Gå direkte til innhold
 

FME midtveisevaluering

Imponerende utvikling av FME-ene

De åtte første forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) får gode skussmål av et internasjonalt ekspertpanel. Men det er også noen forbedringspunkter.

- Utviklingen sentrene har fått til så langt er imponerende. De har etablert klart definerte forskningsprofiler og engasjert forskere med høy kompetanse, mange av dem med internasjonal status. De har også trukket til seg flinke og entusiastiske studenter. Alle sentrene har to eller flere forskningspartnere, mange på flere steder. På denne måten har de lykkes med å øke forskningssamarbeidet på tvers av institusjonene og dermed forsterket forskningen på miljøvennlig energi i Norge, heter det i midtveisevalueringen fra ekspertpanelet.

Viktig for landet

Ordningen med FME-ene har resultert i åtte sentre som er i ferd med å nå et internasjonalt vitenskapelig nivå og som har styrket samarbeidet om forskning på miljøvennlig energi nasjonalt og internasjonalt. Ikke minst har sentrene bidratt til utdanning av forskere, forskningsledere og ledere for fremtidens bedrifter innenfor sol, vind, CO2-håndtering, bioenergi og nullutslippsbygninger.

- Vi tror at FME-ordningen på lang sikt, selv med fluktuasjoner i energipolitikk og økonomi, har potensial til å resultere i anvendelser som vil være svært viktige for det norske samfunnet og norsk industri, skriver panelet.

All positiv evaluering til tross, er det flere områder der FME-ene bør styrke sin innsats. Ekspertpanelet trekker særlig frem industrideltagelse og internasjonalisering som forbedringspunkter.

Foto: NORCOWE Fra sitevisit hos NORCOWE. Fra venstre: Spesialrådgiver Dag Kavlie, spesialrådgiver Harald Rikheim og spesialrådgiver Tone Ibenholt, Norges forskningsråd. Prof.em. Per Stenius, Finland, Mattias Lundberg, VINNOVA, Sverige, prof.em. Werner Zielke, Tyskland Dr. Thomas Neumann, DEWI GmbH, Tyskland (Foto: NORCOWE)

Næringslivet bør delta

På den vitenskapelige siden har sentrene kommet svært langt og publisert internasjonalt anerkjente resultater. De har imidlertid ikke lyktes like godt med å engasjere industrien. Mange brukerpartnere er ikke fornøyd med hva de får igjen for å delta i et senter. Ifølge rapporten kan det skyldes at bedriftene ikke helt forsto hva hensikten med langsiktig forskning i sentrene innebar. De må i større grad definere hva de ønsker å bruke resultatene til.

Panelet mener at sentrene på sikt trolig vil få mest støtte fra store selskaper som har mulighet for å støtte forskning som ikke gir øyeblikkelig gevinst. Samtidig oppfordrer panelet offentlige myndigheter til å gå inn som aktive brukerpartnere.

Ekspertene peker også på mangelen på kontakt mellom forskere og doktorgradsstudenter i sentrene og industripartnerne. De foreslår at sentrene og bedriftene i langt større grad utveksler forskere og næringslivsfolk.

Må styrke internasjonaliseringen

Sentrale forskere ved sentrene har gode internasjonale nettverk, men disse hadde de allerede før FME-ene ble etablert. Panelet konkluderer med at FME-sentrene så langt ikke har oppnådd internasjonal anerkjennelse, selv om flere er på vei dit og flere har hatt suksess innenfor EUs rammeprogram for forskning

- Manglende internasjonal anerkjennelse er ikke overraskende tatt i betraktning den korte tiden FME-ene har eksistert. En annen årsak til at de ikke har klart å markere seg internasjonalt kan være at de ledende vertsinstitusjonene eller forskningspartnerne stjeler oppmerksomheten, heter det i rapporten.

Midtveisevalueringen viser at FME-ene er på god vei til å nå målene Forskningsrådet satt da vi etablerte ordningen, og nå håper vi at midtveisevalueringen vil bidra til at de når målene på alle områder ved slutten av åtteårsperioden, sier Tone Ibenholt som er koordinator for FME-ene i Forskningsrådet.

Detaljerte anbefalinger

De åtte FME-ene innenfor bioenergi, bygg med nullutslipp, CO2-håndtering, havvind, miljøvennlig energidesign og sol, ble etablert i 2009. De er sikret finansiering i fem år med opsjon på ytterligere tre år. Etter fire år ba Forskningsrådet et internasjonalt ekspertpanel om å gjennomføre en midtveisevaluering av de åtte sentrene. Dette er en faglig uavhengig evaluering, der konklusjoner og anbefalinger helt og holdent er panelets egne.

- Rapporten har to formål: Den vil danne det faglige grunnlaget når Forskningsrådet skal avgjøre om hvert FME skal få støtte for de siste tre årene. Og den gir verdifulle råd til det enkelte senter om hva som kan forbedres, sier Tone Ibenholt som er koordinator for FME-ene i Forskningsrådet.
Ekspertpanelet har laget en individuell evaluering for hvert av de åtte sentrene som munner ut i en rekke til forbedringer.

Les hele rapporten FME Midterm Evaluation 2013 PDF - 1,4 MB
 

Skrevet av:
Claude R Olsen
Publisert:
21.05.2013
Sist oppdatert:
03.10.2018