Gå direkte til innhold
 

Offentliggjøring, innsyn og informasjonssikkerhet når dere søker midler

Forskningsrådet har klare retningslinjer for spredning og offentliggjøring av prosjektdata, håndtering av innsynsbegjæringer og sikring av sensitive data. Retningslinjene bygger på norsk lov.

Slik håndterer vi informasjon fra søknadsbehandling

For at vi skal kunne behandle en søknad, må relevante saksbehandlere, fageksperter og beslutningsorganer (for eksempel et programstyre) ha full tilgang til søknaden, inklusiv prosjektbeskrivelsen. Vi begrenser antallet mottakere av sensitiv prosjektinformasjon til et minimum.
Om håndtering av informasjonssikkerhet.

Hvilken informasjon deler vi på nettsidene og i andre kanaler?

I tråd med føringene i Digitaliseringsrundskrivet (Kommunal – og moderniseringsdepartementet), deler vi data om innsendte søknader og prosjekter med bevilgning. Hvilke data som kan deles, er vurdert etter Offentleglova, Forvaltningsloven og Verdipapirhandelloven. Vi deler aldri data som gir opplysninger om personlige forhold eller forretningshemmeligheter.

Der Forskningsrådet behandler personopplysninger, gjelder personvernerklæringen.

Søknader
Vi legger ut informasjon om prosjektansvarlig institusjon/bedrift, geografisk tilhørighet, prosjektleders kjønn, prosjekttittel, prosjektperiode og søkt beløp for alle søknader. Dette legger vi ut etter hver søknadsfrist, og i en oversikt over søknader som er under behandling. I tillegg publiserer vi rådata i DIFIs datahotell. Disse rådatene er offentlig tilgjengelig, og kan lastes ned for videre bruk av organisasjoner og/eller enkeltpersoner.

Prosjekter som har fått støtte
I tillegg til opplysningene som gjelder alle søknader, publiserer vi følgende informasjon om prosjekter som har fått bevilgning: navn på prosjektleder, prosjektsammendrag og populærvitenskapelig framstilling.
Disse opplysningene blir offentliggjort i Forskningsrådets prosjektbank.

Når prosjektene leverer framdriftsrapport, blir oppdatert populærvitenskapelig framstilling og vitenskapelige publikasjoner rapportert via CRIStin, også publisert i Prosjektbanken.

For prosjekter som har fått støtte, publiseres også navn på prosjektleder i rådataene i DIFIs datahotell.

Dersom Forskningsrådets bevilgning utgjør statsstøtte til prosjektansvarlig eller en prosjektdeltaker (samarbeidspartner) – og tildelingen overstiger 500 000 euro – vil informasjon om Forskningsrådets bevilgning til prosjektet og oversikt over samarbeidspartnere, bli lagt inn i Brønnøysundregistrene > Registeret for offentlig støtte.

Dokumentinnsyn

I henhold til norsk lov kan alle be om innsyn i dokumenter hos offentlige virksomheter som Forskningsrådet. Hovedregelen er at saksdokumenter, journaler og liknende registre er åpne for innsyn dersom ikke annet følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. 

Opplysninger som er underlagt taushetsplikt, skal Forskningsrådet unnta fra offentlighet. Dette er for eksempel opplysninger om noens personlige forhold og forretningshemmeligheter. Videre kan Forskningsrådet unnta enkelte opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter fra offentlighet.

Vi ber normalt søker/prosjektansvarlig om bistand når vi behandler en begjæring om innsyn i et dokument som kan inneholde opplysninger som skal eller kan unntas fra innsyn. Den endelige vurderingen av hvilke opplysninger som unntas offentlighet, er det Forskningsrådets som gjør.
 

Sentrale lovhjemler

Offentleglova (lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd) og
Forvaltningsloven (lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker).

Offentleglova § 3: Hovedregel om offentlighet.

Sentrale unntaksregler:

Offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13: Taushetsplikt om

  1. noens personlige forhold, og
  2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår (forretningshemmeligheter)

Offentleglova § 26, 4. ledd: Gir Forskningsrådet hjemmel til å unnta opplysninger om forskningsideer og forskningsprosjekter, blant annet foreløpige forskningsresultater, metoder som blir brukt, finansieringskilder, mer detaljerte skildringer av fremgangsmåter osv.


 

Publisert:
14.08.2003
Sist oppdatert:
20.06.2018
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no