Gå direkte til innhold
 

Tidsbruk i Universitets- og høgskolesektoren

Universitetsforskere arbeider ikke mer enn tidligere

Forskere i universitets- og høgskolesektoren jobber ikke mer enn de gjorde for ti år siden. Tiden de bruker på forskning og undervisning ligger også stabilt. Det er en tydelig sammenheng mellom hvor mye vitenskapelig ansatte jobber og hvor mye de publiserer.

Dette er blant hovedkonklusjonene i en rapport om tidsbruk i Universitets- og høgskolesektoren som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har utført for Forskningsrådet etter bestilling av Kunnskapsdepartementet. Rapporten er utformet slik at den følger opp tidligere undersøkelser om vitenskapelig ansattes tidsbruk.

Foto: Shutterstock (Foto: Shutterstock)

Stabilitet i tidsbruk

Ifølge rapporten jobbet vitenskapelig ansatte ved universiteter og høgskoler i Norge i gjennomsnitt 47,6 timer per uke i 2010. Dette er i tråd med resultater fra tidligere undersøkelser.

Det er også en bemerkelsesverdig stabilitet i de vitenskapelig ansattes bruk av tid på undervisning og forskning fra 2000 til 2010. I denne perioden ble kvalitetsreformen innført, med en sterk oppmerksomhet på student- og undervisningsrettete oppgaver.

Tiden de ansatte bruker til undervisning har likevel bare gått opp fra 30 til 32 prosent. Ansattes tidsbruk til forskning har gått ned fra 29 til 28 prosent.

Undersøkelsen tyder ikke på at tiden de vitenskapelig ansatte bruker til administrasjon har økt siden 2000.

De ansatte opplever likevel at administrasjon stjeler tid de kunne brukt til forskning.

Tidsbruk avgjørende for karriere

Rapporten viser at det er en tydelig sammenheng mellom de ansattes arbeidsdager og hvor mye de publiserer. Jo flere timer i uka man arbeider, jo mer publiserer man.

Siden antall publiseringer er avgjørende for opprykk i forskningssektoren, tyder mye på at slaget om karrieren står utenfor normalarbeidsdagen.

Professorer og førsteamanuenser har lengst arbeidsuke, og de publiserer mest. Det er mer enn dobbelt så mange menn som kvinner på dette stillingsnivået, men de jobber like mye.

På lavere stillingsnivå er arbeidsuken fire timer kortere. Men også her er det små forskjeller mellom kjønnene når det gjelder arbeidstid.

Arbeidstiden for kvinnelige akademikere er mer påvirket av om de har barn eller ikke, enn for menn. Kvinner med barn gjør i større grad jobben innenfor normal arbeidstid enn menn.

Det er også stor forskjell på hvor mye partneren jobber blant førsteamanuenser med barn under ti år. Kun 27 prosent av kvinnene har partnere med normal arbeidstid, mens 57 prosent av mennene har dette.

Sammenhengende tid til forskning

Frustrasjon over mangel på sammenhengende tid til forskning har vært et problem i sektoren i lang tid. Rapporten viser imidlertid at de ansatte har svært ulike forventninger til hva det vil si å ha sammenhengende tid til forskning – fra en ledig ettermiddag til et helt semester.

Samtidig viser rapporten at de ansatte i noen grad mener at de selv kan styre konsentrasjon av undervisning og forskning i løpet av et år. Ansatte som har slike muligheter til å styre tidsbruken, er i større grad fornøyde med forskningsvilkårene.

Spørreundersøkelser og intervju

AFI har kombinert fire metoder i undersøkelsen:

  • Spørreundersøkelse som er sendt ut til alle vitenskapelig ansatte
  • Dagbokundersøkelse der et utvalg har ført dagbok over tidsbruken sin over to dager
  • Studie av sektorens administrative systemer
  • Intervjuer med utvalgte ansatte

Spørreundersøkelsen har en responsrate på 24 prosent. Dette betyr at de kvantitative resultatene i undersøkelsen bør tolkes med forsiktighet.

Konferanse i februar

Resultatene i rapporten skal presenteres og drøftes på en konferanse Forskningsrådet arrangerer i Oslo 15. februar.

Konferansen, som åpnes av forskningsminister Tora Aasland, skal rette  søkelyset særlig mot ledelsesutfordringene i sektoren. 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no

Kommentarer

Tord Høivikbx654: Viktig bidrag
21.02.2012
Solid og interessant rapport. Jeg har kommentert noen punkter her:

http://plinius.wordpress.com/2012/02/20/p-2912-mer-til-forskning-mindre-til-undervisning/

Lenken til rapporten på denne siden virker ikke (21.2.12).

Mvh. Plinius
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
24.01.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016