Gå direkte til innhold
 

Stimuleringstiltak for økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram (STIM-EU)

STIM-EU er en finansieringsordning for forskningsinstitutter som deltar i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologiutvikling.

Formålet med STIM-EU er å stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologisk utvikling. Ordningen skal også stimulere til at flere institutter påtar seg koordinatoransvar og bidra til å styrke samarbeidet mellom instituttene, næringslivet og offentlig sektor.

Last ned retningslinjene for STIM-EU til høyre på denne siden.

STIM-EU ordningen gjelder både for forskningsinstitutter som er omfattet av statlig basisfinansiering og andre forskningsinstitutter. Listen over de som er omfattet av STIM-EU-ordningen finner du til høyre på siden. 

Resultatbasert tildeling – ingen søknader

STIM-EU resultatbasert og beregnes etter instituttenes samlede tilfang av EU-prosjekter som er registrert i EUs kontraktsdatabase eCORDA. Tildelingen av midler skjer uten at instituttene må sende egen søknad.

Satsen for STIM-EU er 33 prosent av instituttenes samlede tildeling fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. I tillegg er det satt av et beløp tilsvarende 8 prosent av den samlede STIM-EU-støtten til å premiere institutter som samarbeider med næringslivet (4 prosent), offentlig sektor (2 prosent) og for institutter som har koordinatoransvar (2 prosent).

STIM-EU-midlene gis som et tillegg til basisfinansiering til de instituttenes som er omfattet av basisfinansieringen. Øvrige forskningsinstitutter vil få STIM-EU-midler gjennom et eget tildelingsbrev. Fordeling av midlene foretas i november-desember etter den siste oppdateringen av EUs kontraktsdatabase.

Rapportering

STIM-EU midlene skal brukes til å støtte opp om instituttets strategiske utviklingsarbeid, etter de samme retningslinjene som for statlige basisfinansiering av forskningsinstitutter.

Instituttene vil bli bedt om å rapportere om hvordan STIM-EU-midlene brukes, cirka 12 måneder etter tildelingen.

Kunnskapsdepartementet bevilger 277 millioner kroner til STIM-EU i 2018.

 

Publisert:
18.08.2014
Sist oppdatert:
27.06.2018