Gå direkte til innhold
 

Instituttsektoren

Forskningsinstituttene er en viktig del av det norske forsknings- og innovasjonssystemet, og en viktig bidragsyter for å nå nasjonale forskningspolitiske mål. Forskningsrådet har et strategisk ansvar for instituttsektoren.

Det overordnede målet for forskningsinstituttene er å tilby anvendt forskning av høy kvalitet og relevans for næringsliv, forvaltning og samfunnet for øvrig i et oppdragsmarked. Instituttsektoren har dessuten ansvaret for å utvikle kunnskap på nasjonalt prioriterte områder, og skal ha en rolle i forhold til innovasjon, spesielt med tanke på å koble grunnforskning og anvendt forskning.

Stor og variert sektor

Målt i antall enheter er den norske instituttsektoren stor sammenlignet med mange andre land, og svært sammensatt. Forskningsinstituttene varierer med hensyn til faglig innretning, arbeidsoppgaver, brukere, organisasjonsform, finansiering og historisk bakgrunn.

Det er vanlig å skille mellom forskningsinstitutter på den ene siden, der forskning og utviklingsarbeid (FoU) er hovedaktivitet, og institusjoner med FoU, der FoU er ett av flere aktivitetsområder og utgjør mindre enn halvparten av virksomheten. Offentlige institusjoner som Meteorologisk institutt, Statistisk sentralbyrå og Nasjonalt folkehelseinstitutt er eksempler på institusjoner som har utstrakt forskningsaktivitet av stor betydning for Norge, men som ikke faller inn under definisjonen forskningsinstitutt, fordi de har andre primæroppgaver enn forskning.

Særlig strategisk ansvar

Statlig basisfinansiering av forskningsinstituttene gis årlig til 48 forskningsinstitutter. Ordningen forvaltes av Forskningsrådet. Instituttene er delt inn i fire grupper:

1. Teknisk-industrielle institutter

2. Primærnæringsinstitutter

3. Samfunnsvitenskapelige institutter

4. Miljøinstitutter

Utfører en firedel av norsk forskning

I 2009 utførte instituttsektoren forsknings- og utviklingsarbeid for 10,3 milliarder kroner, i følge tall fra NIFU. Dette tilsvarer 24 prosent av all utført forskning og utvikling (FoU) i Norge. Nesten halvparten av Forskningsrådets midler, og en tredel av de totale offentlige FoU-midlene går til instituttsektoren. En effektiv og velfungerende instituttsektor er derfor viktig for å nå forskningspolitiske mål, og vesentlig for deler av sektorpolitikken.

Ansvaret for instituttpolitikken ligger i Område vitenskap og forskningssystemet. Der ligger også det bevilgningsmessige og faglige oppfølgingsansvar for samtlige forskningsinstitutter.

Forskningsrådet har ansvar for å gjennomføre evalueringer av forskningsinstitutter som er med i basisfinansieringsordningen. Informasjon om instituttevalueringene finner du på Forskningsrådets evalueringssider.

Publisert:
04.12.2006
Sist oppdatert:
30.08.2018