Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: personlig gjesteforskerstipend

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Du kan søke om personlig gjesteforskerstipend via utlysninger fra våre programmer og aktiviteter. (Finner du ingen utlysninger via denne lenken, er det for tiden ingen utlysninger av personlig gjesteforskerstipend).

Formål

Bidra til å styrke norske forskningsmiljøer ved å tilby utenlandske gjesteforskere (på postdoktornivå eller høyere) forskningsopphold i Norge.

Kjennetegn

Forskningsrådet tildeler gjesteforskerstipend som rammetilskudd til dekning av dokumenterte etableringskostnader og andre merutgifter ved forskningsoppholdet i Norge. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av skattemyndighetenes vurdering. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter tur/retur Norge for gjesteforskeren (billigste reisemåte). Dersom det i tillegg er behov for å dekke lønnsutgifter, må vertsinstitusjonen normalt selv gjøre det. Forskningsrådet kan dekke slik lønn, men da må gjesteforskeroppholdet være en del av et større forskningsprosjekt og søknadstypen "Forskerprosjekt" benyttes.

Kostnader som kan dekkes

Opphold for utenlandske gjesteforskere fra 1-12 måneder etter fastsatte
satser. Stipendet skal dekke dokumenterte etableringskostnader og andre merutgifter ved forskningsoppholdet i Norge. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av hvordan skattemyndighetene vurderer saken. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter tur/retur Norge for gjesteforskeren (billigste reisemåte).

Gjesteforskeren kan få dekket reiseutgifter for ektefelle/samboer og barn under 18 år når stipendet er tildelt for minimum tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med ham/henne i hele stipendperioden. Dersom forskeren har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), har forskeren også rett til å få dekket reiseutgifter for barna og eventuell ektefelle/samboer hvis stipendet er tildelt for mindre enn tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med gjesteforskeren i hele stipendperioden.

Kan søkes av

Norsk forskningsorganisasjon, se  Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB .

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen.
 • Prosjektleder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Det framgår av utlysningsteksten om krav til språk søknaden skal skrives på.
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 5 sider inkludert referanseliste. Det er ikke mulig å laste opp et vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert. 
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye.
 • Alle obligatoriske vedlegg. 

Vedlegg til søknadsskjemaet
 

A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse (maks 5 sider)
 • CV med publikasjonsliste (maks 4 sider pr CV). Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonslisten kan skrifttype 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.

B Vedlegg som kan kreves, avhengig av utlysningen. 
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt. Vedlegg som ikke er etterspurt tas ikke med i søknadsbehandlingen.

 • Bekreftelser fra samarbeidspartnere på forpliktelser i prosjektet. NB: Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges.
 • Andre vedlegg.

C Valgfritt vedlegg 
Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å      vurdere søknaden.

Vurderingskriterier


Vurderingskriterier for alle søknadstyper
Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • stipendkandidat
 • gjennomføringsplan og ressursbehov 
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysning

Ytterligere vurderingskriterier kan være gitt i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:
 

Stipendkandidat

Stipendkandidat er et uttrykk for kandidatens kvalifikasjoner (dokumentert med CV), og vurderes med hensyn til utdanning, forskningserfaring og publisering.

Gjennomføringsplan og ressursbehov

Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet.

Følgende punkter skal vurderes:

 • Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser
 • Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler
 • Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
12.08.2003
Sist oppdatert:
22.06.2018