Gå direkte til innhold
 

Nytt H2020-kurs for forskere og rådgivere

Forskningsrådet tilbyr nå et helt nytt todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til EUs rammeprogram Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Irene Svarteng og Pavan Kumar Sriram fra HiOA deltok i kurs-piloten i midten av oktober. De synes kurset var veldig nyttig og anbefaler det varmt til forskere som skal søke Horisont 2020 og til støttespillere som dem selv. (Foto: Brita Skuland)

Gjennom en blanding av forelesninger og workshops får deltakerne praktisk trening i hvordan man innretter en søknad til de respektive prosjekttypene.

Kurset "Horizon 2020 Proposal development – focus: Impact" samlet 25 deltagere i Forskningsrådets lokaler torsdag 12. og fredag 13. oktober. Kurset la hovedvekt på en av de tre hoveddelene i en søknad: "Impact", eller samfunnsnytte. Kurset ble egentlig kjørt som en pilot for Høgskolen i Oslo og Akershus, men her var også deltagere fra andre institusjoner: Høgskolen i Sørøst-Norge, NOKUT, IR Clinical Cancer Diagnostics, Universitetet i Agder, Transportøkonomisk institutt, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Bergen, Rolls-Royce, NMBU, NIBIO og Universitetet i Oslo.

Forskningsrådet har engasjert det erfarne konsulentfirmaet Europa Media, som har spesialisert seg på EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. De har skaffet seg ekspertise gjennom en rekke søknader, som også brukes som eksempler under kurset med kommentarer de har fått fra ekspertpanelene om hva som styrker eller svekker søknaden.

Skal utlyse 50 milliarder euro

– Forskningsrådet ønsker å hjelpe norske institusjoner og forskere til få gjennomslag med søknader i Horisont 2020. Nå åpner de siste rundene med utlysninger i Horisont 2020. Det et enormt beløp — 50 milliarder euro — som skal fordeles på prosjekter de neste tre årene. Vi ønsker at flere norske aktører skal ha mulighet til både å delta i, og gjerne koordinere, prosjekter som vinner støtte fra EU. Dette kurset er en ekstra satsing fra Forskningsrådet side for å hjelpe miljøene våre til å lykkes, sier Inger Nordgard, nasjonal kontakt (NCP) for Horisont 2020 i Forskningsrådet og ansvarlig for kurset. Hun ønsker velkommen til nytt kurs på nyåret (mer nederst).

Støtter søknadsarbeidet

To som deltok i piloten i oktober er Irene Svarteng og Pavan Kumar Sriram fra HiOA. De er rådgivere i Avdeling for forskning og utvikling og støtter HiOAs forskere i prosjektutviklingsfasen for søknader til de europeiske finansieringsmekanismene, fra idé til innsendelse.

– Vi opplever stor etterspørsel etter vår kunnskap fordi forskere ser nytten av det sentrale støtteapparatet. Høgskolen har i de siste årene hatt en stor økning av eksternt finansierte prosjekter innenfor Horisont 2020. En av årsakene til det er et eget program (Boosterprosjektet) for å følge opp konkurransedyktige forskningsmiljøer ved høgskolen. EU-teamet vårt har et godt omdømme blant forskerne ved HiOA etter flere positive samarbeid med prosjektsøknader til EU, forteller Svarteng.

Anbefaler kurset

Selv om Svarteng og Sriram selv er erfarne H2020-rådgivere, synes de kurset var nyttig og anbefaler det til andre som planlegger å skrive søknad til Horisont 2020. 

Deltagerne ble inndelt i to grupper med hver sin kursleder fra Europa Media under workshopene med praktisk søknadsarbeid. (Foto: Brita Skuland) – Kurset var veldig nyttig. Kursholderne har lang erfaring i å skrive prosjektsøknader til Horisont 2020 og har samlet lærdom fra søknader som har lykkes og mislykkes. Det å få høre om deres erfaringer fra søknadsutvikling er lærerikt og interessant. Kurset går i dybden i alle aspekter ved en skriveprosess for å lage en helhetlig og god søknad, sier Svarteng.

– Det er også en styrke at kurset tilbys både forskere og støtteapparat. Det gir oss en felles forståelse av hva som er etterspurt i utlysningene. Tilbakemeldingen til oss fra forskerne som deltok, er at opplegget er godt strukturert og tilstrekkelig detaljert, og det er nyttig for deltakerne å bli involvert gjennom praktiske øvelser, tilføyer Sriram.

To dager for mer effektiv søknadsskriving

Er det verdt å bruke to dager på det?

– Helt klart. Dette kurset er unikt i sitt slag. Andre lignende kurs er ofte kortere, og vi får ikke denne praktiske tilnærmingen på bare én dag. Tiden kan fort spares inn igjen ved at vi etterpå vet enda mer om kravene til søknaden og kan jobbe mer effektivt med den. Kurset kan gi oss et bedre utgangspunkt for å lykkes. Det er nyttig å få med seg dette, enten en har erfaring fra det å skrive søknader til Horisont 2020, eller ikke, mener Sriram.

Nytt kurs over nyttår

– Det er god anledning underveis for deltagerne til å få svar på spørsmål som har relevans for eget søknadsarbeid. Gjennom å supplere gjennomgangen av søknadstypene med workshop begge dagene, får deltagerne en praktisk og ganske detaljert innsikt i hva H2020-søknader må inneholde og hvordan prosjektet bør presenteres, sier Inger Nordgard.

– Kurset settes opp igjen i begynnelsen av 2018 og trolig igjen etter det. Du vil finne informasjon på Forskningsrådets nettsted og i kalenderen på programnettstedet Horisont 2020 når tid og sted er klart, opplyser Nordgard. Hun håper å se mange deltagere også neste gang, og det gjelder altså både forskere og ansatte i administrativt støtteapparat ved institusjonene.

Se også: Har du tenkt å søke EU-midler, er tidspunktet nå
 

25 deltagere fra 12 institusjoner og foretak var på kurset "Horizon 2020 Proposal development – Focus Impact" i oktober. Det blir nye muligheter på nyåret for forskere og administrativt personale som jobber med eller planlegger søknad til Horisont 2020. (Foto: Brita Skuland)

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
17.10.2017
Sist oppdatert:
13.02.2018