Gå direkte til innhold
 

Ny humanistisk kunnskap om miljø, klima og bærekraft

Forskningsrådet tildeler 70,6 millioner kr til åtte nye SAMKUL-prosjekter innenfor temaområdet menneske og natur. Forskningen er et viktig bidrag for å følge opp regjeringens humanioramelding.

Iselin Nybø (Foto: Stortinget) – For å løse tidens store samfunnsutfordringer trenger vi mer kunnskap om hvordan menneskers handlinger, holdninger og kultur påvirker samfunnet. Det er ikke minst avgjørende for å få til det grønne skiftet. Vi ser derfor fram til resultatene fra den spennende forskningen som får støtte i dag, sier forskningsminister Iselin Nybø. 

Forskningen vil utgjøre et viktig bidrag til å følge opp regjeringens humanioramelding.  Den er spesielt relevant innenfor området klima, miljø og bærekraft i meldingen. Prosjektene viser blant annet hvordan kjernefag i humaniora som språkvitenskap og kulturhistorie kan gi oss ny kunnskap som er relevant for noen av vår tids største utfordringer.

Flere tverrfaglige søknader

SAMKUL er Forskningsrådets program for studier av samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger. Det ble i denne søknadsrunden behandlet 64 søknader om forskerprosjekter med et samlet søknadsbeløp på 549 millioner kroner. Det kom inn mange svært gode søknader, og 31 prosent fikk toppkarakterene 6 eller 7.

– Søknadene viser god bredde og kvalitet. Det var flere tverrfaglige søknader enn tidligere, og vi tar det som et signal på at samarbeidet mellom humanistiske miljøer og andre fagmiljøer blir mer utbredt. Søknadene tyder på at vi har gode miljøer til å følge opp humaniorameldingens intensjoner på klima, miljø og bærekraft, sier Dag Elgesem som leder SAMKULs programstyre.

De åtte prosjektene som får tildeling er alle innenfor området "Menneske og natur" i SAMKULs programplan. (Se vedlegg til høyre i saken). Fem av prosjektene omhandler klima, miljø og bærekraft, og er omtalt under. De tre øvrige prosjektene er innenfor medisinsk humaniora. Se oversikt over de innvilgede prosjektene her

I tillegg deler SAMKUL ut 2,6 millioner kr til ni forskernettverk innenfor programmets temaområde "Teknologi og materielle omgivelser". Dette følger opp humaniorameldingens prioritering av forskning på de store teknologiskiftene.

Botaniker Anneleen Kool og historiker Karoline Kjesrud ved Universitetet i Oslo står bak et nytt tverrfaglig SAMKUL-prosjekt om plantenes rolle i skandinavisk kultur fra vikingtiden til i dag. De vil invitere folk med på dugnadsforskning for å samle inn data om vår bruk av planter til mat og medisin i dag. (Foto: Christian Lund)

Truet biologisk mangfold

Mange forskere hevder at vi nå er inne i den sjette store utryddelsen av arter på jorda. En hovedårsak er menneskelig aktivitet, og et prosjekt skal undersøke hvordan naturhistoriske museer formidler og er med på å påvirke vårt syn på artsutryddelse.

Et tverrfaglig prosjekt skal studere plantenes rolle i skandinavisk kultur fra vikingtiden til i dag. Dersom planter til bruk i mat og medisin forsvinner vil det ha stor betydning for menneskers liv. Prosjektet skal studere den nye interessen for økologisk bruk av planter i mat og medisin og vil invitere interesserte til å samle inn data. Prosjektet er relevant for spørsmål blant annet om biodiversitet og og bærekraft.

Språklig og etisk forståelse av natur

Genteknologiens rolle for å skape en bærekraftig matproduksjon er omdiskutert. Forståelse av hvordan relasjonen mellom menneske og natur blir omfortolket er viktig for å kunne utvikle en ansvarlig politikk på feltet og er målet for et av prosjektene.

Et språkvitenskapelig prosjekt skal studere hvilket begrep om natur som ligger til grunn for den offentlige og politiske debatten om natur- og klimaendringer.

Arbeidets rolle for det grønne skiftet

Menneskelig arbeid har fundamentalt endret naturlige systemer og spiller en avgjørende rolle i overgangen til en grønn økonomi. Et samfunnsvitenskapelig orientert prosjekt skal undersøke hvordan de som jobber i olje- og gass-sektoren forstår sin rolle i å endre den karbonindustrien de jobber i. Hvilken påvirkning har fagforeninger i overgangen til en grønn økonomi?

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
09.06.2018
Sist oppdatert:
25.06.2018