Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: personlig doktorgradsstipend

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Du kan søke om personlig doktorgradsstipend via utlysninger fra våre programmer og aktiviteter. (Finner du ingen utlysninger via denne lenken, er det for tiden ingen utlysninger av personlig doktorgradsstipend).

Formål

Gi personlig stipend til én person som skal gjennomføre en organisert forskerutdanning for å avlegge doktorgrad.

Dersom det skal søkes om stipend for flere personer i samme søknad eller om stipend uten navngitt(e) kandidat(er), må andre aktuelle søknadstyper benyttes.

Kjennetegn

 • Tildeling gis normalt med forbehold om opptak til organisert doktorgradsutdanning før tiltredelse i stipendiatstilling.
 • Veileder skal være prosjektleder. Prosjektleder skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.
 • Forskningsrådet gir tilskudd til stipend for 3 årsverk. Eventuelt pliktarbeid pålagt av institusjonen må dekkes av denne, med tilsvarende utvidelse av perioden.
 • Forskningsrådet gir kun støtte til stipendiater som ikke har doktorgrad/PhD fra før.
 • Det kan også gis kortvarige stipend med 100 prosent finansiering fra Forskningsrådet, normalt 6-12 månedsverk. Kortvarige doktorgradsstipend er fortrinnsvis beregnet på personer som er i ferd med å avslutte sin doktorgrad, og som ikke har mottatt tilsvarende støtte tidligere.
 • Doktorgradsstipendiater som skal avlegge graden i Norge, forventes å legge inn utenlandsopphold i stipendperioden.
 • Hvis administrativt ansvarlig institusjon selv ikke tildeler doktorgrad, må den inngå en skriftlig avtale med universitetet eller den vitenskapelige høgskolen hvor stipendiaten skal ta doktorgraden.
 • Forskningsrådet er åpen for samfinansiering av stipendet.
 • Den som tar hele doktorgradsutdanningen i utlandet, har normalt Forskningsrådet som arbeidsgiver. Kandidaten bør være knyttet til et norsk fagmiljø i stipendperioden for å sikre kunnskapsoverføring og aktiv karriereplanlegging.

Kostnader som kan dekkes

Satsene for doktorgradsstipend (se satser) skal dekke alle kostnader i stipendperioden, men dokumenterte ekstra driftskostnader kan etter søknad dekkes i et visst omfang. Dersom hele perioden skal tilbringes ved et utenlandsk universitet, kan det søkes om utenlandsstipend for 12 mnd. av stipendperioden, fortrinnsvis det første året. Utenlandsstipendet skal dekke etablerings- og merutgifter ved utenlandsoppholdet etter gjeldende satser. Forskningsrådet vil ikke tildele ekstra midler til reiser eller til besøk i hjemlandet.  

Kan søkes av

Norsk forskningsorganisasjon (se Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 271 KB ). Den som søker stipend og tar hele utdanningen i utlandet, kan selv stå som søker.

Krav til søknaden

 • Prosjektansvarlig (søker) skal være en norsk institusjon med en navngitt administrativt ansvarlig. Eventuelle unntak fra denne bestemmelsen vil være spesifisert i utlysningen. Doktorgradsstipendiater som tilbringer hele stipendperioden i utlandet, kan unntas fra kravet om prosjektansvarlig institusjon/bedrift.
 • Det framgår av utlysningsteksten om spesielle krav til språk søknaden skal skrives på.
 • Prosjektbeskrivelsen må følge oppgitt mal (last ned fra spalten til høyre). Samtlige punkter i malen skal besvares. 
 • Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider inkludert referanseliste. Det er ikke mulig å laste opp et vedlegg der sidetallsbegrensningen overskrides. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For referanseliste og evt. figurtekst kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Det kan være gitt spesielle krav i utlysningen. Les derfor utlysningsteksten nøye. 
 • Alle obligatoriske vedlegg.

Vedlegg til søknadsskjemaet


A Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder og navngitt stipendkandidat - maks 4 sider pr CV. Sideformatet skal være A4 med 2 cm marger, 11 pkt skrift (Arial, Calibri eller Times New Roman) og enkel linjeavstand. For publikasjonsliste kan skriftstørrelse 9 benyttes. Nettsider eller dokumenter det lenkes til vil ikke bli vurdert.
 • Karakterutskrift/vitnemål for navngitt stipendkandidat

B Vedlegg som kan kreves i utlysningen. 
Det skal kun sendes inn vedlegg som er etterspurt. Vedlegg som ikke er etterspurt, tas ikke med i søknadsbehandlingen.

 • Anbefaling og invitasjon knyttet til utenlandsstipend
 • Bekreftelser fra samarbeidspartnere på forpliktelser i prosjektet. NB: Uforpliktende støttebrev skal ikke vedlegges
 • Andre vedlegg   

C Valgfritt vedlegg

 • Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden.

Vurderingskriterier
 

Vurderingskriterier for alle søknadstyper
Forskningsrådet forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt.
Forskningsrådet legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er ivaretatt i prosjektene. Les mer.
Forskningsrådet vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Vurderingskriterier for denne søknaden

 • vitenskapelig kvalitet
 • prosjektledelse og prosjektgruppen
 • gjennomføringsplan og ressursbehov
 • nasjonalt samarbeid
 • internasjonalt samarbeid
 • formidling og kommunikasjon
 • relevans i forhold til utlysningen
 • samlet vurdering fra fageksperten/fagpanelet 

Ytterligere vurderingskriterier kan være gitt i utlysningen.

Definisjonen av vurderingskriteriene:

 

Vitenskapelig kvalitet

Vitenskapelig kvalitet er et uttrykk for hvor godt sentrale og grunnleggende aspekter ved forskningsprosjektet er fanget opp.

Vitenskapelig kvalitet skal vurderes i forhold til følgende punkter:

 • Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap
 • Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringer er konkrete og klare
 • Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og bruk av vitenskapelige metoder
 • Dokumentert kunnskap om forskningsfronten
 • Prosjektets faglige realisme
 • Faglig bredde med hensyn til fler- og tverrfaglig tilnærming der det er relevant

Prosjektleder og prosjektgruppen

Prosjektleder og prosjektgruppen er et uttrykk for deres kvalifikasjoner og erfaring, og skal vurderes ut fra følgende punkter:

 • Prosjektledelse
 • Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet
 • Tidligere publisering
 • Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med å veilede stipendiater og yngre forskere
 • I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er en del av et forskningsmiljø som har nødvendig kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket
   

Gjennomføringsplan og ressursbehov

Gjennomføringsplan og ressursbehov er et uttrykk for i hvilken grad prosjektplan og ressursbehov er godt tilpasset oppgavene i prosjektet.

Følgende punkter skal vurderes:

 • Prosjektplan, inklusiv oppdeling i arbeidspakker/delprosjekt, milepæler eller leveranser
 • Prosjektets behov for personalressurser, slik dette er angitt som arbeidstid fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler
 • Prosjektets behov for øvrige ressurser (for eksempel til utstyr, datainnsamling, feltarbeid) fordelt på arbeidspakker/delprosjekt eller milepæler

Nasjonalt samarbeid

Nasjonalt samarbeid er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet vil utnytte den nasjonale forskningskompetansen og fremme nasjonal nettverksbygging.

Internasjonalt samarbeid

Internasjonalt samarbeid er et uttrykk for omfang og kvalitet på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.

Formidling og kommunikasjon

Formidling og kommunikasjon er et uttrykk for hvor gode formidlings- og kommunikasjonsplanene i prosjektet er, og vurderes i forhold til disse punktene:

 • Planer for vitenskapelig publisering, formidling og kommunikasjon
 • Planer for populærvitenskapelig formidling og kommunikasjon både i forhold til allmennheten og brukere av prosjektets resultater, og hvilke kanaler og tiltak som planlegges brukt
 • Planer for hvordan sentrale brukere (i næringsliv, samfunnsliv og forvaltning) skal involveres/medvirke i prosjektets formidlingsaktiviteter

Relevans i forhold til utlysningen

Relevans i forhold til utlysningen er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet tilfredsstiller føringene gitt i utlysningen.

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet er et uttrykk for en samlet vurdering basert på de kriteriene som fageksperten/panelet er bedt om å vurdere.

Publisert:
12.08.2003
Sist oppdatert:
22.06.2018