Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Dette er de nye senterne

Center for Service Innovation
Vertsinstitusjon: Norges Handelshøyskole (NHH), Bergen.
Kontakt: Senterleder Per Egil Pedersen, telefon 906 55 321, e-post per.pedersen@nhh.no

Mål: Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping ved å øke tjenestesektorens evne til å skape kommersielle suksesser gjennom sine innovasjonsaktiviteter. Det er spesielt kunnskapsintensive deler av tjenestesektoren som adresseres. Senteret skal identifisere utfordringer og muligheter innenfor tjenesteinnovasjon, og vil orientere seg mot betydningen av innovasjon for så vel effektivisering, økt tjenestekvalitet og innovativ tjenesteutvikling. Gjennom de ulike forsknings aktivitetene skal senteret utvikle en “best practice” i samarbeid med bedriftspartnerne.

Partnere: Vertsinstitusjonen Norges Handelshøyskole har med seg forskningspartnerne Institutt for samfunns og næringslivsforskning - SNF, SINTEF, Arkitektur- og designhøyskolen samt flere internasjonale partnere. Blant næringslivspartnerne er Telenor ASA, Storebrand ASA, DNB Nor ASA, Posten Norge AS, Trygvesta Forsikring, EDB Business Partner ASA, PriceWaterhouse-Coopers AS, Bekk Consulting AS, INFUTURE AS, Argentum Fondsinvesteringer AS og flere bransjeorganisasjoner.

The Certus Centre
Vertsinstitusjon: SIMULA-senteret, Oslo
Kontakt: Senterleder Lionel C. Briand, telefon 474 57 739, e-post briand@simula.no

Mål: Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å utvikle bedre metoder og teknikker for verifisering og validering av komplekse og virksomhetskritiske programvare-systemer og -løsninger. Dette skal bidra til mer kostnadseffektiv utvikling av produkter og løsninger, og til at produktene utvikles på en slik måte at avgjørende krav til kvalitet og robusthet ivaretas. Forskningsresultatene skal gi norske programvare- og teknologibedrifter et konkurransefortrinn ved å kunne utvikle avanserte produkter og løsninger av høy kvalitet til kontrollerbar kostnad. Dette vil også ha betydelige samfunnsmessige gevinster, gjennom den økte betydningen komplekse datasystemer har for samfunnets infrastruktur og offentlig tjenesteyting.

Partnere: Vertsinstitusjon er SIMULA-senteret og blant forskningspartnerne er Universitet i Oslo og Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (Tyskland). Bedriftspartnere er Esito AS, Schlumberger, Tandberg, Det Norske Veritas AS og Tomra Systems ASA. Eksempler på brukerpartnere er Skatteetaten og Toll- og avgiftsdirektoratet.

Sustainable Arctic Coastal and Marine Technology
Vertsinstitusjon: NTNU, Trondheim
Kontakt: Senterleder Sveinung Løset, telefon 73 59 46 29, epost sveinung.loset@ntnu.no

Mål: Senterets hovedmål er å utvikle nødvendig teknologi for aktiviteter i arktiske strøk, både for energisektoren offshore og for landbasert virksomhet. Søknaden tar utgangspunkt i klimautfordringer og sikkerhet knyttet til is og værbelastning på offshoreinstallasjoner, og kystnær infrastruktur der erosjon og redusert permafrost kan bli en konsekvens av klimaendringer. Senteret vil jobbe bredt geografisk, inkludert Nordvest-Russland.

Partnere: I tillegg til vertsinstitusjonen NTNU er SINTEF Byggforsk, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og flere internasjonale institusjoner med på forskningssiden. Deltakende bedrifter er Statoil Petroleum AS, Total E&P Norge AS, Shell Technology Norway AS, Aker Engineering & Technology AS, Multiconsult AS, Barlindhaug Concult AS, DNV Research and Innovation og Kongsberg Maritime AS.

Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology
Vertsinstitusjon: Havforskningsinstituttet, Bergen
Kontakt: Senterleder John Willy Valdemarsen, telefon 469 40 089, epost john.willy.valdemarsen@imr.no

Mål: Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping gjennom et mer ansvarlig og selektivt fiske – og derigjennom bedre forvaltning av fiskeressursene. Det skal utvikles teknologi som kan anvendes i forbindelse med trål- og snurpenotfiske. Ved anvendelse av denne teknologien vil bare den fisken som holder bestemte krav bli tatt om bord i båten, og ulovlig dumping av fisk kunne reduseres.

Partnere: Vertsinstitusjon er Havforskningsinstituttet, og Nofima AS er med som FoU-partner. Doktorgradsstipendiatene vil være tilknyttet Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Deltakende bedriftspartnere er Scantrol AS, Kongsberg Maritim AS / Simrad, Egersund Group AS, Nergård Havfiske AS, Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag.

Centre of Cardiological Innovation
Vertsinstitusjon: Oslo Universitetssykehus (OUS), Oslo
Kontakt: Senterleder Thor Edvardsen, telefon 402 04 447, epost thor.edvardsen@medisin.uio.no

Mål: Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping ved å utvikle nye diagnostiske metoder for å påvise hjertesvikt og andre kardiologiske sykdommer. Senteret skal utvikle neste generasjon ultralydbasert metodologi. Norge har tradisjonelt sterke fagmiljøer innenfor medisinsk diagnostikk generelt, og medisinsk billeddiagnostikk spesielt.

Partnere: Vertsinstitusjon OUS har med seg Simula Research Laboratory som forskningspartner. Bedriftspartnere er GE Vingmed Ultrasound AS, CardioSolv LLC, Biosense Webster Ltd og Kalkulo AS.

Salmon Louse Research Centre
Vertsinstitusjon: Universitetet i Bergen (UiB), Bergen
Kontakt: Senterleder Frank Nilsen, telefon 55 58 44 12, epost frank.nilsen@bio.uib.no

Mål: Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping innenfor havbruksnæringen gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på et alvorlig sykdomsproblem. Senteret tar sikte på å bli det ledende senteret i verden for forskning på lakselus og lignende parasitter, blant annet ved å korte ned på tiden fra forskning og utvikling til anvendbare produkter.

Partnere: Vertsinstitusjonen UiB har med seg Norges Veterinærhøgskole og Havforskningsinstituttet som forskningspartnere. Deltakende bedrifter er Novartis Animal Health, EWOS Innovation AS, PatoGen Analyse AS, Marine Harvest ASA og Lerøy Seafood Group ASA.

Drilling and Well technology for improved Recovery
Vertsinstitusjon: International Research Institute Stavanger (IRIS), Stavanger
Kontakt: Senterleder Sigmund Stokka, telefon 901 39 776, epost ss@iris.no

Mål: Senterets hovedmål er å forbedre borings- og brønnteknologi samt å øke kompetansen som kreves for mer kosteffektiv og sikker boring. Forskningen skal fokusere på mer effektive og miljøvennlige boreprosesser, samt nye bore- og brønnkonsepter. Miljøforbedringen knytter seg primært til redusert energibruk og dermed reduserte klimautslipp. Søknaden møter et stort behov for å videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor boreteknologi og er en katalysator i å etablere et tett samarbeid mellom fagmiljøene i Trondheim og Stavanger.

Partnere: I tillegg til vertsinstitusjon IRIS er SINTEF Petroleumsforskning, Universitetet i Stavanger og NTNU med som forskningspartnere. Deltakende bedrifter er Statoil ASA, Det norske oljeselskap ASA og Shell Technology Norway AS.

Skrevet av:
Publisert:
16.12.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016