Gå direkte til innhold
 

Transportsektoren de neste tiårene

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk overlevert Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag for transportforskning i Trondheim 04. februar. Rapporten viser oversikt over transportsektorens forskningsaktiviteter samt veien videre for utvikling av transport og mobilitet innenfor vei, bane, sjø og luft.

Norges transportsektor står overfor en stor omstilling som følge av ny teknologi, endring i transportbehov og nasjonale mål om å redusere utslippene fra transportsektoren. Teknologi er en svært viktig driver og de viktigste overordnede teknologitrendene er elektrifisering, digitalisering og automatisering.

Kunnskapsgrunnlaget for transportforskning er en rapport som skisserer viktige trender og utviklingstrekk innenfor sektoren og som gir status på FoU-I innsatsen i sektoren, med hovedvekt på Forskningsrådets transportportefølje og Norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning Horisont 2020.

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk kunnskapsgrunnlaget overlevert av Forskningsrådets avdelingsdirektør for transport og maritim sektor, John Vigrestad, under et besøk hos SINTEF i Trondheim, 04. februar.

Framtidens transportsystem

Rapporten bygger på brede analyser om framtidens transporsystem, i Norge og i utlandet.  Det er bred enighet om at transportmidler, og spesielt kjøretøy, i økende grad vil bli autonome. Autonome styringssystem vil først tas i bruk på lukkede systemer for transport på bane i Norge. T-banen i Oslo vil etter planen kunne ha autonom drift fra 2024, mens autonome tog ligger lenger frem i tid. Digitalisering og teknologiutvikling legger videre til rette for intelligent infrastrukturvedlikehold. Dette er noen av mulighetene som nå åpnes innenfor sektoren.

  • Transport- og mobilitetsløsningene som nå åpner seg innenfor vei, bane, sjø og luft er enorme. Ny teknologi åpner nye dører – også for norsk næringsliv. Med Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag for transportforskning som underlag kan vi ta gode beslutninger på vegne av den norske transportsektoren for de neste tiårene som kommer, sier Samferdselsminister Jon Georg Dale.

Transportforskning- og innovasjon

Forskingsrådets transportportefølje i perioden 2012 – 2017 viser et jevnt økende antall transportrelaterte prosjekter. Rapporten viser at det er størst aktivitet innenfor veitransport og sjøtransport i Norge.

Transport er ikke et eget fagfelt, og det er få utdanningsmuligheter i Norge. Tilgang på internasjonal kompetanse og nettverk er viktig for den norske transportsektorens framtid.

  • Vi er avhengige av å identifisere Norges fortrinn i transportsektoren, legge til rette for samarbeid på tvers av landegrenser og få tilgang til ekspertise og et internasjonalt marked. Norge har vært en viktig internasjonal testarena for elektriske kjøretøy og kan få den samme posisjonen også innenfor nye transportformer. Det krever målrettet forskning og utvikling, sier Forskningsrådets områdedirektør for næringsliv og teknologi, Anne Kjersti Fahlvik.

 

 

Skrevet av:
Publisert:
05.02.2019
Sist oppdatert:
06.02.2019