Gå direkte til innhold
 

Samarbeidsavtaler

I alle prosjekter hvor det er samarbeidspartnere involvert, skal prosjektansvarlig inngå skriftlig samarbeidsavtale med disse. Dette gjelder både for norske og utenlandske samarbeidspartnere. Samarbeidsavtaler skal foreligge senest tre måneder etter at Forskningsrådet har oversendt kontrakten til prosjektansvarlig. Forskningsrådet utbetaler ikke midler til et prosjekt før eventuelle samarbeidsavtaler er på plass.

Eksempler på samarbeidsavtale/konsortieavtale på engelsk.

Utgangspunktet for etablering av samarbeidsavtaler

 • Samarbeidsavtalene skal regulere gjensidige rettigheter og plikter som prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne har i prosjektet.
 • Forskningsrådet forholder seg bare direkte til prosjektansvarlig, og er ikke part i samarbeidsavtalene.  
 • Forskningsrådet stiller ikke særlige krav til innholdet i samarbeidsavtaler, unntatt når det gjelder enkelte forhold knyttet til fordeling av rettigheter i prosjektet. Se under.
 • Det er opp til partene å finne et format og innhold på samarbeidsavtalen som passer for det aktuelle prosjektet.
 • Hvis ikke noe annet er spesifisert, kan prosjektansvarlig velge å ha enten én felles eller flere individuelle samarbeidsavtaler i prosjekter som har flere samarbeidspartnere.
 • Prosjektansvarlig er ansvarlig for at samarbeidsavtalene samsvarer med kontraktens vilkår og forutsetninger.
 • Prosjektansvarlig skal sørge for at samarbeidspartnerne til enhver tid er kjent med alle relevante deler av kontrakten med Forskningsrådet.
 • Det er prosjektansvarlig som har hovedansvar for å overholde rapporteringskravene Forskningsrådet stiller. Samarbeidsavtalen må regulere samarbeidet slik at prosjektansvarlig sikres underlag for å overholde rapporteringskrav.
 • Prosjektansvarlig skal sørge for at samarbeidsavtalene er innrettet slik at summen av den direkte og indirekte statsstøtten som går til samarbeidende foretak, ikke overskrider statsstøtteregelverkets maksimale støttesatser.

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere er institusjoner, bedrifter og virksomheter (eventuelt representert ved navngitte personer) som Forskningsrådet i kontrakten har stilt som vilkår at skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser.

Forskningsrådet anser samarbeidspartnere som så sentrale for gjennomføringen av et prosjekt at endring av slike partnere ikke kan skje uten skriftlig samtykke fra oss. Samarbeidspartnernes kompetanse og deltakelse spiller ofte en viktig rolle i vurderingen av et prosjekts kvalitet og kan ha vært avgjørende for beslutningen om bevilgning av midler.

Både prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne kan engasjere underleverandører til å utføre enkeltoppgaver i prosjektet, innenfor rammene som følger av kontrakten. Det er fortsatt den enkelte samarbeidspartner og/eller prosjektansvarlig som har ansvar for at forpliktelsene som følger av kontrakten, blir oppfylt. Samarbeidspartner er ansvarlig overfor prosjektansvarlig, og prosjektansvarlig er ansvarlig overfor Forskningsrådet.

Samarbeidspartner eller underleverandør?
Hovedskillet mellom en underleverandør og en samarbeidspartner er at underleverandører kun er forpliktet overfor en samarbeidspartner eller prosjektansvarlig til å bistå med gjennomføringen av en konkret og avgrenset oppgave i prosjektet.

 • En underleverandør har kun ansvar for en konkret og avgrenset oppgave og ikke for gjennomføringen av prosjektet som sådan.
 • Underleverandører skal ikke være part i samarbeidsavtaler med prosjektansvarlig og/eller samarbeidspartnere.
 • Underleverandører skal ikke føres opp som samarbeidspartnere i søknadsskjema eller i kontrakten med Forskningsrådet.
 • Underleverandører leverer tjenestene sine til prosjektet på grunnlag av en ordinær oppdragsavtale tilpasset det konkrete oppdraget.
 • Underleverandører kan ikke gis rettigheter til prosjektresultater. Kontrakten med underleverandøren må være utformet slik at det er tydelig at resultatene fra oppdraget tilfaller prosjektansvarlig og/eller en samarbeidspartner.
 • Forskningsrådet forholder seg ikke til bruken av underleverandører i et prosjekt. Prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne står i utgangspunktet fritt til å engasjere og avslutte bruken av slike leverandører.

Regulering av rettigheter til prosjektresultater
Forskningsrådet stiller visse krav til hvordan eierskap og rettigheter til prosjektresultater skal reguleres i en samarbeidsavtale. Kravene bygger på Forskningsrådets rettighetspolitikk PDF - 76 KB og fremgår av punkt 7.2 og 7.3 i Generelle vilkår for FOU-prosjekter

Eksempler på samarbeidsavtaler – maler til bruk i arbeidet
Forskningsrådet har utarbeidet eksempler på samarbeidsavtaler – se lenker til høyre. Malene er ikke uttømmende og skal bare tjene som utgangspunkt for prosjektdeltagernes eget arbeid med samarbeidsavtaler. Strukturen og tekstene i malene skal primært benyttes som huskeliste/sjekkliste, og prosjektdeltakerne må i fellesskap vurdere behovet for tillegg og tilpasninger nøye.

Merverdiavgift på transaksjoner mellom samarbeidsparter i et prosjekt
Vi får ofte spørsmål om det skal betales merverdiavgift på transaksjoner mellom samarbeidspartnerne i et prosjekt. Svaret vil variere avhengig av situasjonen og formen på samarbeidet. Når det gjelder rene finansieringsbidrag fra samarbeidspartnere, er situasjonen ikke endelig avklart.

Videreformidling av bevilgningen fra Forskningsrådet
Finansdepartementet har uttalt at Forskningsrådets tilskudd til prosjektansvarlig ikke er å regne som avgiftspliktig omsetning. For prosjekter med samarbeidspartnere er det heller ikke avgiftsplikt på den delen av tilskuddet som videreformidles til samarbeidspartnerne. Forutsetningen er at prosjektansvarlig ”ikke alene har ansvaret for innhold, oppnådde resultater mv. i prosjektet, men at dette ansvaret påhviler samarbeidspartnerne i fellesskap”.

Kjøp av tjenester
Det anses som avgiftspliktig omsetning dersom prosjektansvarlig kjøper forskningstjenester av en annen institusjon.

Finansieringsbidrag fra samarbeidspartnere
Skattedirektoratet har i en uttalelse til Forskningsrådet konkludert med at prosjektansvarlig må påse at det beregnes merverdiavgift på finansieringsbidrag fra samarbeidspartnere. Forskningsrådet har bedt Finansdepartementet om en fornyet vurdering av spørsmålet og argumentert for at et bidrag fra en bedriftspartner ikke direkte kan måles mot en gjenytelse, slik at det sentrale elementet i omsetningsbegrepet etter merverdiavgiftsloven § 1-3 første ledd bokstav a mangler.

Publisert:
18.04.2013
Sist oppdatert:
11.03.2019
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no