Gå direkte til innhold
 

Satser for stipend

Tabellen nedenfor gir en oversikt over satsene for nye stipend som gjelder for 2017 og inntil videre.

Stipend/stilling

Satser 2017

Studentstipend

Kr 100 000 per år

Doktorgradsstipend

Rundsumbevilgning: kr 1 039 000 per år
Ansatt i Forskningsrådet:
kr 643 000 per år

Postdoktorstipend

Rundsumbevilgning: kr 1 039 000 per år
Ansatt i Forskningsrådet:
kr 720 000 per år

Gjesteforskerstipend

Måned 1: kr 54 000 per måned
Måned 2 - 12: kr 30 000 per måned

Utenlandsstipend

Kr 16 000 (enslig)/ 31 000 (familie) per måned

 

De oppgitte stipendsatsene gjelder alle søkere (med to unntak, se nedenfor). Satsene for rundsumbevilgning til doktorgrads- og postdoktorstipend gjelder når prosjektansvarlig institusjon er arbeidsgiver.

Satsene over skal ikke brukes for utenlandske doktorgrads- og postdoktorstipendiater som er tilknyttet et forskerprosjekt ved en norsk institusjon, men som skal gjennomføre stipendperioden ved en institusjon i hjemlandet eller et annet land. Prosjektansvarlig institusjon (søker) vurderer selv hvilken lønn, overhead, drift o.l. vedkommende stipendiat bør ha. I søknaden skal det gis en kort begrunnelse for de vurderingene som ligger bak beløpet som foreslås (forhold i det aktuelle landet, kompetanse o.l.). Det vil uansett ikke kunne gis en høyere bevilgning enn rundsumsatsene over.

Se mer informasjon om hver enkelt stipendkategori nedenfor.

Studentstipend

Satsen for studentstipend gjelder for to semestre. Stipendet skal dekke dokumenterte utgifter ved utdanning. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt, avhengig av skattemyndighetenes vurdering. Det kan ikke søkes om studentstipend dersom det ikke er nevnt i utlysingen.

Doktorgradsstipend

For et fullt doktorgradsstipend bevilger Forskningsrådet normalt den angitte rundsumbevilgningen per år over en treårsperiode. Stipendet gis som rundsumsbevilgning til vertsinstitusjonen og inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Det er mulig å søke Forskningsrådet om dekning av andre kostnader forbundet med prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til. For doktorgradsstipendiater som tar doktorgrad i utlandet og hvor Forskningsrådet er arbeidsgiver, gjelder en lavere sats (se over).
Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universiteter.

For søknader med flere enn ett års varighet, skal det legges inn følgende satser for doktorgradsstipend (gjelder der prosjektansvarlig er arbeidsgiver):

2017

2018

2019

2020 2021

1 039 000

1 075 000

1 113 000

1 146 000 1 180 000

 

Postdoktorstipend

Satsen for postdoktorstipend ansatt ved en norsk institusjon inkluderer lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og generelle driftsmidler. Det er mulig å søke Forskningsrådet om dekning av andre kostnader forbundet med prosjektene som stipendiatstillingene er knyttet til.

For postdoktorstipendiater som skal oppholde seg ved en utenlandsk institusjon i hele prosjektperioden, og hvor Forskningsrådet skal være arbeidsgiver, gjelder en lavere sats (se over).
Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet.

Det skal legges inn følgende satser for postdoktorstipend (gjelder der prosjektansvarlig er arbeidsgiver):

2017

2018

2019

2020 2021

1 039 000

1 075 000

1 113 000

1 146 000 1 180 000

 

Gjesteforskerstipend

For gjesteforskerstipend gjelder den høyere satsen for den første måneden, og den lavere satsen for hver av de etterfølgende månedene. Forskningsrådet gir normalt støtte til gjesteforskerstipend for 1–12 måneder. Stipendet skal dekke dokumenterte etableringskostnader og andre merutgifter ved forskningsoppholdet i Norge. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av hvordan skattemyndighetene vurderer saken. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter tur/retur Norge for gjesteforskeren (billigste reisemåte).

Gjesteforskeren kan få dekket reiseutgifter for ektefelle/samboer og barn under 18 år når stipendet er tildelt for minimum tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med ham/henne i hele stipendperioden. Dersom forskeren har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), har forskeren også rett til å få dekket reiseutgifter for barna og eventuell ektefelle/samboer hvis stipendet er tildelt for mindre enn tre måneder, og familiemedlemmene oppholder seg sammen med gjesteforskeren i hele stipendperioden.

Familie er definert som en forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som forskeren har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som forskeren har felles bopel med.

Utenlandsstipend

Satsene for utenlandsstipend skal dekke dokumenterte etablerings- og merutgifter ved forskningsopphold i utlandet etter faste satser. Et eventuelt overskudd kan bli ilagt skatt avhengig av skattemyndighetenes vurdering. I tillegg kan det søkes om dekning av reiseutgifter (billigste reisemåte). Utenlandsstipend kan tildeles vitenskapelig personale (inkl. doktorgrads- og postdoktor-stipendiater) ved norske institusjoner. Det gis normalt støtte til forskningsopphold for 3-12 måneder. Anbefaling fra det norske fagmiljøet søkeren er tilknyttet, samt invitasjon fra det utenlandske forskningsmiljøet legges ved søknaden. Det kan også gis utenlandsstipend til dr. grads- eller postdoktor stipendiat som tilbringer hele perioden i utlandet.

Dersom et opphold går over to kalenderår, skal hele beløpet det søkes om, føres på det første året. Innenfor ett og samme prosjekt kan det gis støtte til flere kortere opphold og flere tur/retur-reiser for forskere som har barn under og i skolepliktig alder (under 16 år), og som velger å gjennomføre utenlandsoppholdet uten barn og ektefelle/samboer. Fire opphold av 2-3 måneders varighet kan for eksempel være et alternativ til ett års sammenhengende opphold. Behovet for en slik fleksibel løsning må begrunnes i spesifikasjonsfeltet i rubrikken Kostnadsplan.

Det er mulig å søke om å få dekket dokumenterte utgifter til studieavgift for stipendiater som oppholder seg ved utenlandske universitet.

Familie er definert som stipendiat/forsker med ektefelle, samboer eller registrert partner og eventuelle barn. Samboer er en person som stipendiaten har levd sammen med under ekteskapslignende forhold de to siste årene, eller som stipendiaten har felles bopel med.

Publisert:
27.06.2007
Sist oppdatert:
09.11.2016
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no