendperioden.

Utenlandsstipend kan tildeles vitenskapelig personale (inkl. doktorgrads- og postdoktor-stipendiater) ved norske institusjoner og som er finansiert av Forskningsrådet. Det gis normalt støtte til forskningsopphold for 3-12 måneder. Utenlandsoppholdet må være avsluttet senest 6 måneder før avsluttet doktorgradsperiode. Anbefaling fra det norske fagmiljøet søkeren er tilknyttet, samt invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet legges ved søknaden. Det kan også gis utenlandsstipend for ett år til dr. grads- eller postdoktor stipendiat som tilbringer hele perioden i utlandet.

Dersom et opphold går over to kalenderår, skal hele beløpet det søkes om, føres på det første året. Innenfor ett og samme prosjekt kan det gis støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser for forskere som har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer. Fire opphold av 2-3 måneders varighet kan for eksempel være et alternativ til ett års sammenhengende opphold. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i spesifikasjonsfeltet i rubrikken Kostnadsplan.

Det er ikke mulig å søke om utenlandsstipend for en stipendiat som skal tilbringe utenlandsoppholdet ved en forskningsorganisasjon i hjemlandet der stipendiaten har arbeidet eller studert i mer enn 12 måneder de siste tre årene, dersom det ikke begrunnes med at utstyr, fasiliteter eller kompetanse ikke finnes i Norge. Det gis ikke utenlandsstipend for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet.

Familie er definert som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som stipendiaten har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som stipendiaten har felles bopel med.

Publisert:
27.06.2007
Sist oppdatert:
30.10.2018
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no