Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådets fremtidsanalyser er klare

Forskningsrådet har gjennomført framtidsanalyser innenfor temaområdene: digitalisering, innovasjon i offentlig sektor og markedsmulighetene knyttet til klimautfordringer.

Foto: Shutterstock

Analysene gir en pekepinn på hvordan norsk forskning og innovasjon på disse feltene bør prioriteres, organiseres og gjennomføres.

Temaene er valgt fordi endringstakten på områdene er stor og forventes å øke ytterligere fremover. Dette er også temaer hvor det er særskilt behov med mer kunnskap for å ta kloke veivalg.

Prosessene har hatt et  2030-perspektiv og målet har blant annet vært å gjøre Forskningsrådet bedre i stand til å gi framtidsrettede innspill til regjeringens Langtidsplan for forskning.

Arbeidet har involvert et bredt spekter av aktiviteter og aktører fra næringsliv, akademia og myndigheter, totalt ca. 300 personer. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Fremtidens forsknings- og innovasjonspolitikk

I tillegg til en rekke anbefalinger på hvert av de tre temaområdene gir analysen følgende anbefalinger for forsknings- og innovasjonspolitikken generelt:

 • Forsknings- og innovasjonspolitikken må bli mer utfordringsdrevet.
  Flerfaglig, tverrfaglig og tverrsektoriell innovasjon for å løse store samfunnsutfordringer vil avløse dagens, fag, profesjon og sektorinndelte forsknings- og innovasjonspolitikk.
   
 • Forsknings- og innovasjonspolitikken må adressere både spiss og bredde tydelig.
   
 • Verdensledende forskning og innovasjon på noen utvalgte områder i Norge må ledsages av strategier for å innhente ledende kunnskap og teknologi og anvende dette bredt i alle deler av samfunnet. Spredning og oppskalering av innovasjoner må bli like viktig som det å innovere.
   
 • Utvikling av infrastruktur for testing av nye løsninger må bli en enda mer sentral del av forsknings- og innovasjonspolitikken. Konkurransen om å bli verdensledende testarena vil tilta i årene fremover. Skal Norge vinne denne kampen på utvalgte områder må det investeres i infrastruktur i verdensklasse.
   
 • Forsknings- og innovasjonsaktivitet innenfor alle sektorer må i større grad ta med brukerne på laget. Forskningens legitimitet og innovasjonsprosessenes effektivitet er avhengig av at innbyggerne og brukere av forskning deltar aktivt i utviklingsløp med forskere. 
   
 • Det er behov for en mye tydeligere og tyngre satsing på digitalisering i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og i all forsknings- og innovasjonspolitikk i årene fremover.

Rapportene tilknyttet forsight-prosessen finnes øverst til høyre.

 

Skrevet av:
Siv Haugan Seniorrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
21.11.2017
Sist oppdatert:
21.11.2017