Gå direkte til innhold
 

Evaluering av sykehusreformen (2005-2006)

Forskningsrådet inviterer til debatt om resultatene

Nok en helsereform har vært gjenstand for en forskningsbasert evaluering i regi av Forskningsrådet. Rapporten ble overrakt helseminister Sylvia Brustad onsdag 21. februar 2007. Forskningsrådet inviterer til konferanse med nærmere presentasjon av resultatene, og paneldebatt.

Sykehusreformen, som ble satt i verk 1. januar 2002, besto av to hovedelementer: Statens overtakelse av eieransvaret for de fylkeskommunale sykehusene og andre virksomheter innen spesialisthelsetjenesten, og organisering av virksomhetene i foretak, regionale og lokale.

Pasientbehandling
Reformen hadde en rekke intensjoner, blant annet økt effektivitet, bedre samhandling med det kommunale nivået, reduserte ventetider, bedre prioritering av pasienter og mer likeverdig tjenestetilbud.

Evalueringen har lagt mest vekt på forhold rundt pasient-behandlingen. I denne forskningsbaserte evalueringen, som var et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, ble det lagt mest vekt på forhold omkring pasientbehandlingen.

Evalueringen ble gjennomført i 2005-06, og det totale budsjettet var på fem millioner kroner.

Helseminister Sylvia Brustad sier at evalueringen var riktig og nødvendig, den viser at reformen i store trekk har innfridd, men at det fortsatt gjenstår utfordringer.

Trenger bedre arbeidsdeling
- Jeg ser at vi fortsatt har utfordringer med å prioritere likt de pasientene som skal raskest under behandling. Her er det for store forskjeller mellom helseregionene, selv om det er bra at forskjellene er blitt mindre innad i hver helseregion, sier Brustad i en pressemelding på Regjeringen.no.

– Vi må også fortsette med tiltak for å få bedre arbeidsfordelingen mellom sykehusene.  Evalueringen viser at mye bra er gjort for å samle for eksempel kreftkirurgi til færre sykehus.  Vi vet at dette gir bedre kvalitet på behandlingen, og her har vi mer å vinne for flere typer sjukdommer.  Samtidig er vi ikke i mål med å få plassert alle de riktige og viktige oppgavene som lokalsykehusene skal ha inn mot framtiden.

Nordisk ekspertise
Evalueringsarbeidet har vært svært omfattende, og Forskningsrådet inviterer til konferanse 16. april for å presentere resultatene mer inngående og skape rom for diskusjon.

Fem av delprosjektene vil bli presentert i detalj på konferansen. Ekspertise fra de andre nordiske land vil også delta som foredragsholdere og bidra til å sette resultatene av evalueringen i et internasjonalt perspektiv.

John-Arne Røttingen. Foto: Sissel Drevsjø, Fotokonsult. En styringsgruppe, ledet var direktør John-Arne Røttingen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, har hatt det faglige ansvaret for gjennomføringen av oppdraget.

To hovedprosjekter
Evalueringen er gjennomført som to prosjekter utført av to større forskersammenslutninger.  I det ene prosjektet har sykehusreformens effekt på tilgjengelighet, prioritering og effektivitet blitt evaluert, ledet av forsker dr. polit. Oddvar Kaarbøe ved Rokkansenteret i Bergen.
Det andre prosjektet omhandlet erfaringer med brukerråd i helseforetakene, arbeidsmiljø og ansattes medvirkning i organisatoriske prosesser og ble ledet av forskningsleder Terje Lie ved IRIS i Stavanger.

Begge prosjektene har bestått av en rekke delprosjekter. Styringsgruppen har vurdert sluttrapportene fra prosjektene på et overordnet nivå og utarbeidet konklusjonene i rapporten.

Skrevet av:
Ingvil Bjørnæs Avdelingsdirektør +47 22 03 73 76 ib@forskningsradet.no
Publisert:
23.02.2007
Sist oppdatert:
05.03.2008