Gå direkte til innhold
 

Kom med innspill til policy for åpen forskning

Åpen forskning har stått høyt på den internasjonale og nasjonale politiske agendaen i mange år. Forskningsrådet vil nå lage en helhetlig policy for åpen forskning, og vi ønsker innspill om åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og citizen science. Frist for å gi innspill er 1. februar.

Utviklingen av digitale verktøy og teknologi gjør nye former for deling og samarbeid mulig. Åpen forskning innebærer et systemskifte i forskningen hvor forskningsprosesser og resultater gjøres tilgjengelige og kunnskap sirkulerer raskere mellom aktører, fag, sektorer og land. Åpen forskning er dermed en gjennomgripende endring i måten forskning gjennomføres på, hvordan forskere samarbeider og hvordan kunnskap deles.

Muligheter og utfordringer i åpen forskning

Forskningsrådet ønsker å være en pådriver for å gjøre forskning så åpen som mulig. Forskningsrådet har utarbeidet flere retningslinjer og aktiviteter knyttet til åpen forskning, men vil nå utvikle en mer helhetlig policy for feltet.
I arbeidet med policyen inviterer vi til en innspillsrunde. Vi oppfordrer institusjoner, organisasjoner, myndigheter og virksomheter til å gi innspill både om hvilke muligheter åpen forskning gir og hvordan utfordringene som overgangen til åpen forskning innebærer best kan håndteres. 

Vi ønsker innspill om følgende tre temaer: åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og citizen science (folkeforskning). For hvert av disse temaene er det utarbeidet et bakgrunnsnotat med spørsmål til videre diskusjon.

Tre bakgrunnsnotater med spørsmål

Notat 1 om åpne forskningsprosesser tar utgangspunkt i forskeren og forskningsinstitusjonene og beskriver hvordan selve forskningsprosessen endres gjennom nye former for deling, samarbeid og deltakelse. Bedre kvalitet og relevans i tillegg til økt bruk og tillit er de viktigste begrunnelsene for å åpne opp forskningsprosessen.

Notat 2 om åpen innovasjon tar utgangspunkt i bedrifter og offentlige institusjoner, som gjennom økt involvering, deling og samarbeid kan oppå raskere og bedre løsninger og nærings- og samfunnsmessig verdiskapning. Åpen forskningsbasert innovasjon vil kunne bidra til samfunnsnytte langt ut over det den enkelte bedrift eller institusjon kan få til hver for seg.

Notat 3 om involvering og folkeforskning beskriver hvordan forskere kan involvere sivilsamfunnet og innbyggerne på ulike måter i forskningsprosessen. Reell og likeverdig deltakelse kan bygge tillit til forskning og komme samfunnet til gode.

Bakgrunnsnotatene er ment som et grunnlag for Forskningsrådets videre arbeid med å utvikle en helhetlig policy for åpen forskning som vil inkludere mål og tiltak.

Her finner du mer informasjon om hvordan din institusjon eller virksomhet kan delta i innspillsrunden. Ved store institusjoner og virksomheter kan underliggende enheter (som for eksempel fakulteter og avdelinger) sende separate innspill. Dere velger selv om dere ønsker å gi innspill til ett eller flere temaer. Frist for å gi innspill er 1. februar 2019.
 

 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
01.11.2018
Sist oppdatert:
05.11.2018