Gå direkte til innhold
 

INFOBREV 02-12 fra FP7 Energi

 

Støtte til medvirkningsarbeid i EU og IEA

Forskningsrådet gir gjennom utlysningen «Støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA»  støtte til norske aktører som ønsker å engasjere seg i strategisk arbeid inn mot EU og IEA. Utlysningen omfatter:

  1. EUs teknologiplattformer og lignende fora: støtte til medvirkning i strategiske prosesser
  2. European Energy Research Alliance (EERA): støtte til medvirkning i etablering av nye Joint Program og nye subprogrammer under eksisterende Joint Program
  3. International Energy Agency (IEA)s teknologinettverk: støtte til medvirkning i etableringen av nye prosjekter (task/annex)

Ny søknadsfrist for støtte etter denne ordningen 15.2.2010.

En sentral del av det strategiske arbeidet som støttes er koordinering og informasjonsspredning blant norske aktører. Dette arbeidet gjøres blant annet gjennom drift av egne «skyggegrupper» for de enkelte fagområdene. Se infobrev 12-11 litt ned på siden.

Støtten som er gitt så langt, har ført til økt informasjonsutveksling og koordinering blant norske aktører innen flere fagområder. Dette arbeidet er det ønskelig å utvikle og utvide videre. Skyggegruppene skal være åpne for alle norske aktører som ønsker å delta. Møter skal annonseres i dette infobrevet.

Støtten har også ført til at norske aktører er blitt bedre representert i en del relevante EU-fora. Det er oppnådd posisjoner som gir gode muligheter for å påvirke agendaen og forskningsprioriteringer. Dette er særskilt viktig på områder der norske aktører innehar spisskompetanse og kan bidra aktivt på et internasjonalt nivå. 

Norske representanter i de energirelevante teknologiplattformene i EU PDF - 114 KB

Ønsker din organisasjon å delta i skyggegruppemøter, ta kontakt med fagansvarlig for ditt fagområde i RENERGI , så vil du bli henvist videre, eller direkte med organisator.

Kontaktperson for medvirkingsstøtte i Forskningsrådet:
 
Liv Bjørhovde Rindal


Få hjelp fra den norske NCP Energi

Det nærmer seg søknadsfristen (8. mars kl 17:00) for utlysningen FP7-ENERGY-2012-2. Forskningsrådets NCP Energi (Europa-kommisjonens National Contact Point relatert til FP7 på energiområdet) bistår gjerne i søknadsprosessen så langt som kapasiteten rekker.

Trenger du tips og råd, eller ønsker kommentarer på utkast til søknader eller annet, kan du ta kontakt med Tor Ivar Eikaas på e-post tie@rcn.no eller telefon 926 04 524.


Europautredningen: Viktig med norske prioriteringer i Horizon 2020

Regjeringen har publisert den nye Europautredningen: Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU (NOU 2012: 2).

I kapittel 20.3 Forskning og høyere utdanning (side 611-624) er det en forholdsvis fyldig omtale av EUs forskningssamarbeid og norsk deltagelse. Utvalget fremhever blant annet:

• det europeiske samarbeidet har vært viktig for norsk forskning og utdanning, dermed også for norsk økonomi og samfunnsliv.

• det har vært et stort sammenfall i de forskningspolitiske prioriteringene i Norge og i EU, det kan likevel være forskjeller hva gjelder faglig profil på satsingene. I diskusjonene om et nytt rammeprogram etter 2013 (Horisont 2020) vil det være viktig å utvikle norske prioriteringer for struktur og innhold.

• den utfordring som ligger i at dette er et område med stor utvikling og at det er betydelig kompleksitet i EUs kunnskapspolitiske virkemiddelapparat. Norges forbindelser er mange og det er tidvis vanskelig for norske aktører og holde seg informert om utviklingen og den norske deltakelsen. Opparbeidet kompetanse og kapasitet er heller ikke direkte overførbar til nye ordninger og virkemidler.

• EØS-avtalen gir ingen formell representasjon i de politiske prosessene på ministernivå, men EØS-avtalen har gitt norsk forvaltning (både departements- og direktoratsnivå) og Forskningsrådet adgang til et omfattende system av komiteer og ekspertgrupper på feltet. Uformelle forbindelser mellom EUs organer og politisk ledelse i departementet har vært viktige, men disse er samtidig sårbare for variasjoner i den enkelte statsråds interesser og kapasitet til å delta effektivt. Samtidig har EUs utvidelser og økning i antall assosierte medlemmer gjort det trangere rundt de utdannings- og forskningspolitiske bordene. Erfaringene så langt viser likevel at EØS-avtalen og Kommisjonen har vært fleksible nok til å danne en stødig ramme for norsk deltakelse under skiftende omstendigheter.

Håndbok i EØS-arbeid

UD har publisert en revidert versjon av Håndbok i EØS-arbeid.

Boken er oppdatert i henhold til en rekke institusjonelle endringer i EU som følge av Lisboa-traktatens ikrafttredelse. For energiforskingen er spesielt disse relevante:

• Kapittel 6.3 Formelle kanaler overfor EU(avsnitt side 58). Utdrag:

o Muligheten for å få gjennomslag for synspunkter er større jo tidligere man kommer inn i beslutningsprosessen.
o Det er ikke størrelsen på landet som er avgjørende for å få gjennomslag. Faglig gode innspill, gjerne kombinert med alliansebygging og orientert mot en “felles” løsning, gir ofte gjennomslag i EU, med andre ord – “påvirkning gjennom medvirkning”.
o Komitédeltakelse representerer derfor en svært viktig mulighet for Norge, og det er viktig at denne muligheten utnyttes fullt ut.

• Kapittel 6.4 Norsk deltakelse i ekspertgrupper og komiteer (underoverskrift Deltakelse i ekspertgrupper og komiteer er sentralt i EØSsammenheng side 60). Utdrag:

o Alle departementer bør ha et bevisst forhold til deltakelse, med en prioritering av hvilke ekspertgrupper og komiteer som er viktige, hva som ønskes oppnådd og hvordan. Rutiner for gode forberedelser og forpliktende praksis for rapportering fra møter er viktig.
o Det må være kontinuitet i deltakelsen fordi innflytelse er avhengig av tilstrekkelig kompetanse og kontinuitet.

• Kapittel 6.4.1 Norsk deltakelse i EUs programmer (underoverskrift Deltakelse i programkomiteene side 63). Utdrag:

o Programkomiteene bistår Kommisjonen med råd om faglig innhold og aktiviteter innen programmene, kriterier for prosjektstøtte og synergi med beslektede aktiviteter på nasjonalt nivå.
o I programkomiteene har Norge rett til å bli hørt, men har ikke stemmerett. Det forekommer relativt sjelden at disse komiteene faktisk går til avstemning og således er forskjellen på medlemsstatus gjennom EU eller EØS av mindre praktisk betydning.

EU Energy Roadmap 2050

EU har ambisjoner om store reduksjoner av klimagassutslipp innen 2050. I desember ble et veikart som gir innsikt i hvordan de skal ta fatt på dette arbeidet lagt fram. Veikartet danner grunnlaget for den videre prosessen i EU, og er et viktig underlagsdokument for norske aktører som ønsker å delta i FP7 og Horizon 2020.

Les mer:
- Pressemelding
- Energy Roadmap 2050
- Se video fra «High-level Stakeholder Conference on the Energy Roadmap 2050» 7. februar

Hva har FP7 egentlig støttet?

Lurer du på: Hva har FP7 støttet på energiområdet? Hvor mange FP7-prosjekter finnes det innen ditt område? Hva går prosjektene ut på? Hvor mye støtte har ditt fagområdet fått i FP7?

Disse to oversiktene gir svarene:
Implementation of the FP7 Energy Theme PDF - 315 KB
FP7 Energy Open Areas PDF - 220 KB

Husk også at denne informasjon er veldig relevant når du skal medvirke i utformingsprosessen av nye utlysninger. Kommisjonen utlyser ikke aktiviteter som det allerede er prosjekter på.

50 milliarder til energiforskning i Horizon 2020

EU-kommisjonen foreslår å bevilge 50 milliarder kroner til energiforskning utenom kjernekraft i den nye rammeplanen Horizon 2020 for perioden 2014-2020. I tillegg til de 50 milliardene kommer energirelevante forskning og innovasjon i andre deler av Horizon 2020.

For eksempel kan opp til ni milliarder kroner gå til implementering av SET-plan-prosjekter under det som er kalt Access to Risk Finance i Horizon 2020. Det ligger også betydelig energirelevant aktivitet under European Research Council (fremragende forskning), Marie Curie (mobilitet) og forskningsinfrastruktur, som alle er foreslått styrket i H2020.

Det foreslås også midler til «Leadership in enabeling and industrial technologies», som vil bidra til energimålene gjennom løsninger for energieffektive bygninger og smartgid. Uten at det er mulig å estimere eksakt kan disse andre delene i H2020 utgjøre et tillegg på omtrent 30 % i finansieringen til energiområdet.

Brukerundersøkelse om informasjon om energiforskning

EU-kommisjonen har satt i gang en brukerundersøkelse som skal inngå i arbeidet med kommunikasjon om energiforskning i DG RTD (direktoratet for forskning og innovasjon). Den ønsker å vite hvordan informasjon om europeisk energiforskning oppfattes av deg, hvilke kommunikasjonskanaler du synes er mest nyttige og hvilke områder du gjerne vil ha mer informasjon om.

Svar på undersøkelsen:
- Ikke-eksperter (under valg av land, svar Other og spesifiser).
- Eksperter

Spania, det mest avanserte bioenergilandet

Det europeiske industriinitiativet på bioenergi (EIBI) har gjort opp status på industriens interesse og modenhet for å oppskalere og kommersialisere teknologisk avanserte bioenergikonsepter. Spania var landet med flest deltakere og hvor også en stor andel av skissene ble evaluert til «ja» eller «kanskje». Norge hadde to deltakere på fjorårets «Call for Expression of Interest», og begge skissene fikk godkjentstempel.

Analyserapporten fra EIBI

Forskningsprioriteringer om SmartGrid

EEI Team for smartgrid hadde møte 24. januar. De europeiske organisasjonene for transmisjonsselskaper (ENTSO-E) og distribusjonsselskapene (EDSO) la frem sine prioriteringer.

Les alle presentasjonene fra EEI Team meeting 6

Utnytt informasjonen i infobrevene

Infobrevene inneholder mye informasjon med lenker til relevante EU/FP7-sider som kan være nyttige også etter at de ble sendt ut.

Sjekk Forskningsrådets infobrevside for FP7 Energi.

En annen nyttig side for søkere om EUs forskningsmidler er Participant portal med call info
 

«FP7 roadshow» starter 26. april

Det er fortsatt to år igjen av 7. rammeprogram, men den siste runden av prosjektutlysninger vil bli publisert utover året 2012. Disse utlysningene vil bli preget av at budsjettene for de enkelte delprogrammene har økt vesentlig henimot slutten av 7RP. Så her gjelder det å kjenne sin besøkelsestid!
Forskningsrådet vil intensivere mobiliseringsarbeidet dette viktige året.

«Våroffensiven» starter i Oslo (Felix, Aker Brygge) 26. april, med en full presentasjon av de utlysningene som vil bli publisert – de fleste i juli. Den påfølgende dagen vil Sean McCarthy kjøre sitt legendariske heldagsseminar «How to write a competitive proposal for FP7» (anbefales!), og så går det slag i slag: Tromsø 8. mai, Trondheim 9. mai, Bergen 10. mai, Ås 22. mai. Flere steder kommer etter hvert. For bedrifter/næringslivet vil det bli arrangert frokost- eller lunsjseminarer.

Kontaktperson i Forskningsrådet:
Vebjørn Walderhaug
vw@rcn.no
Tor Ivar Eikaas
tie@rcn.no

Technoport – Sharing possibilities

Forskningsrådet er partner med årets Technoport 2012 i Trondheim 16.-18. april. Inkludert er energiforskningskonferansen RERC 2012.
Vi oppfordrer til å sende invitasjon til Technoport 2012 til dine utenlandske forbindelser.

Welcome to Technoport 2012 - Sharing Possibilities
 

Om SET-planen (Strategic Energy Technology Plan) på norsk

Utfyllende informasjon om SET-planen på norsk PDF - 578 KB  

Utlysninger fra FP7 Energi

EU offentliggjorde i juli 2011 utlysningene for FP7 i 2012, mange av dem var innenfor energi.

Mer informasjon om de energirelaterte utlysningene

Konferanser og arrangementer

SETIS Upcoming Events 
 

6th Annual European Carbon Capture and Storage conference
27.-28. februar, London

World Sustainable Energy Days 2012
29. februar – 2. mars, Wels i Østerrike

GeoTHERM 2012 expo and congress
1.-3. mars, Offenburg i Tyskland

European Biomass to Power
11.-12. april. London

EWEA 2012
16.-19. april, København

2nd European Energy Conference
17.-20. april, Maastricht i Nederland

EU Financing for Energy Efficiency and Renewables in Public Projects
23.-24. april, Berlin

2nd EERA Annual Congress
25.-26. April 2012, Brussel

«FP7 roadshow»
26. april, Oslo
8. mai, Tromsø
9. mai, Trondheim
10. mai, Bergen
22. mai, Ås

The 3rd Annual Brussels Carbon Capture & Storage Summit 2012
15. mai, Brussel

The Energy & Materials Research Conference (EMR2012)
20.-22. juni, Torremolinos i Spania
 


Forskningsrådets kontaktpersoner

Har du spørsmål angående mulig deltagelse i en FP7-søknad, ønsker kommentarer på utkast til søknader eller annet kan du ta kontakt med
Tor Ivar Eikaas

Fagspørsmål: Beate Kristiansen
Fagspørsmål: Trygve Utheim Riis
Fagspørsmål: Liv Bjørhovde Rindal
Økonomi og IPR: Yngve Foss
Prosjektetableringsstøtte: Randi Basmadjian 

Dette informasjonsbrevet er til deg som vil følge med i relevant utvikling og aktiviteter relatert til energi i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling. Infobrevet gir deg informasjon om og linker til relevante data for årets utlysninger. Brevet blir sendt til alle som har vært i kontakt med Forskningsrådet angående EU-søknader innenfor energiområdet de senere årene.

Kjenner du andre som kan ha glede av å motta brevet eller ønsker du mer informasjon om sakene brevet omhandler, ta kontakt med NCP (National Contact Point) på energi, Tor Ivar Eikaas på tie@rcn.no.

 

Skrevet av:
Beate Kristiansen Spesialrådgiver +47 22 03 72 30 bki@forskningsradet.no
Publisert:
13.02.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016