Gå direkte til innhold
 

Ny evaluering av BIA

Forskning og innovasjon løfter næringslivet

Bedriftenes konkurranseevne blir styrket med støtte fra Forskningsrådet. Det viser en fersk evaluering av BIA, Forskningsrådets største program for forskning i næringslivet. Programmet gir kunnskapsoverføring mellom bedrifter og forskningsmiljøer, og bidrar til bærekraftig omstilling.

– Funnene viser at FoU kaster av seg, sier Anne Kjersti Fahlvik (Foto: Sverre Chr. Jarild) – Innsikten evalueringen gir om viktigheten av en åpen, ikke-tematisk arena for å heve innovasjonsevnen i norske bedrifter er svært interessant. Evalueringen viser at vi lykkes i å støtte prosjekter med høy kvalitet, som gir verdier både for bedriftene og samfunnet. Samtidig er det viktig at vi alltid utvikler oss for å være relevante. I evalueringen får vi flere råd om hvordan vi kan utvikle BIA videre. Dette vil vi ta med oss, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør for Innovasjon i Forskningsrådet.

Evalueringen er grundig og basert på delstudier der gode fagmiljøer har anvendt anerkjent metodikk i sine analyser. Et ekspertpanel har lagt disse til grunn for å løfte frem de viktigste funnene og gi råd til Forskningsrådet.  

Noen av de viktigste funnene i evalueringen er:

 • BIA er samfunns- og bedriftsøkonomisk lønnsomt
 • BIA utløser FoU-samarbeid og bidrar til kompetansebygging
 • BIA bidrar til innovasjon og bærekraftig omstilling
 • Bedriftene som får prosjektstøtte fra programmet har høyt ambisjonsnivå og avansert forskning
 • BIA som en åpen, ikke-tematisk, konkurransearena for næringslivet har lyktes

Avgjørende samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer

I snitt har et prosjekt med støtte fra BIA fem ulike partnere, og minst en av disse må være et forsknings- og utdannings (FoU)-miljø. Evalueringen viser at BIA utløser mye FoU-samarbeid og bidrar til kompetansebygging. Virkemiddelanalysen fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at det er betydelig samarbeid mellom aktørene i BIA-prosjekter.

– Fra Forskningsrådets side har det hele tiden vært et viktig mål å stimulere til økt samarbeid. Dette gir langsiktig kompetansebygging i både bedrifter og FoU-miljøer, og har stor verdi for det enkelte prosjekt. Med det tette samarbeidet får bedriftene hyppig tilgang til forskere, samtidig får forskerne kontinuerlig testet forskningen sin på bedriften. Dette gir bedre kvalitet og relevans på forskningen, sier Anne Kjersti Fahlvik.

Støtten gir gode effekter for bedriftene

Møreforskings analyse viser at tre av fire bedrifter har kommersialisert eller venter kommersialisering i løpet av de første 10 årene etter at prosjektet deres er avsluttet. Et utvalg på 50 analyserte prosjekter har beregnet nåverdi av forskningen på åtte milliarder kroner. Bedriftene har selv brukt om lag en milliard på disse prosjektene, mens Forskningsrådet har støttet dem med en halv milliard. Evalueringen viser også at midler fra BIA er en hjelp for bedriftene når de henter inn investorkapital. Dette gjelder spesielt for forskningsintensive bedrifter i oppstartsfasen, særskilt innenfor biomedisin og IKT.

– Funnene viser at FoU kaster av seg. Dette er lønnsomme investeringer både for samfunnet og for bedriftene, og viser at BIA er et viktig virkemiddel for å skape nytt næringsliv og for økt verdiskaping i norsk næringsliv. Vi er stolte over at ekspertpanelet ga BIA terningkast fem da de la frem sin rapport, avslutter Anne Kjersti Fahlvik.

Synteserapport og alle delrapportene kan leses her:

 

Evaluering av BIA (2017) PDF - 924 KB

Virkemiddelanalyse (Samfunnsøkonomisk analyse AS) PDF - 2,2 MB

Surveybasertbasert analyse (Møreforsknings AS) PDF - 4,8 MB

Økonometrisk studie (SSB) PDF - 1,2 MB

Casestudieanalyse (Technopolis Group Sweden) PDF - 1,1 MB

Porteføljeanalyse (Norges forskningsråd) PDF - 2,1 MB

OM BIA:
BIA er et av Forskningsrådets største programmer og en viktig samarbeidspartner for næringslivet. Programmet finansierer FoU-prosjekter med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier, og skal være komplementært til Forskningsrådets tematiske programmer. BIA skal sørge for at Forskningsrådet har et tilbud til alle deler av norsk næringsliv som ønsker å utnytte FoU for å bli mer innovativ, mer konkurransedyktig og mer internasjonalt orientert.


Hovedmål:

Innenfor programmets ansvarsområde bidra til størst mulig verdiskaping i norsk næringsliv gjennom forskningsbasert innovasjon i bedrifter og deres samarbeidende FoU-miljøer

Delmål:

Gjennom prosjektstøtte og andre tiltak vil programmet bidra til:

- nye eller sterkt forbedrede prosesser, produkter, tjenester og forretningsmodeller

- økt samarbeid om innovasjon mellom bedrifter og FoU-institusjoner og mellom bedrifter

- nye internasjonale partnerskap og mer internasjonalt konkurransedyktig næringsliv

- nye deltagere og samarbeidsforbindelser i FoU-prosjekter

- økt bevissthet blant bedrifter og investorer om FoU som konkurransefortrinn

- å utløse privat kapital for å realisere innovasjon i bedrifter

- å utvikle innovasjonsrettet FoU-kompetanse i norsk næringsliv

- å utvikle næringslivsrelevant kompetanse i norske FoU-institusjoner

Vil du høre mer om hvordan bedrifter har dratt nytte av forskning? Kom gjerne på vårt arrangement under Oslo Innovation Week og Forskningsdagene:

 • 28 sep 2017

  Creating successful connections between research and business

  Sted: Oslo Science Park, The Dome

 • Skrevet av:
  Maria Ekornes Myhre Seniorrådgiver mem@forskningsradet.no
  Publisert:
  14.09.2017
  Sist oppdatert:
  15.09.2017