Gå direkte til innhold
 

Vi oppdaterer de generelle vilkårene for nye FoU-prosjekter

Standardvilkårene for prosjekter finansiert av Forskningsrådet, "Generelle vilkår for FoU-prosjekter", kommer i ny versjon. De oppdaterte vilkårene gjelder prosjekter vi finansierer på grunnlag av søknader mottatt fra og med 1. juli 2018.

"Generelle vilkår for FoU-prosjekter 2018" er nå tilgjengelig på Forskningsrådets nettsider. Se Kontrakt om FoU-prosjekt.

De oppdaterte vilkårene gjelder for prosjekter som får finansiering på grunnlag av søknader sendt inn til Forskningsrådet fra og med 1. juli 2018. De nye vilkårene bygger på tidligere versjoner av "Generelle vilkår for FoU-prosjekter", og er tilpasset det nye rapporteringsskjemaet og innføringen prosjektendringsmeldinger våren 2017.

Dersom du søker om tilleggsmidler til et eksisterende prosjekt ("tilleggssøknad"), er det de generelle vilkårene for det eksisterende prosjektet som blir lagt til grunn også for tilleggsmidlene.

Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste oppdateringene i "Generelle vilkår for FoU-prosjekter".

Definisjonen av samarbeidspartnere er utvidet  

Definisjonen av samarbeidspartnere i punkt 1 omfatter nå alle parter som i henhold til avtalen skal gjennomføre prosjektet i samarbeid med prosjektansvarlig.

Ansvar for avtalevilkår mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnere

Bestemmelsen om prosjekter med samarbeidspartnere er flyttet fra punkt 2.2 til et nytt punkt 3. Det er blitt tydeligere at prosjektansvarlig har ansvaret for at rettighetene og pliktene som etter kontrakten skal tilflyte en samarbeidspartner, reguleres korrekt i samarbeidsavtalen mellom prosjektansvarlig og den aktuelle samarbeidspartneren.

Ny definisjon av underleverandører i eget punkt

En ny definisjon av underleverandører er kommet til i punkt 1. Definisjonen omfatter parter som bidrar i prosjektgjennomføringen uten å være samarbeidspartnere, og dermed ikke er nevnt ved navn i kontrakten.

Avvik i prosjektet skal meldes inn fortløpende

Punkt 6 om "Rapportering" inneholder nå en regel om at alle endringer og avvik i prosjektet uoppfordret skal meldes til Forskningsrådet uten ugrunnet opphold. Det er ikke lenger mulig å melde inn avvik via framdriftsrapporteringen.

Resultatrapportering i framdriftsrapport og sluttrapport

Punkt 6.2 om "Framdriftsrapporter og meldinger om prosjektendringer" er endret slik at rapportene heretter skal inneholde informasjon om hvilke resultater som er oppnådd. Det gjelder også ved sluttrapportering.

Ansvar for prosjektregnskapsrapportering

Det er blitt tydeligere at prosjektansvarlig har ansvar for at bevilgningen disponeres i samsvar med kontrakten og skal sørge for at samarbeidspartnerne fører og innberetter kostnadsregnskap som grunnlag for utarbeidelse av korrekt prosjektregnskap.

Krav om datahåndteringsplaner

Prosjektansvarlig skal oppgi navn på arkivet eller datainfrastrukturen hvor prosjektets forskningsgenererte data/resultatdata og all nødvendig dokumentasjon for gjenbruk av dataene (metadata), skal arkiveres.

Prosjekter som har levert en datahåndteringsplan skal legge ved siste versjon av datahåndteringsplanen i sluttrapporten.

Færre henvisninger til samarbeidspartnere som legger føringer for samarbeidsavtaler

For å skille tydeligere mellom de generelle vilkårene og malene for samarbeidsavtaler mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartner, inneholder de nye generelle vilkårene færre henvisninger til samarbeidspartnere som gir føringer på innholdet i samarbeidsavtaler.

Vi oppdaterer nå malene for samarbeidsavtaler slik at de reflekterer enderingene som er gjort i de generelle vilkårene. De nye malene for samarbeidsavtaler publiseres på forskningsrådets nettsider under Samarbeidsavtaler før de nye Generelle vilkår trer i kraft.

Skrevet av:
Knut Dirk van der Wel Spesialrådgiver +47 22 03 71 63 kw@forskningsradet.no
Publisert:
08.06.2018
Sist oppdatert:
28.06.2018