Gå direkte til innhold
 

Nytt forskningssenter skal redusere klimagassutslipp på norsk sokkel

Neste år opprettes det et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi for petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Senteret skal utvikle ny kunnskap og teknologi som kan bidra til betydelige reduksjoner i klimagassutslippene på norsk kontinentalsokkel.

Norsk petroleumsproduksjon ligger langt fremme når det gjelder klimagassutslipp per produsert enhet, men for å nå de internasjonale klimamålene er det nødvendig å redusere utslippene ytterligere.  I 2016 utgjorde utslippene fra petroleumsvirksomheten om lag en fjerdedel av de samlede norske klimagassutslippene. Litt over 80 prosent av CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten kom fra turbiner. Fram mot 2030 er det potensiale for ytterligere energieffektiviseringstiltak på eksisterende installasjoner. For nye utbygginger med produksjon fram mot 2050 er både muligheter og forventninger til utslippsreduksjoner enda større.

– Et nytt senter er viktig for å få fart på den omstillingen som sektoren gjør for å redusere utslippene av klimagass, sier Fridtjof Unander. (Foto: Sverre Christian Jarild) Forskningsrådets utredning av et mulig senter danner et viktig kunnskapsgrunnlag for arbeidet med utlysningen av et nytt senter. Over Olje- og energidepartementets budsjett for 2018 får PETROSENTER en økning på 15 millioner kroner årlig for å opprette et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi på olje- og gassinstallasjoner.

Den nasjonale teknologistrategien for olje- og gassektoren OG21 og Konkraft har begge anbefalt å opprette et forskningssenter.

– Et senter for lavutslippsteknologi for offshore petroleumsvirksomhet er viktig for å få fart på den omstillingen som sektoren gjør for å redusere utslippene av klimagass, sier områdedirektør Fridtjof Unander. Senteret vil bidra med kompetanse, rekruttering og ny teknologi som vil være avgjørende for framtidig utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Det vil også stimulere til at eksporten av teknologi fra Norge holdes på et høyt nivå.  

Et næringsrettet forskningssenter

Senteret vil være et langsiktig prosjekt med en mulig tidsramme på åtte år. Forskningsrådet kan bidra med inntil halvparten av finansieringen, i første omgang for fem år.

Utlysningen inviterer til et samarbeid mellom forskningsmiljø, oljeselskaper og leverandører. Søker må holde et høyt vitenskapelig nivå. Samtidig mener vi at søkerne våre er de beste til å foreslå konkrete teknologivalg. I søknadene skal det gjøres rede for hvor mye de enkelte teknologivalgene kan bety for de totale reduksjonene i utslipp dersom forskningen lykkes og blir tatt i bruk. En annet viktig vurdering er om den foreslåtte teknologiutviklingen har begrensninger dersom den brukes på eksisterende installasjoner, og om den kan anvendes i undervannsutbygginger eller integreres i offshore energisystem.

Et næringsrettet forskningssenter skal holde et høyt vitenskapelig nivå og samtidig skape forskningsresultater som kan tas i bruk på norsk sokkel.

Det nye senteret blir en del av PETROSENTER som fra tidligere har to forskningssentre, Research Centre for Arctic Petroleum Exploration ved Universitetet i Tromsø og National IOR Centre ved Universitetet i Stavanger. Denne utlysningen gir PETROSENTER en større bredde med et klart søkelys på bærekraftig utvinning av de norske petroleumsressursene.

 

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
15.05.2018
Sist oppdatert:
16.05.2018