Gå direkte til innhold
 

Foreslå kandidater til Forskningsrådets nye styrer

Forskningsrådet skal oppnevne medlemmer til nye styrer. Vi trenger kompetente personer fra forskningssektorene, næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner og allmenheten.

Forskningsrådet skal oppnevne nye styrer og trenger din hjelp til å finne gode kandidater. Via lenken nederst kommer du til en side der du kan legge inn forslag. Vi skal ha medlemmer til 15 porteføljestyrer. (Illustrasjonsfoto: Brita Skuland/Thomas Keilman)

Fristen for å foreslå kandidater var 18. januar. Vi takker for alle forslagene vi har fått! 

De nye styrene vi trenger medlemmer til, kalles porteføljestyrer, og det er 15 i alt. Hvert av dem vil få ansvar for en portefølje av programmer og andre aktiviteter Forskningsrådet investerer i innenfor et tematisk område eller fagområde:

 • Industri og tjenestenæringer 
 • Muliggjørende teknologier 
 • Energi, transport og lavutslipp 
 • Landbaserte mat, miljø og bioressurser
 • Klima- og polarforskning
 • Petroleum 
 • Hav
 • Helse 
 • Velferd, kultur og samfunn
 • Utdanning og kompetanse
 • Demokrati, styring og fornyelse
 • Global utvikling
 • Humaniora og samfunnsvitenskap
 • Naturvitenskap og teknologi
 • Livsvitenskap

Kort beskrivelse: Porteføljestyrenes ansvarsområder PDF - 334 KB

To styrenivåer

Porteføljestyrene erstatter ordningen vi har hatt med divisjonsstyrer og programstyrer. Forskningsrådet går altså fra tre til to styrenivåer.

På det øverste nivået er Styret, oppnevnt av regjeringen. Styrets primære oppgave vil være å sette i verk og følge opp forsknings- og innovasjonspolitikken gjennom utforming av strategier og rådgivning, budsjett og rapportering.

Porteføljestyrene, andre nivå, vil ha et bredere ansvar enn de tidligere programstyrene. De skal følge opp målene for forsknings- og innovasjonspolitikken innenfor sitt ansvarsområde, planlegge forsknings- og innovasjonsaktiviteter, beslutte tildeling av forskningsmidler, sikre effekter av investeringene, og gi råd til Forskningsrådets administrasjon. 

Porteføljestyrene oppnevnes i slutten av februar 2019 og ha mellom ni og 11 medlemmer. Vi trenger altså rundt 150 personer til styrene, og vi vil gjerne ha mange flere kandidater. Oppnevningsperioden er fire år.

Foreslå kandidater

Vi ønsker å invitere åpent til forslag på personer som kan gjøre en god jobb i porteføljestyrene. Styremedlemmene må ha høy faglig kompetanse, god kunnskap om forsknings- og innovasjons­politikk og erfaring fra styre- og utvalgsarbeid. Styrene skal ha god balanse blant annet når det gjelder sektor, kjønn, alder og geografi.

Vi ber om at du oppgir

 • ditt eget navn, epostadresse og arbeidssted
 • navn, arbeidssted og epostadresse til den som foreslås
 • hvilket styre vedkommende foreslås til

Gi oss en kort begrunnelse for hvorfor du foreslår kandidaten. Du må også si fra om den du foreslår vet at han/hun blir foreslått.
Samme person kan foreslås til inntil tre styrer.

Send oss forslag innen fredag 18. januar kl 16.00.

Ta gjerne kontakt med spesialrådgiver Stig Slipersæter dersom du har spørsmål.

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
14.12.2018
Sist oppdatert:
18.01.2019