Gå direkte til innhold
 

Nytt forskningsprogram for kommunene

I 2017 starter et nytt forskningsprogram som skal gjøre kommunene bedre rustet til å møte framtidens utfordringer. Første utlysning forventes i løpet av våren 2017.

Målet er at det nye programmet (FORKOMMUNE) skal bidra til forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren.

Kobler kommuner og forskningsmiljøer

FORKOMMUNE skal bidra til innovasjon ved å utvikle ny kunnskap som er relevant for kommunesektoren, i tillegg til å sørge for en bedre kobling mellom kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører. På denne måten skal kommunesektoren settes bedre i stand til å møte nåværende og framtidige behov.


 

- Vi vet at kommunene vil møte mange store utfordringer framover. Blant annet fører demografiske endringer til en betydelig større andel eldre i årene som kommer, sier Jesper W. Simonsen, divisjonsdirektør i Forskningsrådet. -Klimaendringer vil påvirke avløp, el-forsyning og annen infrastruktur. Digitalisering av tjenester går raskt, og dette vil endre oppgave i kommunene.

Simonsen understreker at selv om staten bidrar gjennom nasjonal politikk og nasjonale bevilgninger, må mange av utfordringene løses lokalt i kommunene.   

Lite forskning for kommunenes behov - Selv om staten bidrar gjennom nasjonal politikk og nasjonale bevilgninger, må mange av utfordringene løses lokalt i kommunene, understreker Jesper W. Simonsen.
- Dagens forskningsinnsats er i liten grad rettet mot kommunenes samfunnsutfordringer og står ikke i forhold til de store oppgavene kommunene har ansvar for, understreker Simonsen.

Han legger til at det forskes generelt lite på temaer som angår kommunenes ansvarsområder, og at det nye programmet vil prioritere dette. 

- Eksempelvis forskes det generelt mye på helse, men innenfor helseområdet får primærhelsetjenesten lite forskningsmidler sammenliknet med spesialisthelsetjenesten.

- Dette skjer til tross for de store kommende utfordringene innen omsorg, som må løses i kommunesektoren, sier Simonsen.

Skal styrke kommunenes innovasjonsevne
Hovedmålet til FORKOMMUNE-programmet er å utløse forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren og styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne.

Programmet skal utvikle kunnskap og forståelse for innovasjonsbetingelsene i kommunesektoren og bygge et bedre kunnskapssystem for kommunal innovasjon.

FORKOMMUNE er særlig opptatt av hvordan kommunesektoren skal kunne ivareta sitt omfattende oppdrag i lys av de store samfunnsutfordringene.

Målet er at samfunnets kunnskapsressurser skal komme bedre til nytte for hele kommunesektoren og bidra til kommunenes innovasjonsarbeid både på kort og lang sikt.

- Det innebærer at de prosjektene som programmet velger å finansiere må ha øye for hva som utløser innovasjonsevne i kommunen, og hvordan denne kan gi en varig effekt, sier Simonsen

Programmet skal ikke ha en tematisk innretning, men dekker i prinsippet alle kommunale og fylkeskommunale ansvarsområder. Tverrfaglige og tverrsektorielle problemstillinger vil være viktig for programmet, fordi disse ikke så lett ikke fanges opp av andre tematisk innrettede programmer.

Første utlysning forventes våren 2017
Forskningsrådet er i prosess med å oppnevne et programstyre til FORKOMMUNE. Når programstyret er oppnevnt skal dette styret vedta en programplan. Det er på bakgrunn av denne som, programstyret fastsetter tidspunkt for og innhold i utlysningene. Målet er å lyse ut midler i FORKOMMUNE i løpet av våren, men tidspunkt for første utlysning er ikke endelig fastsatt.
 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
02.11.2016
Sist oppdatert:
16.02.2017