Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: personlig utenlandsstipend

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Du kan søke om personlig utenlandsstipend via utlysninger fra våre programmer og aktiviteter. (Finner du ingen utlysninger via denne lenken, er det for tiden ingen utlysninger av personlig utenlandsstipend).

Formål

Gi personlig stipend til vitenskapelig ansatt (inkludert doktorgrads- og postdoktorstipendiater) for å bidra til kompetanseheving og internasjonalisering av norsk forskning.

Kjennetegn

Utenlandsstipend gis som del av et forskningsrådsfinansiert prosjekt, dvs. inkludert i et forskerprosjekt eller kombinert med postdoktor- eller doktorgradsstipend. Stipendet kan også utlyses individuelt, og det benyttes da en egen søknadstype. Utenlandsstipend gis normalt bare ved utenlandsopphold som varer i 3-12 måneder, og utenlandsstipendet må være avsluttet senest 6 måneder før avsluttet doktorgradsperiode.

Utenlandsstipend kan ikke tildeles stipendiat som vil tilbringe tiden ved forskningsinstitusjon i hjemlandet hvor stipendiaten har studert eller arbeidet i mer enn 12 måneder i løpet av de siste tre årene, så fremt dette ikke begrunnes med utstyr, fasiliteter eller kompetanse som ikke finnes i Norge.

Det gis ikke utenlandsstipend for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

Kostnader som kan dekkes

Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet etter faste satser. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av skattemyndighetenes vurdering. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Innenfor ett og samme prosjekt kan det gis støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur reiser for forskere som har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år) og som velger å reise uten barn og ektefelle/samboer. Se informasjon om satser.

Kan søkes av

Norsk forskningsorganisasjon, se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB .

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen.
 • Prosjektlederen for det pågående prosjektet skal være prosjektleder for søknaden om personlig utenlandsstipend. 
 • Det framgår av utlysningsteksten om krav til språk søknaden skal skrives på.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider inkludert referanseliste. Det er ikke mulig å laste opp et vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides.
  Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye.

Vedlegg til søknadsskjemaet


A Obligatoriske vedlegg 

 • Prosjektbeskrivelse (maks 5 sider)
 • CV med publikasjonsliste (maks 4 sider pr CV). (Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes). Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Invitasjon
 • Anbefaling fra eget institutt/forskningsmiljø

B Vedlegg som kreves, avhengig av utlysningen. 
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt. Vedlegg som ikke er
etterspurt tas ikke med i søknadsbehandlingen.

 • Bekreftelser fra samarbeidspartnere på forpliktelser i prosjektet. NB: Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges
 • Andre vedlegg

C Valgfritt vedlegg

Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden. 
 

Vurderingskriterier


Vurderingskriterier for alle søknadstyper
Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden

 

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • stipendkandidat
 • gjennomføringsplan og ressursbehov
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysning

Ytterligere vurderingskriterier kan være gitt i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:
 

Stipendkandidat

Stipendkandidat er et uttrykk for kandidatens kvalifikasjoner (dokumentert med CV), og vurderes med hensyn til utdanning, forskningserfaring og publisering.

Gjennomføringsplan og ressursbehov

Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet.

Følgende punkter skal vurderes:

 • Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser
 • Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler
 • Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
12.08.2003
Sist oppdatert:
29.06.2018