Gå direkte til innhold
 

Forskningsrådet har oppdatert Norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet oppfordrer nå forskningsinstitusjoner som planlegger å søke infrastrukturmidler om å sette seg inn i de relevante områdestrategiene. Disse beskriver det strategiske grunnlaget for neste tildeling.

Til sammen 57 store laboratorier, databaser og utstyrsenheter som er spesielt viktig for norsk forskning er fremhevet på det oppdaterte veikartet. 13 er nye.

Alle prosjektbeskrivelsene er samlet i en egen oversikt.

Norsk veikart for forskningsinfrastruktur er en del av Forskningsrådets strategi for å sikre at forskningsmiljøer i Norge har tilgang til moderne fasiliteter og oppdatert utstyr, og at det er prosjekter av nasjonal viktighet med stor strategisk betydning for norsk forskning som finansieres.

Veikartet beskriver både eksisterende forskningsinfrastruktur og framtidige behov innenfor de ulike fag-, tema- og teknologiområdene, de såkalte områdestrategiene

– Vi oppfordrer sektoren til å diskutere forskningsinfrastruktur og investeringsbehov med oss i tiden framover, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet. (Foto: Sverre Jarild) Veikartet oppdateres annet hvert år etter hver utlysning. Det oppdaterte veikartet legger premissene både for neste utlysning og for hvordan søknadene til infrastrukturordningen blir vurdert. De som planlegger å søke infrastrukturmidler fra Forskningsrådet bør derfor sette seg inn i de relevante områdestrategiene.

Samtidig vil Forskningsrådet gjerne ha innspill fra sektoren slik at disse områdestrategiene til enhver tid viser det reelle investeringsbehovet.

– Veikartet er et levende dokument. Vi oppfordrer sektoren til å diskutere forskningsinfrastruktur og investeringsbehov med oss i tiden framover, og tar gjerne i mot innspill fra forskningsinstitusjonene dersom de mener områdestrategiene er uklare eller mangelfulle, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet.

Fortsatt investeringsbehov

Alle de 57 prosjektene på veikartet har vært gjenstand for en grundig vurdering av faglig kvalitet og strategisk betydning for norsk forskning.  Prosjektene på veikartet er store og nasjonalt viktige forskningsinfrastrukturer, som enten har mottatt finansiering etter utlysningen av midler i 2014 eller tidligere, eller er vurdert som støtteverdig av Forskningsrådet.

Til sammen 57 store laboratorier, databaser og utstyrsenheter som er spesielt viktig for norsk forskning er fremhevet på det oppdaterte veikartet. 13 er nye.

De fleste av prosjektene på veikartet har mottatt finansiering og er i en implementeringsfase eller er ferdig etablert.

Fire av prosjektene som framheves er vurdert som støtteverdige av Forskningsrådet, dvs. at de holder så høy kvalitet og har så stor betydning at Forskningsrådet mener de bør realiseres, men det har hittil ikke vært rom til det innenfor de økonomiske rammene.

– Etter seks år med betydelige investeringer i forskningsanlegg, utstyr og databaser gjennom Forskningsrådets nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur, er vi på vei inn i en fase der det blir viktig å fornye og oppgradere viktige, nasjonale forskningsinfrastrukturer.

Samtidig viser søknadene vi mottar og analysene våre at det er behov for å investere i en rekke helt nye infrastrukturer på flere fagområder og teknologiområder, sier Hanneborg.   

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
15.03.2016
Sist oppdatert:
16.03.2016