Gå direkte til innhold
 

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.

Næringsminister Monica Mæland (Foto: Nærings- og firskeridepartementet) Norske havteknologimiljøer får nå tildelt vel 70 millioner kroner (7,1 millioner euro) til prosjekter som skal utvikle ny teknologi til bruk i havnæringene. Tildelingen er et resultat av søknadsbehandling i det internasjonale havteknologisamarbeidet MarTERA (Marine and maritime technology for a new era) der Norge deltar sammen med 14 andre land.

– Dette bekrefter at norske teknologibedrifter som satser på havet, markerer seg internasjonalt. Ambisjonen er at Norge skal være best på hav, og dette viser at det er store muligheter for flere norske bedrifter framover, sier næringsminister Monica Mæland (H).

MarTERA lyste i fjor ut 30 millioner euro som et spleiselag mellom medlemslandene og EU-kommisjonen, der Norge la inn 4 millioner euro. Utlysningen gjaldt prosjekter der partnere fra minst to land skulle samarbeide om å utvikle havteknologi for å møte behov innenfor fem satsingsområder:

  • Miljøvennlige maritime teknologier
  • Utvikling av nye materialer og konstruksjoner
  • Sensorer, automasjon, overvåking og observasjoner
  • Avanserte produksjonsprosesser
  • Trygghet og sikkerhet

Nesten doblet pott

Når det nå er bevilget 7,1 millioner euro som skal dekke norsk deltakelse i 12 prosjekter, betyr det at EU-kommisjonen vil bidra med 3,1 millioner euro til norske søkere i tillegg til de 4 millionen Norge la i potten.

ohn-Arne Røttingen (Foto: SverreChr.Jarild) – At norske forskningsmiljøer gjør det så bra i denne utlysingen, viser hvor viktig der er å delta på internasjonale samarbeidsarenaer. Med bidraget fra EU er tildelingen til de norske deltakerne nesten doblet sammenlignet med hva vi kunne ha delt ut gjennom en nasjonal utlysning, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet. 

Norge attraktiv samarbeidspartner

Av de 12 innvilgede søknadene med norsk deltakelse er det norsk koordinator i åtte prosjekter. Tyskland og Frankrike peker seg ut som samarbeidsland, men til sammen er 11 land representert med partnerne i de 12 prosjektene.  

Alle prosjektene har samarbeidspartnere fra minst to land, og både forskningsmiljøer og bedrifter som deltakere. Blant de norske partnerne er til sammen 12 bedrifter representert, fra helt små bedrifter til mellomstore og store foretak. Det er særlig innenfor området sensorer, automasjon, overvåking og observasjoner de norske miljøene har lyktes, men det er også innvilget støtte til prosjekter på miljøvennlig maritim teknologi, trygghet og sikkerhet, og utvikling av nye materialer.

Teknologibehov på tvers av sektor

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Foto: OED) Blant forskningsmiljøene står NTNU og Sintef i særklasse med deltakelse i til sammen åtte prosjekter. Flere av prosjektene utvikler teknologi på tvers av sektor og er relevante for både offshorenæringer, skipsfart og havbruk.

– Norsk leverandørindustri i petroleumssektoren er i verdensklasse når det gjelder å finne framtidens teknologiske løsninger. Det viser også denne tildelingen hvor norske aktører har gjort det svært godt i en tøff internasjonal konkurranse. Derfor har det også vært avgjørende at petroleumsforskningen har blitt styrket betraktelig de siste årene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Del av en langsiktig satsing

Den norske deltakelsen i MarTERA er en del av Forskningsrådets havteknologisatsing der det i tillegg skal deles ut 100 millioner kroner til nasjonale prosjekter for å utvikle ny teknologi innenfor de ulike havbransjene.

– Tildelingen i MarTERA er resultat av god mobilisering og er en viktig stimulans for norske teknologimiljøer, sier John-Arne Røttingen.

Overvåkingsteknologi for å kunne operere i islagte havområder er tema i ett av prosjektene som har fått støtte av MarTERA. – Vi får flere prosjekter, tilgang til nye samarbeidspartnere med annen kompetanse og det åpnes nye markeder. Ved å legge våre midler inn her, får vi en ekstragevinst og øker totalinnsatsen både i antall prosjekter og penger som investeres. Sammen med den nasjonale tildelingen vil dette gi et stort løft for norske havteknologimiljøer og bidra til å styrke framtidig satsing og norsk konkurransekraft på dette område, sier Røttingen.

Til den nasjonale utlysningen kom det inn til sammen 37 søknader. Hvilke søknader som får penger, vil bli besluttet i løpet av desember/januar i den ordinære tildelingsprosessen i Forskningsrådets programmer for maritim og marin forskning, havbruk, petroleum og brukerstyrt innovasjonsarena.

Innvilgede prosjekter med norsk deltakelse
Prosjekttittel Koordinator Norske deltakere Prioritering

Sjø-luft synoptiske operasjoner ved hjelp av koordinerte autonome robotsystemer og mikrounder-vannsglider
Ocean-Air synoptic operations using coordinated autonomous robotic SYStems and micro underwater gliders (OASYS)

Høgskolen i Oslo og Akershus

NTNU
Polarinstituttet

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

Autonom havbunnsinfra-struktur for bento-pelagisk overvåking
Autonomous robotic sea-floor infrastructure for bentho-pelagic monitoring (ARIM)

havforsknings-instituttet Metas AS

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

Retrospektiv analyse av historiske AIS-data for navigasjonssikkerhet gjennom anbefalte seilingsleder
Retrospective Analysis of Historical AIS Data for Navigational Safety through Recommended Routes (HANSA)

OFFIS e. V, Tyskland Navator AS

PA5: Safety and security

Tretthetskader fra dynamisk ispåvirkning
Fatigue damage from dynamic ice action (FATICE)

NTNU DIMB Engineering

PA2: Development of novel materials and structures

Akvakultur med pålitelig fleksibel skjermingsteknologi for forebygging av smitte offshore og i kystområder Aquaculture operation with reliable flexible shielding technologies for prevention of infestation in offshore and coastal areas (FLEXAQUA)

Sintef Ocean

NTNU ScanSense AS EgersundNet

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

Analysemetoder og designtiltak for reduksjon av støy og vibrasjon forårsaket av marine propeller Analysis methods and design measures for the reduction of noise and vibration induced by marine propellers (ProNoVi)

Sintef Ocean Helseth AS

PA1: Environmentally friendly maritime technologies

Utvikling av smarte nanostrukturer for å påvise korrosjon i marine strukturer
Development of SMART nanostructured layers for sensing corrosion in aquatic structures (SMARTAQUA)

Campus Universitário de Santiago,
Portugal
Sintef Materials and Chemistry

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

Utvikling og metrologisk forbedring av marine kjemiske sensorer Development and metrological improvements of marine chemical sensors (OCEANSensor

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel Aanderaa

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

Integrert teknologi for utplassering av robotiserte undervanns-plattformer
Integrated technologies long term deployment of robotic underwater platforms (INTENDU)

INESCTEC, Portugal NTNU
MARLO
Runde Env. Centre

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

System for estimering av biomasse og fiskestørrelse
Biomass and fish size estimation system (BIOSYS)

Uni Research Sintef Digital
Imenco
Aquaculture

PA3: Sensors, automation, monitoring and observations

Høynivåytende sjøvann-magnesium batterier for marin anvendelse High-performance seawater magnesium batteries for marine application (SeaMag)

IMARI AS Sintef New energy solutions

PA1: Environmentally friendly maritime technologies

Verktøy for å optimalisere seilingsleder
Tools for optimizing performance of voyages at sea  (TOPVOYS)

NERSC Grieg Star AS

PA5: Safety and security

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
06.12.2017
Sist oppdatert:
07.12.2017