Gå direkte til innhold
 

Forskere skal evaluere Samhandlingsreformen

Forskningsrådet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre en forskningsbasert følgeevaluering av Samhandlingsreformen.

25 millioner kroner lyses nå ut til forskerprosjekter som skal bidra til å evaluere reformen.

– Evalueringen skal innhente kunnskap mens reformen gjennomføres. På denne måten blir det mulig å vurdere måloppnåelsen både under gjennomføringen av reformen og i etterkant, sier Olaf Rieper.

Forskningsrådet har nedsatt en styringsgruppe for evalueringen, og denne ledes av Rieper.

Samhandlingsreformen Mer helhetlig tilbud
Samhandlingsreformen bygger på forventningen om at helsemyndighetene gjennom en rekke virkemidler skal videreutvikle den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt spesialisthelsetjenesten.

Målet er at disse skal utgjøre et mer sammenhengende og helhetlige tilbud. Samhandlingsreformen innføres gradvis fra 2012 til 2015 og har tre hovedmål:

- Mer helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester.
- En større del av helse- og omsorgstjenestene skal utføres i kommunene.
- Styrke forebyggingen og bedre folkehelsen.

Disse hovedmålene skal nås ved bruk av en rekke virkemidler, slik som rettslige virkemidler (lover m.v.), økonomiske, faglige eller organisatoriske virkemidler, eller gjennom et samspill mellom de ulike typene virkemidler.

Sosiale skjevheter viktig
Evalueringen skal særlig fokusere på tiltak som skal øke tjenestenes tilgjengelighet for utsatte og sårbare grupper. Dette gjelder blant annet brukere med helseproblemer som skyldes sosiale forhold, aldring og psykiske lidelser.

Det er også ønskelig med fokus på flyktninger og innvandrere som brukere av helse- og omsorgstjenester.

- Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformens tiltak når målgruppene, og også hvilke erfaringer brukere og helse- og omsorgspersonell har, sier Olaf Rieper. - Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformens tiltak når målgruppene, og også hvilke erfaringer brukere og helse- og omsorgspersonell har, sier Olaf Rieper. – Evalueringen skal undersøke i hvilken grad reformens tiltak når målgruppene, og også hvilke erfaringer brukere og helse- og omsorgspersonell har.

– Det blir viktig å få belyst sosiale skjevheter. Pasient- og brukersikkerhet knyttet til tiltakene ønskes også belyst, sier Rieper.

Søknadsfrist 18. april
Til søknadsfristen 18. april 2012 lyses det ut inntil 25 millioner kroner til forskerprosjekter.

Til denne utlysningen kan det søkes om prosjekter innenfor alle temaer i Mål- og rammedokumentet.

Dette omfatter både prosjekter om implementeringen av reformen og prosjekter som analyserer effektene av reformen.

Evalueringen ledes av en styringsgruppe med skandinaviske forskere og hvor også pasient- og brukerinteressene er representert. 

Styringsgruppen ledes av Olaf Rieper, forskningssjef ved Anvendt Kommunal Forskning i København.

Skrevet av:
Siv Haugan Spesialrådgiver +47 22 03 73 53 sh@forskningsradet.no
Publisert:
27.02.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016