Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: prosjektetableringsstøtte

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen.Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Formål

Gi mulighet til å utarbeide det organisatoriske grunnlaget og gjennomføre nødvendige planleggingsmessige avklaringer for et nærmere angitt prosjekt.

Kjennetegn

Prosjektetableringen kan omfatte søk etter samarbeidspartnere og/eller utarbeidelse av planer/søknad for et planlagt prosjekt.

Støtte til foretak vil være begrenset til de aktivitetene som framgår av Gruppeunntakenes artikkel 25 (2) (d) (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Mer informasjon.

Prosjektetableringsstøtte kan ikke gis for mer enn 12 måneder.

Kostnader som kan dekkes

Relevante prosjektkostnader som personalkostnader, kjøp av FoU-tjenester og nettverkstiltak.

Kan søkes av

Se utlysningen.

Krav til søknaden

Se utlysningen.

Krav til vedlegg

Se utlysningen.
 

Vurderingskriterier
 

Vurderingskriterier for alle søknadstyper

Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt.
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknadene.

Vurderingskriterier for søknaden
Se utlysningen.

Publisert:
12.08.2003
Sist oppdatert:
03.10.2017