Gå direkte til innhold
 

Lyser ut kunnskapsplattform:

Hva skjer med villaksen i havet?

Mange er bekymret for at villaksbestanden går tilbake, men det mangler kunnskap om hvorfor. Nå vil Forskningsrådet legge penger i et stort prosjekt for å finne ut mer om villaksens liv i havet.

Johannes Holmen leder Forskningsrådets arbeid på villaks på tvers av flere programmer. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) la i mars 2016 fram en rapport som tyder på at bare ca. fem prosent av laksesmolten kommer tilbake til elva som voksen laks. Det ser også ut som om dødeligheten i havet har økt de senere årene, og at det delvis skyldes store forandringer i havmiljøet.

– Tradisjonelt har det vært vanskelig å følge laksen i havet, fra den forlater elva som smolt, til den kommer tilbake som voksen, gytemoden fisk etter ett til tre år. I denne perioden møter den mange utfordringer, som ytre fiender, smittestoffer og lakselus. Men hvordan disse utfordringene påvirker laksens dødelighet i havet og hvilke faktorer som er viktigst, vet vi lite om, sier seniorrådgiver Johannes Holmen i Forskningsrådet. Han leder Forskningsrådets arbeid på dette feltet som går på tvers av flere programmer.

På tvers av programmer og forskningsmiljøer

De tre programmene MILJØFORSK, MARINFORSK og HAVBRUK har alle ansvar for forskningsområder som berører villaksen. Nå har programmene gått sammen om å lyse ut midler til en kunnskapsplattform for å finne ut mer om hva som skjer med laksen i havet. Tanken bak en kunnskapsplattform er å etablere et stort prosjekt hvor flere miljøer samarbeider om å bygge opp grunnleggende kunnskap på et tema.

Forskningsrådet samlet i fjor forskere fra miljøer rundt i landet som jobber med villaks, for å få oversikt over hva vi vet, hvor det mangler kunnskap og på hvilke områder miljøene kan samarbeide og utfylle hverandre. Denne gjennomgangen gjorde det klart at det mangler kunnskap om de store linjene og sammenhengene, og at det er mye vi ikke vet. De tre programmene har derfor til sammen satt av 21 millioner kroner i fire år til en kunnskapsplattform på tvers av miljøene.  

Mange uavklarte spørsmål

– Etter møtet i fjor kunne vi konkretisere hvilke spørsmål vi trenger svar på for å kunne forvalte de ville, norske laksebestandene bedre, sier Holmen. – Det gjelder både overordnede spørsmål om laksens rolle i økosystemet og hvilken betydning endringer i havets økosystemer har for laksens vekst og overlevelse, til spørsmål om hvordan smittedepoter i havet påvirker villaksens helse, hvilke vandringsveier laksen følger til og fra marine oppvekstområder, og hvilke farer som truer under vandringene, forklarer Holmen.     

Forskningsrådet lyser ut midler til en kunnskapsplattform som skal gi svar på hva som påvirker laksens dødelighet i havet og hvilke faktorer som er viktigst. (Foto: Hans-Petter Fjeld, Wikimedia Commons)

På grunnlag av møtet i fjor høst er det utarbeidet et eget notat om hva vi vet om marine påvirkningsfaktorer på vill atlantisk laks. Dette notatet er bakgrunn for utlysningen. Det er også laget er referat fra møtet 30.8.2016 som gir oversikt over de ulike miljøenes innsats innenfor temaet villaksens overlevelse i hav og kystsone. 

Selve utlysningen er tilgjengelig (som planlagt fram til 6 uker før søknadsfristen 6.9.17) på Forskningsrådets nettsider/Finn utlysninger/MILJØFORSK

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
29.05.2017
Sist oppdatert:
03.10.2018