Gå direkte til innhold
 

Ny hovedstrategi er klar

Forskningsrådets nye hovedstrategi ‒ Forskning for innovasjon og bærekraft ‒ ble nylig vedtatt av hovedstyret. Strategien skal gi overordnede føringer for Forskningsrådet fram til 2020.

‒ Strategien tar utgangspunkt i to av de største utfordringene vi står overfor, sier Henrik O. Madsen, leder for Forskningsrådets hovedstyre. ‒ Vi må øke vår evne til innovasjon både i næringsliv og i offentlig sektor, og vi må finne nye og mer bærekraftige løsninger for samfunnet.

‒ Strategien peker enda tydeligere enn før på hvor viktig forskning og innovasjon er for samfunnsutviklingen, sier han.

‒ Tidligere strategier har lagt større vekt på forskningen som et mål i seg selv. Det er et stående oppdrag og sentralt i all forskningspolitikk. Vi må alltid gi rom for den forskningen som springer ut av ren nysgjerrighet og ikke er et ønske om å løse bestemte problemer.

‒ Men det er samtidig viktig at vi har fått en strategi som understreker tydeligere enn før hvor avgjørende god forskning og innovasjon vil være i den omstillingsprosessen norsk økonomi må gjennom de nærmeste tiårene, sier Madsen.

Bærekraft i sentrum
Seks mål blir satt opp i den nye strategien:

- Bærekraft står i sentrum, sier Madsen. ‒ Bærekraftsbegrepet må da forstås i vid forstand, så det ikke bare omfatter miljø og klima, men også sosiale, økonomiske og globale forhold som mattrygghet, helse og fattigdomsproblematikk.

‒ For å kunne bidra til å skape et mer bærekraftig samfunn, trenger vi mer grensesprengende forskning. Vi trenger forskning som utvider rammene for hva vi trodde var mulig, og vi trenger forskere som sprenger grenser mellom fagene, sier Arvid Hallén, administrerende direktør for Norges forskningsråd.

‒ Med denne strategien i hånda skal vi jobbe for å skape flere verdensledende forskningsmiljøer. Vi skal også legge grunnlaget for en enda sterkere innovasjonskultur gjennom tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer og et næringsliv som satser på forskning og utvikling. Vi må  jobbe for at ny kunnskap og ny teknologi tas i bruk i bedrifter og i resten av samfunnet slik at Norge og verden blir mer bærekraftig, sier Hallén.

Den digitale versjonen av strategien finner du både på bokmål og nynorsk i menyen til høyre.

Høringsrunden

En høringsversjon av hovedstrategien ble sendt ut til universitetene, høgskolene, instituttene og sentrale interesse­organisasjoner i fjor. Interessen for den nye strategien var svært stor, og det kom inn 43 innspill.

⎼ Innspillene til strategiutkastet har vært svært nyttige. Vi har fått mange konstruktive innspill som har hjulpet oss lage en bedre og mer treffsikker strategi, sier Hallén.

Les mer om høringsrunden her.

Skrevet av:
Sindre Mekjan Spesialrådgiver sim@forskningsradet.no
Publisert:
15.05.2015
Sist oppdatert:
18.05.2015