Gå direkte til innhold
 

Nytt petrosenter til Universitetet i Stavanger

Forskningssenter for økt oljeutvinning på norsk kontinentalsokkel er lagt til Stavanger.

Foto: Sverre Chr. Jarild  Divisjonsdirektør Fridtjof Unander. (Foto: Sverre Chr. Jarild ) Det nye forskningssenteret ved Universitetet i Stavanger har som mål å bidra med ny teknologi og kunnskap for utvikling av nye injeksjonsmetoder og forbedring av eksisterende utvinningsmetodikk.

- Økt utvinning er svært viktig for å få mest mulig ut av Norges olje- og gassressurser. En investering i utvikling av ny kunnskap og teknologi på dette området sikrer store inntekter til fellesskapet.
Vi ser fram til å følge etableringen av senteret, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Nasjonale prioriteringer og behov

Utlysningen var basert på nasjonale prioriteringer og behov i Petroleumsmeldingen og OG21-strategien. Det nye senteret vil gi et viktig bidrag til forskningsbehovene for å øke utvinningsgraden på norsk sokkel. Senteret skal bidra til koordinering og samordning på forskningsfeltet.

Stor interesse fra næringslivet

Det har vært en stor interesse fra næringslivet for etableringen av et senter for økt oljeutvinning. Universitetet i Stavanger har med en rekke oljeselskap og leverandørbedrifter som bedriftspartnere i senteret. IRIS og IFE deltar som forskningspartnere. Forskerne bak søknaden har i lang tid bidratt aktivt med forskning for økt utvinning, som blant annet har gitt høyere reserve estimater for Ekofisk. I 2010 ble Oljedirektoratets IOR pris tildelt forskningsmiljøet.

Aktiviteten i senteret vil dekke grunnleggende forskning og utdanning og samtidig være orientert mot anvendte problemstillinger. Forskningen vil studere hva som skjer på mikroskopisk nivå ved injeksjon og prosesser som skjer på større skala. Senteret vil utvikle metodikk for å veilede hvordan de beste og mest effektive injeksjonsmetodene kan velges for forskjellige felt.

Søknadsbehandlingen

Utlysningen var åpen for godkjente forskningsinstitusjoner og forutsatte at næringslivet skulle delta i senterets virksomhet. Søknadene har blitt vurdert ut fra de kriteriene som var spesifisert i utlysningen. Et internasjonalt ekspertpanel har vurdert søknadene i henhold til en rekke av kriteriene, og Forskningsrådets administrasjon har vurdert søknadene ut fra de øvrige.
Vurderingene fra ekspertpanelet og administrasjonen er rådgivende, mens den endelige beslutningen i saken ble tatt av et styreutvalg oppnevnt av Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø (DSE).

Utvalget besto av følgende medlemmer:
Sverre Gotaas, Kongsberggruppen, DSE, leder for utvalget
Anne Kathrine Fossum, Fylkesmannen i Hedmark, DSE
Alfred Nordgård, Norsk olje og gass, DSE
Karin Andreassen, Universitetet i Tromsø, PETROMAKS 2
Arne Holhjem, Oljedirektoratet, PETROMAKS 2
Christina Johansen, FMC Technologies, DEMO 2000
Jan Rosnes, Petoro, DEMO 2000

 

Skrevet av:
Kari Druglimo-Nygaard
Publisert:
30.08.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016