Gå direkte til innhold
 

Høring om anbefalinger for instituttpolitikken

Forskningsrådet ønsker kommentarer til ny synteserapport om instituttpolitikken. Rapporten blir et innspill til regjeringens gjennomgang av instituttpolitikken. 

Rapporten anbefaler blant annet at dagens inndeling av forskningsinstituttene i fire fagarenaer vurderes på nytt. For å styrke instituttenes rolle i omstillingen av næringslivet og evne til å bygge opp kompetanse bør basisfinansieringen økes til 15 prosent av omsetningen.

I rapporten vil Forskningsrådet gi sine anbefalinger til hvordan staten kan målrette og effektivisere sin instituttpolitikk. Rapporten oppsummerer evalueringer av de fire arenaene som instituttsektoren er delt inn i: miljøinstituttene, de teknisk-industrielle instituttene, de samfunnsvitenskapelige instituttene og primærnæringsinstituttene.

Det er et spørsmål om dagens inndeling av institutter i fagarenaer er den beste, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen. (Foto: Thomas Keilman) – Det er et spørsmål om dagens inndeling av institutter i fagarenaer er den beste. I dag går kompetanse mer på tvers innenfor områder som for eksempel bioøkonomi og bioteknologi. En annen inndeling kan også åpne opp for å ta inn flere institutter som i dag faller utenfor basisfinansieringsordningen, sier Forskningsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Bygge opp kompetanse

Samfunnets mål for forskningsinstituttene er at de skal utføre forskning av høy kvalitet til anvendelse i næringslivet, forvaltningen og samfunnet for øvrig. OECD har påpekt at de kan spille en viktig rolle i omstillingen av norsk økonomi. Det forutsetter at instituttene kan bygge opp kompetanse på nye områder. 

Rapporten anbefaler derfor at basisfinansieringen økes til 15 prosent av instituttenes FoU-omsetning.  I dag varierer basisfinansieringen av instituttene mye mellom de ulike arenaene.

– I dag har de teknisk-industrielle instituttene lavest basisfinansiering, og de bør derfor prioriteres. Økningen bør knyttes til utvikling av kunnskap innenfor politisk prioriterte områder i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, sier Røttingen, som legger til:

– En økning i basisfinansieringen bør følges av et tydeligere krav til høy faglig kvalitet ved instituttene. Vi anbefaler derfor at kravene for vitenskapelig produksjon økes til ett publikasjonspoeng per forskerårsverk. Kravet må økes fra dagens nivå i takt med at basisbevilgningen øker.

Rapporten anbefaler i større grad å målrette instituttenes rolle i doktorgradsutdanningen. Ordningen med egne stipendiatstillinger til forskningsinstituttene som mottar statlig basisbevilgning, foreslås avviklet.  Forskningsrådet foreslår i stedet å utvikle ordninger for å tildele ressurser til ekstra stipendiater i forskningsprosjekter som instituttene allerede er tildelt.

Høringsfristen er satt til onsdag 28. november kl. 16.00. Den 22.11 arrangerer NIFU et åpent seminar om instituttpolitikken, der rapporten også vil diskuteres. 

Andre anbefalinger i rapporten

Norske institutters rammebetingelser for deltagelse i EUs forskningsprogram er dårligere enn for institutter i land det er naturlig å sammenlikne seg med. Forskningsrådet mener at STIM-EU-ordningen bør styrkes slik at norske forskningsinstitutter ikke taper økonomisk på å delta i prosjekter under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. 

Forskningsrådet vil anbefale at kravet til størrelse for forskningsinstitutter heves fra 20 til 40 FoU-årsverk. Unntak gjøres for institutter som har en så smal innretning at instituttet ikke har problemer med å produsere vitenskap, eller hevde seg i konkurransen om oppdrags- og bidragsmidler.

Forskningsrådet anbefaler at indikatorene for resultatbasert grunnbevilgning og vektingen av disse bør gjennomgås. Forskningsrådet vil foreslå å heve den konkurranseutsatte delen av basisbevilgningen til 20 prosent. Dette forutsetter at basisbevilgningen økes.

For å sikre instituttenes faglige integritet og en nødvendig autonomi, bør alle instituttene som mottar basisfinansiering ha et styre som er øverste ansvarlig for instituttets drift og strategi.

 

 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
09.11.2018
Sist oppdatert:
26.11.2018