Gå direkte til innhold
 

FRIPRO satser på fagmiljøer med stort potensial

Med den nye søknadskategorien FRIPRO Toppforsk kan gode forskningsmiljøer søke om ekstra romslig og langsiktig finansiering. Midlene skal gjøre det mulig for dem å bli internasjonalt ledende. Forskningsrådet forventer at de som får midler søker ERC i prosjektperioden. Søknadsfristen til FRIPRO Toppforsk er 27. mai.

– Vi ønsker å gi gode forskere og forskningsmiljøer økonomiske rammebetingelser til å jobbe friere og over lengre tidsrom enn det som er vanlig i våre forskningsprosjekter. Slik kan Norge få flere internasjonalt ledende forskningsmiljøer som markerer seg i forskningsfronten, og øke samarbeidet med de beste utenlandske miljøene, sier Forskningsrådets administrerende direktør Arvid Hallén.

Arvid Hallén (Foto: Sverre Jarild)

Prosjektene som får støtte i den nye satsingen, vil få til sammen mellom 15 og 25 millioner kroner over 4 til 5 år. Pengene skal sikre langsiktig finansiering av gode forskningsmiljøer.

Åpent for alle institusjoner

Toppforsk vil være åpent for alle norske forskningsinstitusjoner som søker FRIPRO, dvs. universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og regionale helseforetak. De ulike sektorenes bidrag til fellesløftet og tildeling av prosjekter blir bestemt ut fra hvordan FRIPRO-midlene har blitt fordelt de siste årene. Det betyr at ca. 4 av 5 prosjekter går til universitetene og resten til de andre sektorene. Hvert universitet vil få mulighet til å finansiere minst ett prosjekt. Innsendelse av søknader skal være godkjent av institusjonens ledelse.

Søknadene til Toppforsk behandles i internasjonale ekspertpaneler som øvrige prosjekter i FRIPRO. Endelig utvelgelse av de beste prosjektene vil foregå på to måter. Universitetene vil selv kunne velge blant de høyest rangerte prosjektene fra egen institusjon. Prosjekter fra øvrige institusjoner vil bli rangert endelig av fagkomiteene. På bakgrunn av dette vil institusjonene få tilbud om å delta i spleiselaget.   

Tredje fellesløft i FRIPRO

I Fellesløft III har Universitetene og Forskningsinstituttenes Fellesarena forpliktet seg til et spleiselag med Forskningsrådet. Universitetene og forskningsinstitusjonene legger 750 millioner kroner i potten til FRIPRO over syv år. Forutsetningen er at Kunnskapsdepartementet (KD) øker FRIPROs budsjett med tilsvarende beløp. Dette tredje fellesløftet i FRIPRO kan utløse 1,5 milliarder kroner over syv år. 

To tredjedeler av midlene – én milliard kroner – lyses ut i årets FRIPRO-utlysning. Resten er planlagt utlyst i 2017.

FRIPRO Toppforsk utlyses i utgangspunktet kun i regi av Fellesløft III. Dersom det ikke bevilges vekst over KDs budsjett, vil det finansieres noen prosjekter innenfor ordinært FRIPRO budsjett, men da langt færre enn planlagt.

Bygge opp internasjonalt ledende forskningsmiljø

Toppforsk skal bidra til bedre karriereveier for gode forskere og gjøre sterke forskningsmiljøer i stand til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine felt. I vurderingen av søknadene vil det bli lagt vekt på om prosjektet og prosjektgruppa har et slikt potensiale. Det forventes at prosjektleder har erfaring fra forskningsledelse, veiledning og internasjonalt forskningssamarbeid.

For å kunne søke om et Toppforsk-prosjekt må det ha gått minst seks år siden godkjent disputas for prosjektleder. Prosjektledere for pågående FRIPRO-prosjekter kan søke, men man kan bare være prosjektleder på én søknad til FRIPRO i årets utlysning.

Prosjektledere for søknader til Toppforsk kan også være prosjektleder for en søknad i den kommende utlysningen av SFF. Dersom en prosjektleder får tilslag både i FRIPRO og SFF, vil Forskningsrådet legge til rette for at bruken av midlene kan samordnes.

Ledere ved nåværende og tidligere SFF -er og Advanced grant kan ikke søke om Toppforsk.

Det forventes at de som får innvilget sin søknad om FRIPRO Toppforsk, søker ERC i løpet av prosjektperioden. Dette vil være et krav for at de skal kunne søke FRIPRO igjen etter endt Toppforsk-periode. Vi gjør spesielt oppmerksom på søknadsfristen for ERC Advanced grant 2015, som er 2. juni.

Samme kriterier som ERC

– Et viktig delmål med Toppforsk er å bidra til at norske forskningsmiljøer henter mer midler fra det europeiske forskningsrådet ERC. Vi ønsker å innrette våre støtteformer slik at forskerne kan søke både FRIPRO og ERC uten å måtte gjøre store endringer i søknaden. Derfor har Toppforsk flere fellestrekk med ERCs støtteformer, sier direktør Anders Hanneborg i Forskningsrådets divisjon for vitenskap.

– Dersom overlappende søknader vinner fram både i Toppforsk og ERC, forutsetter Forskningsrådet at søker velger finansiering fra ERC. Vi vil imidlertid gå i dialog med søker for å bidra til gjennomføring på en best mulig måte, påpeker Hanneborg.

Søknadene til Toppforsk skal vurderes ut fra følgende kriterier:

  • Ground-breaking nature and potential impact of the research project
  • Scientific approach
  • Principal investigator – Intellectual capacity and creativity
  • The research group
  • Overall assessment

De tre første kriteriene er identiske med de som brukes for Advanced grant. De to siste er utformet spesielt for Toppforsk.

– Advanced grant er individrettet. Med Toppforsk vil vi bygge opp internasjonalt ledende forskningsmiljøer i Norge og derfor vil forskningsgruppa vurderes spesielt. I Overall assessment vil det bli lagt vekt på om prosjektet og prosjektgruppa virkelig har potensial til å bygge opp et internasjonalt ledende forskningsmiljø, sier Hanneborg.

Prosjektbeskrivelsen til Toppforsk kan være på inntil 15 sider. Dette er fem sider lenger enn for et forskerprosjekt i FRIPRO, men tilsvarer sidetallet for søknader til ERC.

Planlagt utlysning av FRIPRO

Følg lenke til planlagt utlysning av FRIPRO øverst til høyre i saken for fullstendige krav, føringer og vurderingskriterier. FRIPRO Toppforsk inngår i den samlede utlysningen av FRIPRO, som også omfatter mobilitetsstipend, unge forskertalenter, forskerprosjekter og arrangementsstøtte. Søknadsfristen til FRIPRO er 27. mai.

Dersom du har spørsmål om FRIPRO Toppforsk eller andre søknadstyper i FRIPRO kan du sende dem til denne epostadressen. Vi vil besvare spørsmålene fortløpende: fripro@forskningsradet.no

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
20.03.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016