Gå direkte til innhold
 

Lavutslipp 2030

Lavutslipp 2030: Et stort løft for forskning og innovasjon for lavutslipp

Forskning og kunnskap er avgjørende for at Norge skal nå klimamålene for 2030. Med storsatsingen Lavutslipp 2030 lyser Forskningsrådet nå ut 355 mill. kroner til forskning og innovasjon innenfor transport og jordbruk.

Målet med satsingen Lavutslipp 2030 at forskning og innovasjon skal gi kunnskap, systemer, teknologier og løsninger som fører til raske og dype utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor.
– For å få fart på omstillingen til lavutslippssamfunnet må næringsliv og forskning kobles tettere sammen og det gjør vi i Lavutslipp 2030, sier Forskingsrådets direktør John-Arne Røttingen.

Klimaforliket i 2008 ga et vesentlig løft til klimaforskning på mange områder, sier Med de nye midlene i Lavutslipp 2030 kan vi spisse og målrette forskning og innovasjon for å nå de nasjonale målene for reduksjon av klimagassutslipp i 2030. Røttingen.
– Med de nye midlene i Lavutslipp 2030 kan vi spisse og målrette forskning og innovasjon for å nå de nasjonale målene for reduksjon av klimagassutslipp i 2030 og 2050. Satsingen skal gå over flere år, og først tar vi for oss to viktige områder, nemlig transport og jordbruk.

Energiløsninger for transport
Målsettingen for transportsektoren er nær nullutslipp av klimagasser i 2030. Det er dermed behov for løsninger som kan gi utslippskutt i løpet av relativt kort tid og dype utslippskutt i framtiden. Norge har sterke miljøer både innenfor hydrogen, batteriteknologi og produksjonsteknologi for skogbasert biodrivstoff.
– Det er stort potensial for grønn verdiskaping på disse områdene. En satsing her kan styrke norsk næringslivs muligheter til å utvikle teknologi og løsninger som er konkurransedyktige i internasjonale markeder og samtidig gi viktige bidrag til utslippsreduksjoner i Norge innen 2030, sier Røttingen. 

På energi/transport-området lyses det ut midler til innovasjonsprosjekter i ENERGIX -programmet samt gjennom den nye satsingen Pilot E. Her kan bedrifter som ser forretningsmuligheter i omstillingen til lavutslippssamfunnet, få økonomisk støtte til nødvendig forskning og utvikling og gjennom Pilot-E, også til utprøving og kommersialisering.

Nye teknologier jordbruket
Jordbrukssektoren står for omlag åtte prosent av samlede norske utslipp.
– Smarte løsninger vil ikke bare gjøre at vi utnytter ressursene på en mer bærekraftig og klimavennlig måte, men kan også bli en eksportvare Norge, sier Røttingen.

For å få til en betydelig reduksjon av klimagassutslippene fra jordbruket er vi avhengig av nye teknologier og innovasjon fra næringslivet og forskningssektoren, spesielt innenfor klimagassutslipp fra husdyrproduksjon (fôr og gjødsel), jordas evne til karbon- og nitrogenbinding, effektiv bruk av bioressurser, redusert bruk av fossilt drivstoff, bevaring av myrområder og optimalisering av matproduksjon. Det er på disse temaene det nå lyses ut midler.

Dette er utlysningene:

Politikk og virkemidler for lavutslipp
I 2018 planlegges en utlysning innenfor forskning på virkemidler som kan fremme omstilling til lavutslippssamfunnet. Avhengig av bevilgning over statsbudsjettet 2018 vil det bli lyst ut midler gjennom Stort program for klima – KLIMAFORSK. Et innspillsmøte for denne utlysningen blir arrangert i Forskningsrådet 29.mai. Se informasjon og påmelding her.

Pilot-E

Pilot-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

På noen områder vil det offentliges rolle som bruker, bestiller og/eller regulator muliggjøre et forsert teknologiutviklingsløp for FoU-prosjekter. Prosjekter som oppfyller disse kvalifikasjonene kan søke om et slik forsert løp som vil gi rask uttesting av løsninger.

Les mer på www.pilot-e.no.

 

Fakta om Lavutslipp 2030

I statsbudsjettet som ble lagt fram i oktober 2016 ble det satt av 71,5 mill. kroner til Lavutslipp 2030.
Målet er at forskning og innovasjon skal bidra til at Norge når klimamålene for 2030.

Satsningen svarer blant annet på behov som kom fram i Forskningsrådets rapport "Forskning for lavutslipp og bidrag til grønn konkurransekraft". Rapporten ble laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og ble utarbeidet i samråd med Miljødirektoratet. Det ble blant annet avdekket at det er et stort behov for forskning og utvikling for å nå klimamålene innenfor jordbruk og transport.

Norge deltar i dag i det europeiske kvotesystemet gjennom EØS-avtalen. Fra 1. januar 2021 vil Norge og EU også samarbeide om å redusere ikke-kvotepliktige utslipp, det vil i hovedsak si utslipp fra transport, jordbruk, bygg og avfall, men også i de delene av industrien og petroleumsvirksomheten som ikke omfattes av EUs kvotesystem. Det er ennå ikke bestemt hvordan nødvendige kutt i ikke-kvotepliktige utslipp skal fordeles mellom de ulike landene. I følge Klima- og miljødepartementet ligger Norge an til å få et mål om 40 prosent reduksjon i 2030 fra 2005.

Klima- og miljødepartementet har nylig varslet at Regjeringen vil legge fram en ny klimamelding før sommeren der det skal legges opp en strategi for hvordan dette målet skal nås. Les om meldingen på regjeringens nettsider.

Utlysninger innefor Lavutslipp 2030 lyses ut av Stort program for klima (KLIMAFORSK), Stort program for energi (ENERGIX) og Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer (BIONÆR). Flere programmer kan komme til etterhvert.


Les mer:

Tidligere nyheter om Lavutslippssatsingen

Målet med satsingen Lavutslipp 2030 at forskning og innovasjon skal gi kunnskap, systemer, teknologier og løsninger som fører til raske og dype utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. (Foto: Shutterstock)

Skrevet av:
Mette Mila Seniorrådgiver +47 22 03 72 75 mlm@forskningsradet.no
Publisert:
10.05.2017
Sist oppdatert:
08.01.2018