Gå direkte til innhold
 

Endringer i søknadsfrister og søknadsbehandling i 2019

Skal du søke om midler til forskerprosjekt eller samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling i 2019, er fristen 10. april.

10. april 2019 er søknadsfrist for forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend, dessuten samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling.

Fra 2019 samordner Forskningsrådet utlysninger og vurderingen av søknader på tvers av programmer og åpne arenaer. Hittil har programmer og åpne arenaer hatt egne søknadsfrister og ekspertpaneler. Unntaket er innovasjonsprosjekt for næringslivet, som har hatt felles frist i oktober de siste årene. 

Administrerende direktør John-Arne Røttingen. (Foto: Forskningsrådet) – Med ny søknadsprosess skal vi levere bedre på regjeringens mål, forenkle prosessen for søkere og sikre at de beste prosjektene får støtte, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen.

I 2019 er 10. april fristen for å søke midler til:

  • forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend
  • samarbeidsprosjekt for samfunnsutfordringer og næringsutvikling

FRIPRO og 20-25 programmer vil lyse ut midler til aprilfristen. I september blir det frist for å søke midler til kompetanseprosjekt for næringslivet, med utlysninger fra programmene PETROMAKS, MAROFF, CLIMIT og ENERGIX. Også innovasjonsprosjekt for næringslivet og offentlig sektor vil ha frist i september.

Du finner viktige datoer og annen informasjon om nye frister og søknadstyper på informasjonssiden Forskningsmidler i 2019. Der får du også vite hvordan du kan motta oppdatert informasjon i Forskningsrådets nyhetsbrev etter hvert som den kommer.

Nye frister, lik utforming og felles krav

Vi gjennomfører forandringene i to trinn. 2019 blir et overgangsår, der vi blant annet får nye nettsider. Vi bruker nåværende nettsider ved aprilfristen, og etter dette de nye nettsidene. Fra 2020 er planen at det nye søknadssystemet også skal være på plass i sin nye form.

– Hovedgrepet i 2019 er å harmonisere så mye som mulig av utlysningene, utformingen og kravene fra ulike programmer og aktiviteter innenfor samme søknadstype. Vi håper dette vil gi en forenkling for søkere. Det innebærer også at vi samordner publiseringen av utlysninger. I tillegg innfører vi felles prosesser for behandling av søknadene, sier Røttingen.

Utnytte forskningsmidlene bedre

– Hensikten med endringene er å utnytte forskningsmidlene fra 15 departementer enda bedre. Vi skal investere i prosjektene som samlet sett gir best måloppnåelse. Forskningsrådet vil på sikt ta i bruk mer helhetlig porteføljestyring i forbindelse med all søknadsbehandling og -oppfølging. Hvordan dette skal gjøres i praksis, jobber vi med nå, sier han.

De beste prosjektene

– Vi går over til samordnet søknadsbehandling. Antall søknadstyper reduseres og vi innfører én årlig frist pr. søknadstype. Søknadene vurderes som før av ekspertpaneler, men disse vurderer et sett søknader uavhengig av program/aktivitet. I tillegg skal søknadene vurderes med hensyn på relevans opp mot aktuelle programmer, sier Røttingen.

– Samordningen av søknadsarbeidet skal sette oss bedre i stand til å bevilge penger til de beste prosjektene og bidra til at ingen svært gode søknader faller mellom stoler, forklarer han.

Enklere for søkeren

– Et mål er også å gjøre det enklere å søke penger fra Forskningsrådet. I dag må søkeren orientere seg blant en rekke programmer og åpne arenaer. IKT-prosjekter som kunne fått bevilgning fra et helserelatert program, får det kanskje ikke fordi søker ikke kjente til mulighetene i et program med en helt annen tematisk eller faglig profil. Et mål på sikt med felles søknadsfrister er at søknadene skal kunne bli vurdert opp mot alle relevante utlysninger ved den aktuelle fristen, og bli rangert etter kvalitet under alle formålene de er relevante for, sier John-Arne Røttingen.

– Vi har gode erfaringer med felles frist for alle utlysninger av innovasjonsprosjekt i næringslivet. Det har betydd en stor forenkling for søkerne, sier Røttingen.

Skrevet av:
Brita Skuland og Knut van der Wel
Publisert:
04.10.2018
Sist oppdatert:
06.11.2018