Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: personlig postdoktorstipend

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Du kan søke om personlig postdoktorstipend via utlysninger fra våre programmer og aktiviteter. (Finner du ingen utlysninger via denne lenken, er det for tiden ingen utlysninger av personlig postdoktorstipend).

Formål

Gi personlig stipend til én svært god kandidat som nylig har avlagt sin doktorgrad. Postdoktorstipend brukes særlig for å utvikle spisskompetanse, for å gi høyt kvalifiserte doktorer mulighet til å viderekvalifisere seg til vitenskapelige stillinger, for å fremme ønsket mobilitet, særlig internasjonalt, mellom forskningsmiljøer og mellom slike miljøer og næringslivet, og for å fremme likestilling.

Kjennetegn

 • Stipendet gis for en periode på 2-4 år. En kandidat kan ikke motta stipend for mer enn en periode fra Forskningsrådet.
 • Forskningsrådet tildeler postdoktorstipend primært til norske utdanningsinstitusjoner som har rett til å tildele doktorgrad, jf. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat. Tildeling til andre institusjoner enn utdanningsinstitusjoner er aktuelt hvis søker kan redegjøre for at det foreligger særlige behov for postdoktorstipend. Det er videre en forutsetning at den lov som regulerer institusjonens ansettelsesforhold (Tjenestemannsloven eller Arbeidsmiljøloven) gir adgang til å foreta slike midlertidige ansettelser, og at stillingen oppfyller kravene i ovennevnte forskrift, § 1-2, ledd 1, 3, 5 og 7. En vurdering av dette må være gjort av den enkelte institusjon før søknad sendes Forskningsrådet. 
 • Søknader der søker ikke har innlevert doktoravhandling innen søknadsbehandlingsvedtak fattes, vil ikke bli behandlet. Se plan for søknadsbehandlingen i utlysningsteksten. Eventuell frist for ettersending av dokumentasjon på innlevert dr.gradsavhandling vil framgå av utlysningsteksten.
 • Tiltredelse i stipendiatstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.
 • Det skal utarbeides en Utviklingsplan Bokmål DOCX - 26 KB for postdoktorperioden.
 • Det forventes utenlandsopphold i stipendperioden.
 • Den som tar hele postdoktorperioden i utlandet, har normalt Forskningsrådet som arbeidsgiver. Kandidaten bør være knyttet til et norsk fagmiljø i stipendperioden for å sikre kunnskapsoverføring og aktiv karriereplanlegging. 

Kostnader som kan dekkes

Satsene for postdoktorstipend (se satser) skal dekke alle kostnader for stipendperioden, men dokumenterte driftskostnader kan etter søknad dekkes i et visst omfang. Dersom hele perioden skal tilbringes ved et utenlandsk universitet, kan det søkes om utenlandsstipend for 12 mnd av stipendperioden, fortrinnsvis det første året. Utenlandsstipendet skal dekke etablerings- og merutgifter ved utenlandsoppholdet etter gjeldende satser. Forskningsrådet vil ikke tildele ekstra midler til reiser eller til besøk i hjemlandet.  

Kan søkes av

Norsk forskningsorganisasjon (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 282 KB ). Den som søker stipend og tar hele utdanningen i utlandet, kan selv stå som søker.

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen. Postdoktorstipendiater som tilbringer hele stipendperioden i utlandet, kan unntas fra kravet om prosjektansvarlig institusjon/bedrift.
 • Postdoktorkandidaten skal være prosjektleder.
 • Krav til språk søknaden skal skrives på framgår av utlysningsteksten. 
 • Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (last ned fra spalten til høyre).
  Samtlige punkter i malen skal besvares.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider inkludert referanseliste. Det er ikke mulig å laste opp et vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye. 
 • Alle obligatoriske vedlegg.

Vedlegg til søknadsskjemaet


A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse (maks 10 sider).
 • CV med publikasjonsliste (maks 4 side pr CV). Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Bekreftelse med innlevert doktorgradsavhandling for kandidater som ikke har disputert

B Vedlegg som kan kreves i utlysningen.
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

 • Anbefaling og invitasjon knyttet til utenlandsstipend.
 • Bekreftelser fra samarbeidspartnere på forpliktelser i prosjektet.
 • NB: Uforpliktende støttebreverklæringer skal ikke vedlegges
 • Andre vedlegg
   

C Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden.

Vurderingskriterier


Vurderingskriterier for alle søknadstyper
Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • vitenskapelig kvalitet
 • prosjektledelse og prosjektgruppen
 • gjennomføringsplan og ressursbehov
 • nasjonalt samarbeid
 • internasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysningen
 • samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ytterligere vurderingskriterier kan være gitt i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:
 

Vitenskapelig kvalitet

Vitenskapelig kvalitet er et uttrykk for hvor godt sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet er fanget opp.

Vitenskapelig kvalitet skal vurderes i forhold til følgende punkter:

 • Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap
 • Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare
 • Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder
 • Dokumentert kunnskap om forskningsfronten
 • Prosjektets faglige realisme
 • Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant

Prosjektleder og prosjektgruppen

Prosjektleder og prosjektgruppen er et uttrykk for deres kvalifikasjoner og erfaring, og skal vurderes ut fra følgende punkter:

 • Prosjektledelse
 • Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet
 • Tidligere publisering
 • Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med å veilede stipendiater og yngre forskere
 • I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av et forskningsmiljø som har nødvendig kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket
   

Gjennomføringsplan og ressursbehov

Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet.

Følgende punkter skal vurderes:

 • Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser
 • Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler
 • Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler

Nasjonalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen og fremme nasjonal nettverksbygging.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
12.08.2003
Sist oppdatert:
22.06.2018