Gå direkte til innhold
 

Teknologiprogrammene NANO2021 og BIOTEK2021 på god vei

To store teknologiprogrammer er blitt evaluert og får både ros og anbefalinger til endring.

- Evalueringene viser to programmer i godt driv og som har riktig retning. Det er ikke pekt på vesentlige behov for kursendringer, men Forskningsrådet får viktige innspill til forbedringer for begge programmene, sier innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik.

De to evalueringene, som fant sted etter at programmene har gått i fem år, har vært utført av Technopolis i samarbeid med ekspertgrupper oppnevnt av Forskningsrådet.

Får ros for fokus på ansvarlig innovasjon

Evaluator har vurdert programstatus og gir anbefalinger om tiltak og prioriteringer. Ett av en rekke aktiviteter som blir vurdert, er programmenes arbeid med ansvarlig innovasjon.

Innovasjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik (Foto: Sverre Chr. Jarild) - Satsingen og implementeringen av ansvarlig forskning og innovasjon (RRI) trekkes fram som spesielt interessant og vellykket i begge programmene, sier Fahlvik.

NANO2021 nærmer seg målet om at 15 prosent av støtten skal gå til RRI-aktivitet. Begge programmene ligger i forkant internasjonalt når det kommer til implementering av RRI-perspektiver, og sies å kunne være inspirasjonskilde for finansieringsinstitusjoner i resten av verden.

- Forskningsrådet har jobbet mye for å øke bevisstheten rundt samfunnsansvar knyttet til teknologiutviklingen. Det er gledelig at evalueringene særlig trekker frem de positive effektene av dette arbeidet, sier Fahlvik.

Evaluator anbefaler å fortsette praksisen med å la prosjektene selv definerer hva som er relevante RRI-aspekter i det konkrete prosjektet. Programmene får ros for å bruke eksperter som har eget fokus på RRI evaluering av søknadene.

Vil bruke anbefalinger videre

Begge programmene vurderes overordnet å være på god vei mot å oppfylle de langsiktige målene sine.

- Bioteknologi er et stort og hurtig voksende teknologiområde i Norge og internasjonalt. Evalueringen viser at det er potensial for samfunnsmessig og kommersiell innovasjon og verdiskaping fra BIOTEK2021-prosjektene, sier Fahlvik.

BIOTEK2021 får positiv omtale av satsingen på optimaliseringsmidler til prosjekter i UH-sektoren for utvikling av forskningsresultater i retning av kommersialisering. Det anbefales å videreutvikle denne.

Satsingen "Digitalt liv" vurderes å bidra sterkt til forskning som er nødvendig for å møte samfunnsutfordringer, og bør videreutvikles, samtidig som det anbefales å evaluere satsingen.

- Nanoteknologi er et mindre område, med mindre modenhet men med stor aktivitet og interesse i FoU-miljøene og eksempler på spennende innovasjoner i næringslivet.  Det er derfor viktig at vi fortsatt har en bredt innrettet innsats på dette området, sier Fahlvik.

Det er et lavt antall institusjoner som dominerer nanoteknologifeltet, men flere nye kommer til. Industrideltakelsen i NANO2021 er konsentrert hos små bedrifter som representerer et gryende næringsliv. Dette er karakteristisk for bruken av nanoteknologi i norsk næringsliv.

- Evalueringen anbefaler en bredere næringslivsinnsats og forsterket kobling mellom næringsliv og UHI-sektor, sier Fahlvik.

Forskningsrådet vil bruke anbefalingene fra evalueringene i arbeidet med å revidere programmenes planer.

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
21.09.2017
Sist oppdatert:
22.09.2017