Gå direkte til innhold
 

Kom med innspill til Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal oppdatere veikartet før neste utlysning av infrastruktur høsten 2018. Nå ønsker vi innspill fra forskningsinstitusjonene om behov for infrastrukturer innenfor høyt prioriterte forskningsområder i Norge. Send oss innspill innen 20. januar 2018.

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur oppdateres annet hvert år. En viktig del av veikartet er områdestrategiene. Disse er ment som en guide til søkerne om hva Forskningsrådet vil legge vekt på når vi behandler søknader til infrastruktur. Nå ønsker vi innspill til disse områdestrategiene.

Innspill til områdestrategier i veikartet

Områdestrategiene dekker følgende prioriterte forskningsområder: bioressurser, bioteknologi, humaniora, IKT, klima og miljø, medisin og helse, miljøvennlig energi, nanoteknologi og avanserte teknologier, naturvitenskap og teknologi, petroleumsteknologi og samfunnsvitenskap og velferd. I tillegg er det en områdestrategi for e-infrastruktur.

Asbjørn Mo – Forskningsmiljøene har verdifull innsikt om udekkede behov for forskningsinfrastruktur. Vi ønsker begrunnede innspill på behov for ny eller oppgradert infrastruktur innenfor alle områdene i strategien. Vi tar også i mot innspill på selve inndelingen av områder, sier avdelingsdirektør Asbjørn Mo i Forskningsrådet.

Utgangspunktet for innspillene er områdestrategiene i forrige versjon av veikartet fra 2016. – Hjelp oss å gjøre dem bedre, oppfordrer Mo.

Infrastrukturer av nasjonal viktighet

Veikartet dekker forskningsinfrastrukturer av nasjonal viktighet. Dette er infrastrukturer som har bred nasjonal interesse, som bør finnes ett eller få steder i landet og som skal danne grunnlag for internasjonalt ledende forskning. Infrastrukturene skal være tilgjengelig for alle relevante forskningsmiljøer og næringer. 

– Vi oppfordrer institusjonene til å gå sammen om innspill på de utvalgte områdene, ut fra et samlet nasjonalt fagmiljø. Det er ingen begrensninger i hvor mange innspill den enkelte institusjon kan komme med, så lenge de gjelder infrastrukturer av nasjonal viktighet. Vi ber om at det skilles mellom innspill som gjelder infrastrukturer i Norge og internasjonalt samarbeid om infrastruktur, utdyper Mo.

Innspillene skrives i egen mal (se øverst til høyre i saken) og sendes som epost til seniorrådgiver Kirsti Solberg Landsverk innen 20. januar 2018. Vi ber at innspillene sendes både til post@forskningsradet.no og ksl@forskningsradet.no

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
15.11.2017
Sist oppdatert:
15.11.2017