Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: personlig mobilitetsstipend

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Disse må ses i sammenheng med veiledningen til søknadsskjemaet. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene. I så fall er disse beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Du kan søke om personlig mobilitetsstipend via utlysninger fra våre programmer og aktiviteter. (Finner du ingen utlysninger via denne lenken, er det for tiden ingen utlysninger av personlig mobilitetsstipend).

Formål

Gi personlig stipend til viderekomne studenter, doktorgrads- og postdoktorstipendiater og vitenskapelig ansatte, for å bidra til kompetanseheving og internasjonalisering av norsk forskning. Dessuten bidra til å styrke norske forskningsmiljøer ved å tilby utenlandske gjesteforskere (inkludert doktorgrads- og postdoktorstipendiater) forskningsopphold i Norge.

Kjennetegn

Mobilitetsstipendet utlyses individuelt og gis vanligvis ved opphold som varer minimum én måned, maksimum tolv måneder. Det stilles ikke krav om at søkeren skal være tilknyttet et forskningsrådsfinansiert prosjekt fra før.

Kostnader som kan dekkes

Reise-, oppholds- og etableringsutgifter fra 1 - 12 måneder etter faste satser. I tillegg kan det i noen tilfeller søkes om dekning av utgifter til personlig drift. Forskningsrådet tildeler mobilitetsstipend til dekning av dokumenterte etableringskonstnader og andre merutgifter ved forskningsopphold i Norge eller utlandet. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt, avhengig av skattemyndighetenes vurdering. 

Kan søkes av

Enkeltpersoner tilknyttet norsk eller utenlandsk forskningsorganisasjon (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB ).

Krav til søknaden

 • Søker skal være en navngitt enkeltperson tilknyttet norsk eller utenlandsk forskningsorganisasjon. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen.
 • Det framgår av utlysningsteksten om krav til språk søknaden skal skrives på.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider inkludert referanseliste. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri og Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye.
 • Alle obligatoriske vedlegg.
   

Vedlegg til søknadsskjemaet


A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse (maks 5 sider)
 • CV med publikasjonsliste (maks 4 sider). Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri ogTimes New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.

B Vedlegg som kreves, avhengig av utlysningen.
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt. 

Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

 • Invitasjon fra vertsinstitusjonen
 • Anbefaling fra eget institutt/forskningsmiljø
 • Høyeste gradsbevis eller vitnemål
 • Evt Andre vedlegg

Vurderingskriterier

 

Vurderingskriterier for alle søknadstyper

Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Vurderingskriterier for søknaden

 • Stipendkandidat
 • Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet
 • Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Ytterligere vurderingskriterier kan være gitt i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:

 

Stipendkandidat

Stipendkandidat er et uttrykk for kandidatens kvalifikasjoner (dokumentert med CV), og vurderes med hensyn til utdanning, forskningserfaring og publisering.

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet

Prosjektkvalitet for FoU-prosjektet er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:

 • FoU-metode
 • Prosjektgjennomføringsplan, inklusiv milepæler og leveranser
 • Budsjett og ressursinnsats, herunder finansiering

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
25.03.2009
Sist oppdatert:
22.06.2018