Gå direkte til innhold
 

Ny kartlegging av bioteknologi:

Sterk forskning og stort innovasjonspotensial

En ny rapport fra NIFU viser at kvaliteten er høy i norsk bioteknologisk forskning og utvikling. For første gang er det nå også gjort en analyse av bioteknologisk FoU i næringslivet innenfor dette området.

Bioteknologi er et av våre største forskningsfelt. Rapporten som NIFU har laget på oppdrag fra Forskningsrådet, "Bioteknologisk FoU 2015", viser at totalt 4,5 milliarder kroner ble brukt til bioteknologisk forskning og utvikling (FoU) i Norge i 2015. Det tilsvarer nesten 8 prosent av all FoU i Norge dette året, og innsatsen har hatt en årlig realvekst på nær 9 prosent fra 2013 til 2015. - Det er viktig å omsette bioteknologiforskningen til nytte i helsevesenet og for næringsutvikling, sier Anne Kjersti Fahlvik.

- Bioteknologien er i rivende utvikling, og kvaliteten på den norske forskningen er høy, også i internasjonal sammenheng. Få forskningsområder er så store og få har vist tilsvarende vekst.  Det er viktig å omsette forskningen til nytte i helsevesenet og for næringsutvikling. Derfor er det verdifullt at rapporten også kartlegger FoU-aktiviteten i næringslivet, sier innovasjonsdirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik.

Stort potensial for innovasjon
Tallene for 2015 viser at UoH-sektoren stod for hele 59 prosent av FoU-investeringene, næringslivet for 25 prosent og forskningsinstituttene for 16 prosent. Andelen til UoH-sektoren er høy sammenlignet med andre forskningsfelt.

- Norge har en sterk akademisk forskningsbase innen bioteknologi. Forskningsrådet har rettet den strategiske bioteknologi-innsatsen slik at den skal bidra til mer innovasjon fra denne forskningen, i tråd med regjeringens langtidsplan for forskning og utvikling (LTP), sier Fahlvik.

LTP peker på bioteknologi og de øvrige muliggjørende teknologiene som viktige for omstilling av norsk næringsliv. Bioteknologi anses særlig viktig for utviklingen innenfor landbruk, marin, industri og helse.
For første gang har NIFU inkludert en analyse av bioteknologisk FoU i næringslivet i sin kartlegging. (Illustrasjon: NIFU)
- De to første områdene har lange tradisjoner for samspill og arbeidsdeling mellom universiteter, institutter, næringene og enkeltbedrifter, mens det innenfor helse og industri er i ferd med å utvikles slikt samarbeid, påpeker Fahlvik.

Offentlig finansiering viktig
NIFUs tall viser at offentlige kilder finansierte hele 59 prosent av den nasjonal FoU-innsatsen, noe som er høyt sammenlignet andre forskningsfelt. Et kjennetegn ved feltet er at det offentlige bidrar til å øke bedrifters FoU-ambisjoner ved å bidra med viktig risikoavlastende støtte.

– Det er tydelig fra disse tallene at Forskningsrådet og andre offentlige aktører er viktige for et næringsliv som vil bruke bioteknologisk FoU for økt verdiskaping og konkurranseevne. Dette gjelder særlig innenfor helsenæringen som ofte har lang vei fra forskning til marked, sier Fahlvik.

Høyt nivå på publisering og sitering
Rapporten inneholder også den første bibliometriske analysen av bioteknologisk FoU som har vært gjennomført i Norge. Denne viser at bioteknologiartikler utgjorde 10,5 prosent av total norsk publisering i internasjonale tidsskrifter i 2015.

Norsk bioteknologisk forskning er også meget høyt sitert, hele 64 prosent mer enn verdensgjennomsnittet. Imidlertid er siteringshyppigheten best for forskning som omfatter anvendelser av bioteknologi.

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
Publisert:
09.05.2017
Sist oppdatert:
09.05.2017